Yrd.Doç.Dr. NURAN ALTUNER
Fen Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
İstanbul / :05-06-1953
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Arap –Fars Dili Ve Ed., 1978
YÜKSEK LİSANS
:
DOKTORA
:
İstanbul Üniversitesi, Türk Dili Ve Ed./Eski Türk Edebiyatı
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
İŞ TECRÜBELERİ
Türk Dili Başkanlığı (Rektörlüğe bağlı,On sekiz Mart Üniv.)
Kütüphane Daire Bşk.na vekalet ( Onsekiz Mart Üniv.)
Bölüm başkan yardımcılığı, (Onsekiz Mart ve Haliç Üniversitesi
Yönetilen Tezler
Kundakçı, Mustafa. “Köstendilli Süleyman Şeyhî Efendi Divanı” Sakarya Üniversitesi, 2004.
Gül, Tayyar, Şâhî Divanı, Onsekiz Mart Üniversitesi, 2000.
Sağlam, Abdülkadir, Sûzî Divanı, On sekiz Mart Üniversitesi, 1999.
Karaboyun, Emre. “Bosnalı Mehmed Fazıl Divanındaki Kasideler ve Tahmisler” , Sakarya Üniversitesi,2004.
Nacar, Fatih. “Ferhad Paşa Divanı”, Sakarya Üniversitesi,2004.
Şentürk,Yılmaz, “Abdullah Ferdî Divanı", Sakarya Üniversitesi,2005.
Kılıç, Dedebey. “Hafid Divanı” , Sakarya Üniversitesi,2005.
Koyuncu Zeynep. “Bosnalı Mehmet Fazıl Divanında Yer alan Gazeller”, Sakarya Üniversitesi, 2005.(Çalışma basılmak üzere)
Yayın Listesi
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
1. “Manzum Bir Fütuhnâme”, Kültür Bakanlığı Yay., II. Uluslararası Ahîlik Kültürü Sempozyum Bildirileri, (1999), s. (23-37).
2. ”Klasik Türk Edebiyatı,Türk Halk Edebiyatı ve Türk Kültür Tarihinin Kaynağı Divanü Lügati’t Türk “, Rize Üniversitesi Uluslar arası Kaşgarlı Mahmut Sempozyumu Bildirileri, (17-19 Ekim 2008, Rize), Rize Üniversitesi Yayınları, Rize 2008, s.620-629.
3. ”Divan ü Lügati’t-Türk’teki Şiirlerin Klasik Türk Edebiyatı Ve Halk Edebiyatı Açısından Değerlendirilmesi”, I. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Dil Ve Edebiyat Sempozyumu, Bildiriler 9-12 Nisan 2008 KKTC-LEFKOŞA. Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi YDÜ-KAM, 2008.
4. ”Kıbrıslı Aşık Kenzi Divanında Sevgilinin Güzellik Unsurları”, II. Uluslararası Türk Dili Ve Türk Halk Edebiyatı Sempozyumu 04-08 Kasım 2009, Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Lefkoşa-KKTC.
5. “Elbistan’lı Yemliha-Zâde Mustafa Kâmil Efendi’nin Kendi Hattıyla Yazmış Olduğu On Altı Risalelik Mecmuanın Tanıtımı. Uluslararası Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyumu (Kahramanmaraş/Türkiye) 4-6 Ekim 2012.
6. “Urfalı Nabi Divanında Şehir Kavramı, Şehir Karşılığında Kullanılan Kelimeler Ve Şehir İsimleri”, 3. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, 6-8 Mart 2015 Şanlıurfa,Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara,2015.
7. “Urfalı Abdi Divanında (1857-1941) Divan’ında Allah, Muhammed ve Ehl-i Beyt Sevgisi”, I.Uluslarası İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu (25-27 Mart 2016) Tebliğler-II-, Şanlıurfa Büyük Şehir Belediyesi.
8. “Ahmed-i Dai Divanında Çiçekler, Kıymetli Taş Ve Mücevherat, Yiyecek-İçecek Ve Hayvan İsimleriyle Yapılan Benzetmeler”, T.C. Ordu Üniversitesi Uluslarası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu 10-11-12 Mayıs 2012, Ordu Üniversitesi Yayınları, 2013,Ordu.
9. “ ‘Gazi Osman Paşa Hazretleri Nezdinde Yüz Gün’ Adlı Eserin Askeri, Sosyal Açıdan İncelenmesi”, Gazi Osman Paşa’nın Ölümünün 100.Yılı Münasebetiyle I.Uluslararası Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Dönemi (1833-1900)Sempozyumu Bildiriler 05-07 Nisan 2000.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. "Türk Edebiyatında Türler: Manzum Akaid Eserleri Literatürü”. Bilim Ve Felsefe Metinleri. Öncü Basımevi, 2008.
2. “Manzum Bir Fütuhname”. Kültür Bakanlığı Yayınları:2350;Hagem Yayınları:288;Seminer- Kongre Bildirileri Dizisi:59. 13-15 Ekim 1999 Kırşehir.

3. “Cahidi Ahmed Efendi (ö.1070/ 1659)” Tasavvuf Akademi, Tasavvuf Ana Bilim Dalı İletişim ve Veri Paylaşım Merkezi, Ankara, 2001.


7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler


1.“Süleymaniye Kütüphanesinde Harput Koleksiyonu”, Dünü ve Bugünüyle Harput, Türkiye Diyanet Vakfı Yay. II, (1999). S.(179-188).
2. “Safayî Tezkiresinde Kütahya’lı Şairler”, Dumlupınar Üniversitesi, 4-5 Haziran 1998, Kütahyalı Şairler Sempozyumu I, Kütahya 2000. s. (278-288).
3. “İstanbul Kütüphanelerine Göre Kayseri’de İstinsah Edilen Eserler ve Kayseri’li Müstensihler”, Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni (12-13 Nisan 2001) Bildiriler I. Cilt(A-K). Kayseri-2001, s.23-41. Fen-Edebiyat Fakültesi-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yayınları, Nu. 1 .
4. “Tezkirelere Göre Göller Bölgesinde Doğan Ispartalı Şairler”, Hoşgörü Yılı ve İnanç Turizminde Göller Bölgesi Sempozyumu (07-08 Eylül 2000), Isparta, 2001. Bildiriler Kitabı, s. (263-286), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü .
5. Şahin-zade El-Mar’aşi “Şeyh Ali Dilkesir’in Tuhfetü’l Vüzera” Adlı Eserinin Tanıtımı, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, Maraş-der, Mayıs 2005, İstanbul, s.143-155.
6. “Klasik’te Sebk-i Hindi”, Sanat ve Klasik, Sanat Araştırmaları I, 32.Kitap, I.Basım, Nisan 2006, İstanbul, s.139-156.
7. “Süleymaniye Kütüphanesi’nde Üç Yazma Fütüvvetname” Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, Kırşehir, 2004.
8. “Ali Hüseyin Efendi” I.Edirne Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri(23-25 Ekim 2003),Edirne,2005,s.377-390.
9.”Atıf Efendi Vakfiyesinin Tanıtımı”, Vefa Semti: Dünü, Bugünü, Yarını 4-5 Kasım 2006/İSTANBUL Ulusal Sempozyum. Bilim ve Sanat Vakfı. 2006. Türkiye Araştırmaları Merkezi.
10.”Klasik Türk Edebiyatında Helva Sohbetleri konusu”. Prof. Dr. Abdülkadir Karahan Anısına I. Ulusal Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, 12-13 Nisan 2007, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi.
11. Ahmed Paşa’nın Fatih Sultan Mehmed’e Sunduğu Kasidelerde Fatih ve Fetih”, Fatih Belediyesi, İstanbul, 2006.
7.6 Diğer Yayınlar
1. “Safayî Efendi”, madde olarak “S” harfinde çıktı. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 2009.c.35;s.445.
2. Türkiye Yazmaları Toplu Kataloğu: 07/IV. Antalya The Union Catalogue of Manuscripts in Turkey-Antalya-Tekelioğlu, Nuran Altuner, Selahattin Alpay, Tülin Ayhan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. İstanbul , 1984,