Bitirme Ödevi/Projesi Yönergesi

Dayanak ve amaç

Madde 1- ‘Haliç Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim–Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ‘Eğitim-Öğretim Programları’ başlıklı 27’nci, ‘Dersler’ başlıklı 31’inci ve ‘Mezuniyet’ başlıklı 43’üncü maddelerine dayanarak hazırlanan bu yönerge, Haliç Üniversitesi akademik birimlerindeki bitirme ödevi/projesi dersi ile ilgili ilkeleri ve uygulamaları düzenler.

Tanımlar

Madde 2- Bu Yönergede kullanılan kısaltılmış terimler aşağıda belirtilmiştir:
Üniversite: T.C. Haliç Üniversitesi
Rektör: T.C. Haliç Üniversitesi Rektörü
Senato: T.C. Haliç Üniversitesi Senatosu
Akademik Birim: T.C. Haliç Üniversitesine bağlı olan Fakülte, Yüksekokul, Konservatuvar, Meslek Yüksekokulu
İlgili Kurul: Öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü Akademik Birimin Kurulu
İlgili Yönetim Kurulu: Öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü Akademik Birimin Yönetim Kurulu

Bitirme Ödevi/Projesi

Madde 3- Bitirme ödevi/projesi dersi; eğitim-öğretim programının son yarıyılında yer alan, öğrencinin eğitim-öğretim süresince kazandığı bilgileri ve yetkinlikleri bir konunun,  bağlı olduğu akademik birimde uygulanan yöntemlere göre araştırılmasını, işlenmesini ve elde edilen sonuçların yazılı rapor ve/veya çizimler halinde sunularak bir jüri önünde savunulmasını içeren, kredisi olmayan zorunlu bir eğitim-öğretim etkinliğidir. Dersin tekrarı halinde ve öğrencilerin dönem kaybını önlemek amacıyla,  bitirme ödevi/projesi dersi her eğitim-öğretim yılının güz ve bahar yarıyıllarında açılır.

Bitirme Ödevi/Projesi dersini alabilme koşulları
Madde 4- Öğrencinin bitirme ödevi/projesi dersini almak üzere Akademik Birime başvurabilmesi için:

  i. eğitim-öğretim programında o yarıyıla kadar yer alan birden fazla dersten başarısız olmaması
  ii. mesleki staj yükümlülüğünü yerine getirmiş olması

gerekir.

Bitirme Ödevinin/Projesinin yürütülmesi

Danışman/Ön Jüri ve görevleri
Madde 5- Bitirme ödevi/projesi danışman/ön jüri tarafından izlenerek yürütülür. Danışman yerine bir ön jürinin gerektiren programlarda, ilgili yönetim kurulu tarafından üç, beş veya yedi kişilik bir ön jüri oluşturulur. Ön jüri bitirme projesinin konusunu, kapsamını, nitelik ve niceliğini belirler, yarıyıl öğretimi başlamadan önce öğrencilere duyurur; ayrıca yarıyıl başında konunun tanıtımını yapar. Danışman yönetiminde Bitirme ödevi yapılan programlarda konuların başvuran öğrencilere dağıtımı ve danışman tayini bölüm veya program başkanlarınca yapılır.

Madde 6- Öğrencinin bitirme ödevini/projesini kendisinin yapması esastır. Danışman/ön jüri, belirlenen ve öğrencilere duyurulan günlerde bitirme ödevi/projesi için yapılan çalışmaları denetler ve gerekli yönlendirmelerde bulunur. Belirtilen denetim tarihlerinde bitirme ödevini/projesini denetlenmek üzere danışmana/ön jüriye sunmayan öğrenci, bitirme ödevini/projesini teslim etme hakkını kaybeder. Denetimlere mazereti nedeniyle belirlenen tarihte katılamayan öğrencinin en geç bir hafta içinde mazeretini gösteren belgeleri ekleyerek İlgili Akademik Birim Başkanlığına yazılı olarak başvurması gerekir. Mazereti İlgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci, danışman/ön jüri tarafından ilan edilen gün ve saatte mazeret yoklamasına katılmak zorundadır.

Bitirme Ödevinin/Projesinin teslim edilmesi ve savunulması
Madde 7- Öğrencinin bitirme ödevini/projesini, İlgili Akademik Birim tarafından belirtilen gün ve saate kadar, bölüm/program başkanlığına teslim etmesi gerekir. Aksı takdirde öğrenci başarısız kabul edilir. Ancak, zorunlu olan durumlarda ve zamanında duyurulmak koşuluyla, bitirme ödevi/projesi teslim tarihi bölüm/program başkanlığının önerisi ve İlgili Yönetim Kurulunun kararı ile ertelenebilir.
Ön jüri, teslim edilen projeleri istenenlere ve verilen programa uygunlukları ayrıca jüriye sunulacak nitelikte olup olmadıkları bakımından değerlendirir. Bitirme ödevini/projesini teslim eden öğrenciler, bitirme ödevi/projesi sunumu ve savunma sınavından önce bölüm/program başkanlığınca sözlü veya yazılı, ön jüri gerektiren programlarda eskiz sınavına tabi tutulabilirler. Bitirme ödevi/projesi İlgili Yönetim Kurulu tarafından danışmana/ön jüriye, yedekleri de olmak üzere, en az iki öğretim üyesi/görevlisi eklenerek oluşturulan bitirme ödevi/projesi jürisi tarafından değerlendirilir. Öğrenci bitirme ödevini/projesini bu jürinin önünde açıklar ve savunur. Teslim ettiği bitirme ödevinin/projesinin kendisi tarafından yapılmadığı kanısını uyandıran öğrenci jüri tarafından özel bir incelemeye tabi tutularak karar verilir.

Bitirme Ödevinin/Projesinin değerlendirilmesi
Madde 8- Bitirme ödevi/projesi, ayrı ayrı her jüri üyesi tarafından, teslim sonrası yapılan yazılı veya sözlü sınav, ön jüri gerektiren programlarda eskiz sınavı ile birlikte değerlendirilir. Bitirme ödevinin/projesinin başarısı, jüri üyeleri tarafından verilen notların ortalaması ile belirlenir.

Bitirme Ödevinin/Projesinin tekrar edilmesi
Madde 9- Bitirme ödevini/projesini süresi içinde teslim etmeyen öğrenciler ile bitirme ödevi/projesi başarısız bulunan öğrenciler izleyen yarıyılda, o yarıyıl için ilan edilen konularda bitirme ödevi/projesi hazırlamak üzere yeniden başvururlar.

Diğer hükümler
Madde 10– Akademik Birimler, bu yönergede belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacak olan bitirme ödevi/projesi ile ilgili olarak kendilerine bağlı bölümlere/programlara özgü kural, koşul, açıklama ve dokümanları düzenleyerek, bölümün web sayfasında “Bitirme ödevi/projesi ile İlgili Açıklamalar” başlığı altında yayımlarlar.

Yürürlük
Madde 11- Bu Yönerge, Senato tarafından kabul edildiği yarıyılı izleyen yarıyılda yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 12- Bu Yönerge hükümlerini Haliç Üniversitesi Rektörü yürütür.