Hemşirelik Yüksek Okulu İnternlık ve Mezuniyet Projesi

Amaç-Kapsam

Madde 1- Bu yönerge T.C. Haliç Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği’nin ‘Eğitim-Öğretim Programları’ başlıklı 27’nci, ‘Dersler’ başlıklı 31’inci ve ‘Mezuniyet’ başlıklı 43’üncü Maddeleri doğrultusunda Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin altı yarı yıl boyunca öğrendiği teorik ve pratik bilgileri:

 • Uygulama alanı ile entegre etmek,
 • Gerekli pratik becerileri daha üst düzeye çıkartmak ,
 • Hemşirelik sürecini yerinde uygulamak,
 • Bilimsel çalışma esaslarını öğrenmek

üzere 7. ve 8. yarıyıllarda Mezuniyet Projesi’nin yapılmasını ve 8. yarıyılda internlik uygulamasını amaçlar.

Mezuniyet Projesi

Tanım
Madde 2- Mezuniyet Projesi, sağlık, hastalık ve hemşirelikle ilgili konulardan birinde araştırma yapılması ve sonuçlarının bilimsel nitelikte bir rapor halinde sunulmasıdır.

Danışmanın Atanması
Madde 3- Danışman, bölümde görevli en az yüksek lisans derecesine sahip öğretim elemanları arasından bölüm başkanı tarafından 6. yarıyıl içerisinde görevlendirilir.

Projenin Süresi ve Projeye Başlama
Madde 4- Proje süresi iki yarıyıldır. Proje konuları 6. Yarıyıl içerisinde atanan danışman ve bölüm başkanınca önerilecek konular arasından yüksekokul yönetim kurulunca belirlenir. Projesini süresi içerinde bitiremeyen öğrenciye yüksekokul yönetim kurulunca bir yarıyıl ek süre verilebilir.

Proje İzleme Komisyonu
Madde 5- Komisyon yüksekokul yönetim kurulunca seçilecek biri proje danışmanı olmak üzere en az yüksek lisans derecesine sahip üç öğretim elemanından oluşur.
Komisyon her yarı yılda en az 2 defa olmak üzere her bir bitirme projesinin danışmanı ile beraber toplanarak projenin değerlendirmesini yapmak ve proje ile ilgili raporlarını bölüm başkanlığına sunmak zorundadır.

Proje Değerlendirme Jürisi
Madde 6- Jüri, yüksekokul yönetim kurulunca seçilecek biri proje danışmanı olmak üzere üç öğretim elemanından oluşur.

Projenin Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması
Madde 7- Projelerin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması aşağıdaki esaslara göre yapılır:

 • Proje en geç 8. Yarıyılın 11. Haftasında jüriye teslim edilir.
 • Jüri projenin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç iki hafta içerisinde toplanarak öğrenciyi proje sınavına alır.
 • Sınav projenin sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.
 • Jüri salt çoğunlukla proje hakkında “kabul” veya “düzeltme” kararı verir.
 • Düzeltme kararı verilen öğrenciye bölüm başkanının önerisi yüksekokul yönetim kurulu kararı ile bir yarıyıla kadar ek süre verilebilir.

İnternlik  Dönemi

Tanım
Madde 8- İnterlik tüm dersleri alan ve 8. yarıyıl öğrencilerine uygulanan ve bir yarıyıldan oluşan bir süreçtir.

Uygulama Alanı ve Rotasyon Planı
Madde 9- İnternlik dönemi uygulama alanı ve rotasyon planı, aşağıdaki esaslara göre belirlenir.

 • İstanbul il sınırları içerisindeki kamu ve özel sağlık kuruluşları arasından yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenir.
 • Bu eğitim süresi içinde intern öğrencilerin isteği doğrultusunda aşağıda belirtilen klinik dallardan sadece bir tanesindeki hastanın bakımından sorumludurlar.
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • İç Hastalıkları
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Cerrahi Hastalıklar

Başarı Değerlendirilmesi
Madde 10- Başarı değerlendirilmesi aşağıda belirtilen çerçevede yapılır:

 • İnternler, uygulama alanında yüksekokul yönetim kurulunca her eğitim-öğretim yılı başında belirlenecek uygulamaları yapmak, hasta yatışından çıkışına kadar olan süredeki takibini gösteren bir raporu hazırlamak,
 • Bu dönemde öğrencilerin başarısı stajlarda yapılan çalışma sonunda, klinik, poliklinik, laboratuar ve saha çalışmaları, yazdıkları hasta müşahadeleri ve epikrizler, hastalara muameleleri ve ilgileri, nöbetler ve katıldıkları seminerler, klinik toplantılardaki başarıları ayrı ayrı göz önüne alınarak değerlendirilir.
 • Öğrenci  uygulama yaptığı her alanda başarılı olmak zorundadır. Başarısız olduğu her alanı tekrar eder.

Yürürlülük
Madde 11- Bu Yönerge, T.C. Haliç Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 12- Bu Yönerge hükümleri Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü tarafından yürütülür.

 

İNTERN PROGRAMI FORMLARI

FORM  AMACI
1. Uygulama Alanlarının Dağılımı I
Başhemşire Bilgi için
Sorumlu hemşire Bilgi için
Öğrenci  Bilgi için
2. Uygulama Alanlarının Dağılımı II
Öğretim Görevlisi Uygulama için
3. Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formu
Başhemşire Bilgi için
Sorumlu hemşire Bilgi için
Öğrenci  Uygulama için*
* Her bir uygulama alanında en az bir hastaya uygulanmalıdır. (Ameliyathane hariç)
4. Klinik Beceri İzlem Formu
Başhemşire Bilgi için
Sorumlu hemşire Bilgi için
Öğrenci  Uygulama için*
* Bir form tüm uygulama alanları için program boyunca işaretlenmelidir.
5. İntern Uygulama Devam Çizelgesi
Başhemşire Bilgi için
Sorumlu hemşire Uygulama için*
Öğrenci  Bilgi için

* Dönem bitiminde sorumlu hemşireden, öğretim elemanınca teslim alınacaktır.

6. Klinik Uygulama Değerlendirme Formu II
Başhemşire Bilgi için
Sorumlu hemşire Bilgi-uygulama için*
Öğretim görevlisi Bilgi-uygulama için*
Öğrenci  Bilgi için
*Sorumlu hemşire ve öğretim görevlisi sorumluluğundadır.
7. Klinik uygulama Değerlendirme Formu II
Öğretim Görevlisi Uygulama için
Öğrenci Bilgi için
8. İntern Programı Öğrenci Nöbet Formu
Başhemşire Bilgi için
Sorumlu hemşire Bilgi-uygulama için*
Öğrenci  Bilgi-uygulama için*
Öğretim görevlisi Bilgi-teslim alma*
*Form altındaki notun dikkatlice okunması rica olunur.