Meslek Stajları Yönergesi

Amaç

Madde 1 – Bu Yönergenin amacı Haliç Üniversitesine bağlı akademik birimlerde önlisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin yapmakla yükümlü oldukları Meslek Stajının yapılması ve değerlendirilmesi ile ilgili ilkelerin ve yöntemin düzenlenmesidir.

Dayanak
Madde 2 – Bu Yönerge Haliç Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ‘Eğitim-Öğretim Programları’ başlıklı 27’nci, ‘Dersler’ başlıklı 31’inci ve ‘Mezuniyet’ başlıklı 43’üncü maddelerine dayanmaktadır.

Tanımlar
Madde 3- Bu Yönergede kullanılan terimler aşağıda belirtilmiştir:
Üniversite: T.C. Haliç Üniversitesi
Rektör: T.C. Haliç Üniversitesi Rektörü
Senato: T.C. Haliç Üniversitesi Senatosu
Akademik Birim: T.C. Haliç Üniversitesine bağlı olan Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Konservatuar, Meslek Yüksekokulu
İlgili Akademik Birim: Öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü Akademik Birim
İlgili Kurul: Öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü Akademik Birimin Kurulu
İlgili Yönetim Kurulu: Öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü akademik birimin Yönetim Kurulu
Bölüm: Akademik birimde bir diplomaya yönelik olarak eğitim-öğretim programı uygulayan birim
Komisyon: İlgili Bölüm Başkanı tarafından seçilen Staj Komisyonu
 
Kapsam
Madde 4 - Öğrencilere, Üniversitedeki eğitimlerinde kazandıkları bilgi ve becerileri uygulama olanağı sağlamak üzere yaptırılan meslek stajının içeriği ve kapsamı İlgili Bölüm Kurulu tarafından saptanır ve staj bu Yönergede belirtilen ilkelere göre yürütülür.

 

Staj Komisyonu
Madde 5 – Komisyon, İlgili Bölüm Başkanı tarafından bir akademik yıl için görevlendirilen en az biri öğretim üyesi olmak üzere 3 öğretim elamanından oluşur. Görev süresi biten komisyon üyeleri tekrar görevlendirilebilirler.
Komisyonun görevleri şunlardır:

  • Kamu kesiminden ve özel sektörden gelen staj kontenjanlarını öğrencilere duyurmak
  • Öğrencilere staj yeri bulmada yardımcı olmak
  • Kamu, özel sektör ve Üniversite kanalıyla sağlanan staj yerlerini öğrencilere dağıtmak
  • Öğrencilerin kendi imkânlarıyla sağladıkları staj yerlerini uygunluk yönünden incelemek, kabul veya reddetmek
  • Öğrencilerin staj dosyalarını hazırlamak, staj dosyalarını staj yapılacak işyerinin yetkili amirine göndermek ve ondan gereken şekilde ve tam olarak doldurulmasını istemek
  • Gelen staj dosyalarını yeterli olma yönünden inceleyerek değerlendirmek, kabul veya reddetmek

Staja başlama ve stajın süresi
Madde 6 – Meslek stajları bahar yarıyılını izleyen yaz tatili sırasında yapılır. Staja hangi sınıftan sonra başlanacağı İlgili Bölüm Kurulu tarafından saptanır, ilgli akademik birim kurulunca kabulünden ve Senato tarafından onaylandıktan sonra ilgili Bölümün eğitim-öğretim programında yer alır. Öğrenci staj yapacağı kurumu ve staja başlama tarihini bir ay öncesinden dilekçe ile İlgili Akademik Birime bildirmekle yükümlüdür. Öğrencilerin diploma alabilmeleri için en az programda belirtilen iş günü kadar meslek stajını başarıyla tamamlamış olmaları gerekir.

Staj yapılan işyerinin değiştirilmesi
Madde 7 – Öğrenci staj yapmakta olduğu işyerinin meslek yönünden uygun olmadığını saptaması halinde durumu, kanıtlayan belgelerle birlikte yazılı olarak İlgili Akademik Birime bildirerek kendisi için yeni bir staj yeri belirlenmesini isteyebilir. Öğrencinin başvurusunun haklı görülmesi durumunda, staj yeri değiştirilebilir.

 

Devam zorunluluğu
Madde 8 – Stajda devam zorunluluğu vardır. İşyerinin, mazeretsiz olarak üç gün işe gitmeyen ve bir staj döneminde toplam beş gün devam etmeyen öğrencinin stajına son vererek durumu Üniversiteye yazılı olarak bildirmesi halinde öğrenci Üniversiteden hiçbir hak talebinde bulunamaz. Devam durumu, bölümün belirlediği devam çizelgesinde izlenir ve staj yerinin yetkili amirince onaylanır. Staja gün ve saat bakımından toplam olarak ’den daha az devam edilmesi halinde stajın sadece öğrencinin devam etmiş olduğu iş günü sayısı kadar olan kısmı sayılır.

Eksik kalan staj günlerinin tamamlanması
Madde 9 - Sağlık ve benzeri kabul edilebilir gerekçelerden dolayı eksik kalan iş günlerinin daha sonraki staj dönemlerinde tamamlanması gerekir. Sadece eksik olan iş günlerinin tamamlanmasının söz konusu olduğu özel durumda, eksik olan günlere karşı, güz yarıyılını izleyen tatil günlerinde de staj yapılabilir.

İşyerinin kurallarına uyma
Madde 10 – Öğrenciler, staj yaptıkları kamuya veya özel sektöre ait işyerinin tüzük, yönetmelik gibi yazılı olan her türlü mevzuatına, disiplin ve iş emniyetiyle ilgili kurallarına uymak zorundadırlar. Öğrenciler işyerlerinde gösteri, yürüyüş, iş yavaşlatma ve grev gibi eylemlerde bulunamazlar ve bu tür eylemlere katılamazlar.

Sosyal güvence ve kaza sigortası
Madde 11 - Öğrenciler stajlarına ancak, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası girişleri tamamlandıktan sonra başlayabilirler. Öğrenciler, staj formu ile birlikte, 2 adet vesikalık fotoğraf, 3 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ve iki adet öğrenci kimlik belgesi fotokopisini öğrenci işleri daire başkanlığına teslim ederek sigortalama işlemini başlatmalıdırlar. Sigorta bedelleri Üniversite tarafından ödenir.
Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar, staj süresinden sayılmaz ve bu süre içinde doğacak sorunlardan Üniversite sorumlu tutulamaz.

Diğer hükümler
Madde 12 – Akademik birimler, bu yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde yaptıracakları stajlarda, bölümlerine özgü kural, koşul ve dokümanları düzenleyerek, bölümün web sayfasında “Stajlarla İlgili Açıklamalar” başlığı altında yayımlarlar.

Yürürlük
Madde 13 – Bu Yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 14 – Bu Yönerge İlgili Akademik Birimin Amiri tarafından yürütülür.