Yrd.Doç.Dr. ŞÜKRAN GÖLBAŞI
- / Haliç Meslek Yüksekokulu / Turizm ve Otel İşletmeciliği


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
Ankara / 09.06.1957
MEDENİ DURUMU
:
Evli , 1 çocuklu
İŞ ADRESİ
:
Sütlüce Yerleşkesi -İSTANBUL
TEL
:
2129242444 Dahili: 1492
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Gazi Üniversitesi (A.İ.T.İ.A. ) Yönetim Bilimleri Fakültesi, Uluslararası İlişkiler, Ekim 1979
YÜKSEK LİSANS
:
Akdeniz Üniversitesi, İşletme/Yönetim-Organizasyon, Kasım 1999
DOKTORA
:
Akdeniz Üniversitesi, İşletme/Yönetim-Organizasyon, 2007
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
Mantık, Matematik ve Felsefe Ulusal Sempozyumu Bilim Kurulu üyeliği
İŞ TECRÜBELERİ
2011 - … Haliç Universitesi, SBMYO- Turizm ve Otelcilik Programı
2009 - 2011 Şubat İstanbul Kültür Universitesi, SBMYO- Turizm ve Otelcilik Programı yarı zamanlı
2008 January-July İstanbul Aydın Üniversitesi, SBMYO- Turizm ve Otelcilik Programı
1996-2006 Akdeniz Universitesi, SBMYO- Büro yönetimi ve Sekreterlik
1993-1996 Fen Computer Ltd. Yabancı Diller Eğitimi Sorumlu Müdür Yardımcısı
1990-1993 Cömert & Cömert Eğitim Ltd., Kurs direktörü
1985-1989 Avrupa lisanları A.Ş. Kurs direktörü
1982-1985 English Fast, Almaş Holding A.Ş. Akdeniz Bölgesi Satış Sorumlusu

Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
2004 Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, özel öğrenci statüsünde "Dil Felsefesi Yüksek
Lisans Dersi" aldım
1996 World Bank. 10 günlük yönetim Danışmanlığı kursu
1993 ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,özel öğrenci statüsünde "Testing" ve "curriculum design"
dersleri aldım
1992 Milli eğitim Bakanlığının 50 günlük "Eğitim Kurumlarının Yönetimi" eğitimini tamamladım

Uluslararası Toplantılar
Gölbaşı, Ş. (2014) “Modernizmin Kapatmacı Kurumlarından Postmodernizmin Masalcı Kurumlarına: Sosyal Bilimlerin Meşrulaştırıcı İşlevi” [From The Grand Enclosure Institutions of Modernism to The Storytelling Institutions of Postmodernism: The Legistlative Function of Social Sciences], Uluslararası Davraz Kongresi (International Davraz Congress) 29-31 May 2014 Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta (genişletilmiş özet)

Gölbaşı, Ş. (2012) “Bir Kurumsal Girişimcilik Örneği Olarak Tüsiad’in Söylemleri” [Discourses of TUSIAD as an Example of an Institutional Entrepreneurship], 4. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, 2-5 Mayıs 2012, Celal Bayar Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Manisa – Türkiye Isparta (genişletilmiş özet)

Gölbaşı, Ş. (2008) “The Conditions that Enable Globalization in Turkey and the Big Bourgeoisie as an Agent of Change”, (s.544-554) Proceedings of the International Symposium On Globalization, Democratization and Turkey, March 27-30, 2008, Akdeniz University Publication Number:12, Antalya. (complete presentation published)
Yayın Listesi
MAKALELER

Gölbaşı, Ş. (2015). Söylemin Düzeni: Entelektüelin Söylemini Dolaşıma Sokma Mücadelesi, Felsefe Dünyası, Güz, Sayı 62, ISSN: 1301-0875, Taranan endeksler: TUBİTAK/ULAKBİM, Philosopher’s Index

Gölbaşı, Ş. (2015). Türk İş Sisteminin piyasa temelli kurumsal dönüşümünü olanaklı kılan koşullar
[The condıtıons that enable market orıented ınstıtutıonal transformatıon of Turkısh Busıness Systems] Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (2).225-246. Taranan endeksler: Uluslararası İndeskler EBSCOHOST ; Ulusal İndeskler Türkiye Makaleler Bibliyografyası,
ASOS Index

Gölbaşı, Ş. (2011). “Mahpus Toplum II: Yeni Liberalizmin Son Avlağı Hapishaneler” [Imprisoned Society II: Prisons as the Last Hunting Area of Neoliberalism], Ankara Üniversitesi SBF Dergisi,66 (3), ss.424-429.

Gölbaşı, Ş. (2011). “Mahpus Toplum: Panoptikon’dan Biyolojik Gözetime”. [Imprisoned Society: From Panoptikon to Biologic Survelliance] (Kronik) Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 66 (2), 235-246.

Gölbaşı, Ş. (2010) “18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi’nin Ardından Değerlendirme ve Öneriler” [Evaluations and Suggestions in the Aftermath of the18 th National Management and Organization Congress], International Journal of Human Sciences, 7 (2), 461-469.

Gölbaşı, Ş. (2009) “Ahlaki Davranışların Kurumsallaşmasında İşletmecilik Okullarının Rolü” [The Role of the Business Schools in Institutionalisation of the Ethical Behaviors], İş Ahlakı Dergisi, Kasım, 2(4). 21-42. ISSN 1308-4070.

DERLEME KİTAPTA MAKALE

Gölbaşı, Ş. (2015), “Gücün yeniden dağılımında söylemin rolü: Foucaultcu yöntem üzerine bir deneme” (459-477) içinde (Ed.Aydın Ziya Özgür ve Aytekin İşman) İletişim Çalışmaları, Üniversite Yayın No: 134 Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınları, ISBN: 978-605-4735-65-5

Gölbaşı, Ş. ve Urhan, V. (2012) Postmodern Yönetim Düzeni: İktidar Artık Her Yerde [Postmodern Management Order: Sovereign Power is Now Everywhere] (ss.137-158), içinde (Der. Güleda Yücedoğan, Şükran Gölbaşı, Hasan Aydın, Erkut Sezgin, Berna Atak) 10 Yıldır Tartıştıklarımız, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları. Ss.400. ISBN 978-605-4233-90-8

Gölbaşı, Ş. (2011), “Düzenlemeden Yeniden Düzenlemeye: Bildiğimiz Üniversitenin Sonu” [From Regulations to Reregulations: The End of University As We Used to Know] (523-554), içinde (Der. Fuat Ercan ve Serap Korkusuz Kurt), Metalaşma ve İktidarın Baskısındaki Üniversite, Küreselleşme Dizisi-10, İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı. Ss.648. ISBN 978-605-61579-9-8.

Gölbaşı, Ş. (2011). “Küresel İş Sisteminin Türkiye’de Örgütlenmesinde Yörünge Bağımlı Değişim”
[Path Dependent Change of the Construction of Global Work System in Turkey] (107-130) içinde (Der. Ömür Birler, Simten Çoşar, Hakan Mıhçı ve Gamze Yücesan Özdemir)2000'li yillarda Türkiye'de Iktisat ve Siyaset Rüzgarları, Ankara: Efil Yayınevi. Ss. 190. ISBN 978-605-4334-93-3

KİTAP BÖLÜMÜ

Gölbaşı, Ş. (2013). “Kurumsallaşma ve Sürdürülebilir Girişimcilik” [Institutionalization and sustainable entrepreneurship] (kitap bölümü) içinde Girişimcilik (Ed. Himmet Karadal), İstanbul Beta Yayınevi. Ss.370 ISBN 978-605-377-973-5

KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

Güleda Yücedoğan, Şükran Gölbaşı, Hasan Aydın, Erkut Sezgin, Berna Atak (Ed) ) (2012) 10 Yıldır Tartıştıklarımız İstanbul: Kültür Üniversitesi Yayınları Ss.400. ISBN 978-605-4233-90-8

Çetin Bolçal, Arzu Yemişçi, Şükran Gölbaşı, Eray Yağanak, Berna Atak (Ed.) (2012) Üniversite, Üniversitelerimiz, Üniversite Nereye? Mantık, Matematik ve Felsefe 10. Ulusal Sempozyumu bildiri özetleri kitabı, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi. Ss.473. ISBN 978-605-4233-89-2.

KİTAP

Gölbaşı, Ş. (2015). Sosyal Devletten Tüccar Devlete: Neo-liberalizmin Türkiye’de Kurumsallaşma Serüveni [From Social State to Merchant State: The Institutionalization Adventure of Neo-liberalism in Turkey], 2.bsk. Almanya: Türkiye Alım Kitapları. Ss.273, ISBN 978-3-639-67257-2

Gölbaşı, Ş. (2008) TÜSİAD’ın Toplumu İnşa Girişimleri [The Attempts of TÜSİAD to Construct the Society]. 1.bsk.İstanbul Kültür Universitesi Yayınları, Yayın No 83, İstanbul: Gamze Yayıncılık. Ss.271. ISBN 978-975-6957-84-4.

ULUSAL DERGİDE HAKEMLİK

Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi, 5000063835-5000081577-1-RV. 2014-11-01. (KABUL)

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (GÜİİBF) Dergisi, 835-1902-1-RV.DOC 2015-09-09 (KABUL)

SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi ISSN:2149-0821, Makale 297, Talep: 28.03.2016 10:25:26,
Rapor: 14.04.2016 14:52:13 (Değişim ve gelişimin kavramsal analizi-RED)

BİLDİRİLER

Gölbaşı, Ş. (2015). “Örgüt Çalışmalarına Foucaultcu Bakış” [Foucauldian Approach To The Studies Of Organization], 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray Üniversitesi, Mayıs, 7-9 Mayıs 2015, bildiri

Gölbaşı, Ş. (2014). “Gereksinimden Pratiğe: Bir Proto-Kurum Olarak YÖYSEM” [From Requirement to the Practice: The YOYSEM as a Proto Institution], V.Örgüt Kuramı Çalıştayı (The 5th Theory of Organization Workshop) 6-8 Feb. 2014 Şehir Üniversitesi, İstanbul

Akan, M. ve Gölbaşı, Ş. (2013). “Yerli ve Yabancı Hayatdışı Sigorta Şirketlerinin Performans Karşılaştırması” [Performance Evaluation of domestic and foreign nonlife insurance firms], 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Marmaris (özet)

Gölbaşı, Ş. (2012). “Bilim ve İktidar” [Science and Sovereign Power] (223-234) içinde (Yay.haz. Çetin Bolçal, Arzu Yemişçi, Şükran Gölbaşı, Eray Yağanak, Berna Atak) Üniversite, Üniversitelerimiz, Üniversite Nereye? Mantık, Matematik ve Felsefe 10. Ulusal Sempozyumu Kitabı, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi, ss.473, ISBN978-605-4233-89-2.

Gölbaşı, Ş. (2012). “Bağlamlararası Kurumsal Mantık Transferinde Ethos, Pathos ve Logos: TÜSİAD’ın Retoriği” [Use of Ethos, Pathos and Logos in cross-contextual translation of institutional logic: The rhetoric of TÜSİAD] 1.Ulusal Ünye İ.İ.B.F İşletmecilik Sempozyumu Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 24-25 Nisan 2012, Ordu (özet)

Gölbaşı, Ş. (2011), “Düzenlemeden Yeniden Düzenlemeye: Bildiğimiz Üniversitenin Sonu” [From Regulations to Reregulations: The End of University as We used to know], Bildiri, Onikinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi 14-16 Aralık 2011, Ankara ODTÜ Kongre ve Kültür Merkezi, Türk Sosyal Bilimler Derneği. Ankara (özet)

Gölbaşı, Ş. (2011) “Örgüt Kuramında Dilsel Dönüş: İki Farklı Dil ve İki Farklı Sosyal Bilim Anlayışı” [Linguistic Turn in Organizational Theory: Two Different Languages and Two Different Social Science Approaches]. (507-522) içinde (Der.Arzu Yemişci, Berna Atak) Düşüncenin İletişim Aracı Olarak Edebiyat, Bilim, Sanat ve Felsefe Alanlarında: Dil, Mantık, Matematik ve Felsefe 9. Ulusal Sempozyumu Kitabı, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi, ss.678, ISBN978-605-4233-59-5.

Gölbaşı, Ş. (2011) “Entellektüel ve İktidar” (Intellectual and Power). Bildiri. Türkiye’de Aydın Olmak, Bugünlerde Aydın Olmak başlıklı 3T Toplantıları, 26-29 Mayıs, Ören, Balıkesir.

Gölbaşı, Ş. ve Urhan, V. (2010) “Söylemin Düzeni ve Akademinin Söylemi” (The Order of Discourse and the Discourse of the Academia), “Akademi ve Gündem” başlıklı 5. Karaburun Bilim Kongresi bildiri özetleri kitabı, September, 2-5 Karaburun/Mordoğan, İzmir: Emre Basımevi (özet)

Gölbaşı, Ş. ve Urhan, V. (2010). “Postmodern Yönetim Düzeni: İktidar Artık Her Yerde” [Postmodern Management Order: Sovereign Power is Now Everywhere], Mantık, Matematik ve Felsefe 8.Ulusal Sempozyumu 14-17 Eylül, Foça, İzmir, (Ed. Mesut Yıldırım, Arzu Şen) “Bilim, Felsefe ve Sanatta Postmodern Yaklaşım” Bildiri Kitabı, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları. (genişletilmiş özet)

Gölbaşı, Ş.(2009) “Küresel İş Sisteminin Türkiye’de Örgütlenmesinde Yörünge Bağımlı Değişim” [Path Dependent Change of the Construction of Global Work System in Turkey], Onbirinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Aralık 2009, Türk Sosyal Bilimler Derneği. Onbirinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı. (s. 69), Ankara: Yalçın Matbaa ve Ambalaj Sanayi (özet)

Gölbaşı, Ş. (2009) “Eğitim Programlarımızda Bilim ve İş Etiğinin Yeri”, [The place of Business and Science Ethics in Teaching Curricula] Mantık, Matematik ve Felsefe 7. Ulusal Sempozyumu, September, 8 Eylül-11, Foça, İzmir, “Toplum, Bilim, Teknoloji ve Etik Değerler” Bildiri Kitabı (Ed. Mesut Yıldırım, Arzu Şen) İstanbul: İstanbul Kültür Universitesi Yayınları, Yayın No: 129 (genişletilmiş özet)

Gölbaşı, Ş. (2008) “Büyük Burjuvazinin Devleti Dönüştürme Girişimleri” [Attempts of the Turkish Big Bourgeoisie to Transform the State], 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Mayıs, 16-18 2008, Bildiriler Kitabı, (s. 654-659) İstanbul Kültür Universitesi Yayın No:79, İstanbul. (extended summary).

Sarvan, F., Cömert (Gölbaşı), Ş. ve Karakaş, K. (1997, 2 Mayıs) “A Theoretical Approach to Investigating the Application of Total Quality Management Philosophy in Higher Education”, (s. 101-114) Mithat Çoruh (Ed.). Continuous Improvement in Higher Education, Proceedings of the Başkent University Total Quality Symposium. Ankara: Haberal Eğitim Vakfı Yayınları. (complete presentation published)

ÖNSÖZLER

Gölbaşı, Ş. (2012) “Üniversite Nereye” [University: Where to?] Üniversite,Üniversitelerimiz, Üniversite Nereye? (Ed. Çetin Bolçal, Arzu Yemişçi, Şükran Gölbaşı, Eray Yağanak, Berna Atak) Mantık, Matematik ve Felsefe 10. Ulusal Sempozyumu bildiri özetleri kitabı, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi. Ss.473. ISBN 978-605-4233-89-2.

Gölbaşı, Ş. (2011) “Logos versus Ethos ve Pathos” [Preface: Logos versus Ethos and Pathos] Bilim, Felsefe ve Sanatta Postmodern Yaklaşım (Ed. Arzu Yemişçi, Berna Atak) Mantık, Matematik ve Felsefe 8. Ulusal Sempozyumu bildiriler kitabı, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi. Ss. 268. ISBN 978-605-4233-53-3.

Gölbaşı, Ş. (2010) “Önsöz” [Preface] Toplum, Bilim, Teknoloji ve Etik Değerler. Mantık, Matematik ve Felsefe 7. Ulusal Sempozyumu Bildiri Kitabı (Ed. Mesut Yıldırım, Arzu Şen). Yayın No: 129. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Ss.460. ISBN 978-605-4233-35-9.

KONFERANS VE SEMİNERLER

Gölbaşı, Ş. (2016). “Yaratıcı Yazma Atölyesi”, İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bünyesinde “Yaz Okulu” seminerleri kapsamında yaratıcı yazma dersleri, İstanbul Aydın Üniversitesi 20-26 Haziran 2016, İstanbul.

Gölbaşı, Ş. (2016). “Sivil İtaatsizlik”, Antalya Bilim ve Felsefe Kulübü, Antalya.

Gölbaşı, Ş. (2016). Ekonominin Patronluğundan Sıradan Aktörlüğe: Türk İş Sisteminde Devletin Yeri” Lions Kulüp, Konferans, Yelken Klüp, İstanbul

Gölbaşı, Ş. (2015). “Küreselleşmeyle Birlikte Kurulan Yeni Dünya Düzeni” [Globalization and The New World Order], Konferans, Muratpaşa Belediyesi Konferans Salonu, 12 Eylül, Saat: 20.00 – 21.00, Antalya.

Gölbaşı, Ş. (2015). “Foucaultcu İktidar Anlayışı (Neoliberal İktidarın İşleyiş Düzenekleri)” [Foucauldian Approach to Power: Operation Mechanism of the neoliberal power/governmentality]
26 Haziran 2015, Saat: 20.00 – 22.00 Antalya Bilim ve Felsefe Kulübü, Antalya.

Gölbaşı, Ş. (2013). “Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma” [Instutionalization in Family Firms] Girişimcilik Zirvesi, 7 Mart 2013 Pamukkale Üniversitesi Konferans Salonu, Denizli.

Gölbaşı, Ş. (2012) "Süper Öğrenme" Seminer, [Super Learning, Seminar], Samandıra Kültür Merkezi. Sarıgazi Ticaret Meslek Lisesi, Bilim Fen ve Teknoloji Topluluğu Toplantıları kapsamında çağrılı konuşmacı 11.Ocak 2012 tarih Saat: 15.00, Sarıgazi Ticaret Meslek Lisesi Toplantı Salonu

Gölbaşı, Ş. (2009) “Sosyolojik Paradigmalar ve Pozitivizm Eleştirisi” Seminer [Sociological Paradigm and Criticism of Positivism] Seminer, 13 Kasım, 20.00, Us Atolyesi Felsefe Topluluğu, Barış Manço Kültür Merkezi, Kadıköy.

Gölbaşı, Ş. (2010) “Sosyal Devletten Tüccar Devlete: Devletin Yeniden Yapılanması” Konferans, [From Social State to Merchant State: The Re- institutionalization of the State] Konferans, 15 Eylül, 15.00, Mantık, Matematik ve Felsefe 8. Ulusal Sempozyumu içinde Foça halkına açık sosyal program dahilinde sunulmuştur, Foça, İzmir

KİTAP ELEŞTİRİLERİ

Gölbaşı, Ş. (2015). “Güvenlik, Toprak, Nüfus” Mülkiye Dergisi, 39 (2), 327-340.
EBSCO Yayıncılık, ASOS İndex ve TUBİTAK-ULAKBİM veritabanlarınca taranmakta, İl Halk Kütüphaneleri Kataloğunda yer almaktadır

Gölbaşı, Ş. (2011) “Eleştirel Teori” [Critical Theory]. (Stuart Sim- Boris Van Loon, 2010 Çev. Akın Emre Pilgir ve Emrah Arıcılar. İstanbul: NTV yayınları, 176 sayfa) (Kitap Eleştirisi). Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66(2), 261-265

Gölbaşı, Ş. (2010) “Laf Üreten Fabrika-TÜSİAD” [TÜSİAD-Word Production Factory], Yönetim Araştırmaları Dergisi, Ocak, 10 (1), 91-106

Gölbaşı (Cömert), Ş. (2004) “Sociological Paradigms and Organizational Analysis” [Sosyolojik Paradigmalar ve Örgütsel Analiz] (Gibson Burrell ve Gareth Morgan, Heinemann Educational Books Ltd., UK, 1979) Kitap kritiği, Yönetim Bilimleri Dergisi, 2(2), 147-152

DİĞER YAYINLAR

Gölbaşı, Ş. (2010) “Ahlaksızlık Kurumsallaşırken” Bilim ve Gelecek: Aylık bilim, kültür,politika dergisi, Şubat, Sayı. 72, 89-90.

Gölbaşı, Ş. (2010) “Bilim İnsanının Sorumluluğu: Aydın (olmak) Taraf Olmaktır” Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji, 8 Ocak 2010, Sayı. 1190/12.

Gölbaşı, Ş. (2009) “VII. Ulusal Matematik ve Felsefe Sempozyumu” Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji, 2 Ekim 2009, Sayı. 1176/12.

Gölbaşı, Ş. (2009) “TÜSİAD ve Bir Toplum Mühendisliği Projesi Olarak 24 Ocak Kararları” (TÜSİAD and January 24th Decisions as Project of Social Contruction) Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji, 12 Haziran 2009, Sayı. 1160/12.

Gölbaşı, Ş. (2009) “TÜSİAD’ın İlk On Yılı: Meşruiyet Arayışından Meşruiyetin Kaynağı Olmaya” (First 10 years of TUSİAD: From Seeking After to Being Source of Legitimacy) Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji, 20 şubat 2009, Sayı. 1144/12

Gölbaşı, Ş. (2009) “İktisat Politikaları ve Ahlak” (Economic Policies and Ethics) Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji, 30 Ocak 2009, Sayı. 1141/12.

Gölbaşı, Ş. (2009) “Devletin Özerkliği ve Kapasitesi” (Autonomy and Capacity of State) Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji, 16 Ocak 2009, Sayı. 1139/12.

Gölbaşı, Ş. (2008) “Küresel Kriz Karşısında Bağımsız ve Sorumsuz Merkez Bankamız” (Our Independent and Irresponsible Central Bank in the Face of Global Crisis) Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji, 28 Kasım 2008, Sayı. 1132/12.

Gölbaşı, Ş. (2008) “Sosyal Devletten Tüccar Devlete: Ekonominin Büyük Mimarının Başlattığı Büyük Dönüşüm” (From Social to Merchant State: The Great Transformation Initiated by the Master Builder of the Economy) Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji, 2 Mayıs 2008, Sayı. 1102/17

Gölbaşı, Ş. (2008) “Borç-Bağımlılık Sarmalının İşleyişi: IMF ile İlişkileri Neden Kesmiyoruz?” (How the Debt-Dependency Spiral Works: Why Couldn’t We Terminate Relations with the IMF) Cumhuriyet, Bilim ve Teknoloji, 28 March 2008, Sayı. 1097/17.