Üniversitemiz

LİSANS - ÖNLİSANS ADAY ÖĞRENCİ

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

Haliç Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği, 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak T.C. Haliç Üniversitesi tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği, 
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir (6698 3.d.)
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.  (6698 6.1.)
2.1. Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz üniversitemiz tarafından işlenmemektedir.
 
2.2. Kişisel Verileriniz aşağıdaki hallerde işlenebilir:
 
2.2.1 Yükseköğretim Kanunu, ilgili ikincil düzenlemeler ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından getirilen eğitim faaliyetlerine ve denetime ilişkin ve sair yükümlülüklerin karşılanması, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi, yükseköğretim mevzuatı ve Üniversite iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi, kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli akademik ve idari işlemlerin yapılması
 
2.2.2 Üniversitemizin hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, Üniversitemizin ve faaliyetlerinin tanıtılması, 
 
2.2.3 Üniversitemizde eğitim gören ve Üniversite bünyesindeki birimlerde veya üniversite dışındaki kuruluşlarda Staj yapan öğrencilerin hak ve yükümlülüklerinin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması,
 
2.2.4 Yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla verileriniz kullanılabilir. Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılabilir, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenebilir.
 
2.2.5 Üniversite Öğrenci kulüplerinden birisine üye olmanız halinde  kişisel verileriniz; kulübün bağlantıda olduğu dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları ile Üniversite tarafından kanunlarda ön görülen kayıtların tutulması amacıyla işlenebilecek ve gerekli olması halinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşılabilecektir.
 
2.2.6 Toplanan kişisel verileriniz; hizmetlerimizi ve bunlara ilişkin kişisel seçim olanaklarınızı araştırmak ve geliştirmek, pazar araştırması amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak, Üniversiteye kaydınızın sağlanması ve devamı, Üniversite’nin iş ve akademik süreçlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi ve eğitim faaliyetleri kapsamında bu hizmetlerden faydalanılması başta olmak üzere; amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.
3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği, 
Toplanan kişisel verileriniz; Üniversite nezdindeki eğitim faaliyetlerini sürdürmek, Üniversitemizin ve Üniversitemizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Üniversite tesis ve binalarının iç ve dış yerleşkelerinde fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi,  ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi amaçlarıyla; iş ortaklarına, Yüksek Öğretim Kurumu, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi, 
Kişisel verileriniz ÖSYM tarafından paylaşılan, web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya, çağrı merkezi, matbu form, adli kayıtların taranması, SGK kayıtları, PTT, web sitesi üzerinde gezinme hareketleriniz, Üniversitemizin sizlerle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır.
Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’ nin (2) ve (3) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
5. Kişisel Veri Sahiplerinin Diğer Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Üniversitemize iletmeniz durumunda Üniversitemiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Üniversitemiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
5.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
5.2. Verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
5.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
5.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
5.6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
5.7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
5.8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Üniversitemize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Üniversitemize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Üniversitemiz 6698 sayılı Kanunun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır:
 
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Haliç Üniversitesi www.halic.edu.tr Web Sitesinde yer alan Veri Sahibi Başvuru formunu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Haliç Üniversitesi İmrahor Caddesi, No:82 Beyoğlu İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu tchalicuniversitesi@hs3.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

AÇIKLAMALAR:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine, Kanun’un 11. maddesinde kişisel verileri ile ilgili tanınan hakları kullanabilmesi ve bu hakları kullanmak için Veri Sorumlusu’na başvuru şeklini mevzuata uygun şekilde düzenlemesi için oluşturulmuştur.
Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; Veri sorumlusu sıfatıyla T.C. HALİÇ Üniversitesi (“Veri Sorumlusu”  veya  “Üniversite”)  bu  haklara  ilişkin  olarak  yapılacak başvuruların  yazılı  olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından aşağıda belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMİ:

Bu çerçevede “yazılı” olarak Üniversitemize yapılacak başvuruların;
i. Kimlik tespitini sağlayacak bir belge ile birlikte eksiksiz olarak doldurulmuş İşbu Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir kopyasını “Haliç Üniversitesi İmrahor Caddesi, No:82 Beyoğlu İstanbul” adresine şahsen ibraz etmek suretiyle,
ii. İşbu Başvuru Formu’ nu 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak tchalicuniversitesi@hs3.kep.tr adresine Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla göndermek suretiyle, tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Yukarıda  belirtilen  kanallar  Kanun’un  13.  maddesinin  1.  fıkrası  gereğince  “yazılı”  başvuru kanallarıdır.   Kurul’un   belirleyeceği   diğer   yöntemler   duyurulduktan   sonra   bu   yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Üniversitemizce duyurulacaktır.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde” ücretsiz  olarak  yanıtlanacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir  maliyeti gerektirmesi halinde, Üniversitemiz  tarafından  Kişisel  Verileri  Koruma  Kurulu’nca belirlenen  tarifedeki  ücret alınacaktır.  Yanıtlarımız  ilgili  Kanun’un  13.  maddesi  hükmü  gereğince  yazılı  veya  elektronik ortam üzerinden tarafınıza ulaştırılacaktır.

Bu formun ve talebinizin niteliğine göre sizlerden istenen bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda Üniversitemiz tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilecektir. Bu durumda Üniversitemiz kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle ilgili formun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU SAHİBİNİN TANINMASI VE BAŞVURUSUYLA İLGİLİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yapmış olduğunuz başvurunuzla ilgili “ başvuru sahibi ”ni tanımlayabilmemiz ve talebinizin niteliğine göre   Üniversitemiz   içerisinde   gerekli   araştırmaları   yapabilmemiz   için   aşağıdaki   bilgilerin sağlanması gerekmektedir.
Bununla  birlikte  aşağıda belirtilen iletişim  bilgileriniz, sizlerden başvurunuzla  ilgili  daha detaylı bilgi  almak,  sizleri  inceleme  süreçlerimiz  hakkında  bilgilendirmek  ve  başvurunuzun  sonuçlarını sizlere iletmek amacıyla talep edilmektedir.