Öğrenci Danışmanlığı

Amaç

Madde 1- Öğrencilere gereksinim duydukları alanlarda destek olmak ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu amaç ve ilkeleri doğrultusunda yol göstermektir.

Yasal Dayanak

Madde 2- Bu yönerge "Yükseköğretim Kanunu" nun 22. maddesi c fıkrası ve "Haliç Üniversitesi Önlisans ve Lisans Yönetmeliği" nin 8. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulama

Madde 3 - Her öğrenci için Bölüm Başkanı tarafından bir akademik danışman belirlenir ve dekanlığa/müdürlüğe bildirilir. Danışmanlara olabildiğince eşit sayıda öğrenci verilir ve öğrencilerin aynı sınıftan olmalarına özen gösterilir. Bir sınıfta öğrenci sayısı 50 den fazla ise 2 ayrı danışman görevlendirilebilir. Öğrencinin danışmanı, zorunluluk olmadıkça değiştirilmez. Danışman, herhangi bir nedenle üniversiteden ayrıldığında, öğrencilere ait oluşturduğu dosyaları bağlı olduğu bölüm başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür. Bu durumda bölüm başkanı yeni bir akademik danışman belirler.

Madde 4- Danışmanlar, öğrencilerine ait bir dosya oluştururlar. Bu dosya içinde öğrenci ile ilgili bilgiler, akademik durum takip formu, transkript ve her dönem danışmanların rehberliğinde yazıldığı dersleri gösteren ders yazılım formları bulunur. Öğrencinin bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda dosyadaki bilgiler güncellenir.

Madde 5- Danışmanlar, görüşme gün ve saatlerini ilan ederek, bunları öğrencilere ve bölüm başkanlığına bildirirler. Belirtilen gün ve saatlerde danışmanı oldukları öğrencileri kabul ederek onlara gereksinim duydukları konularda yardımcı olurlar. Danışmanlar yarıyıl sonunda; kişisel bilgi ve akademik durum takip formu verileri ile öğrencilerle yaptıkları özel ve grup görüşmelerindeki saptama, gözlem ve izlenimlerini içeren bir yarıyıl raporu düzenleyerek bölüm başkanına iletirler. Bu raporda, öğrencilerin özel, ailesel, ekonomik, duygusal ve psikolojik sorunları ile bunlara ilişkin öneriler, toplu görüşmede bu konuda alınan kararlar ve oluşan görüşler yer alır.

Madde 6- Bölüm başkanları danışmanlık hizmetlerini değerlendirmek ve öğrencilerin sorunlarını gidermek üzere ayda en az bir kere danışmanlarla toplantı yapar, danışmanlar tarafından verilen yarıyıl raporu ile ilgili gerekli önlemleri alır, bu raporları dekanlık/müdürlüğe gönderirler.

Yürürlük ve Yürütme

Madde 7- Bu Yönerge, Üniversite Senatosunda kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 8 - Bu yönerge hükümleri Haliç Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.