Yrd.Doç.Dr. YAŞAR YAVUZ
Fen Edebiyat Fakültesi / Eğitim Bilimleri


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
/ 10. 02. 1962
MEDENİ DURUMU
:
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
Dahili:
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İnönü Üniversitesi Eğt. Fak. EYD Bölümü, Eğt. Yön. ve Denetimi, 1993
YÜKSEK LİSANS
:
Dokuz Eylül Üniversitesi Sos. Bil. Enst. EYD Programı, Eğt. Yön. ve Denetimi, 1995
DOKTORA
:
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğt. Bil. Enst. Eğt. Bil. Böl. EYD, Eğt. Yön. ve Denetimi, 2001
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
ÜYELİKLER
ÜZİNİDER (İzmir Üniversiteleri Öğretim Elemanları Derneği)
YENİ KUŞAK KÖY ENSTİTÜLERİ DERNEĞİ

İŞ TECRÜBELERİ
İlkokuma ve Yazma Öğretimi
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Rehberlik
Eğitim Bilimine Giriş
Ölçme ve Değerlendirme
SınıfYönetimi
Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
Türk Eğitim Tarihi
İstatistik I-II
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğretim Teknolojileri
Hayat Bilgisi Öğretimi
Sosyal Bilgiler Öğretimi
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim
Öğretmenlik Uygulamaları
Özel Eğitim
Eğitim Felsefesi
Özel Öğretim Yöntemleri
Eğitimde Eylem Araştırması
Araştırma Yöntemleri
Eğitim Psikolojisi
Psikolojide İstatistik Uygulamaları
Öğretimde Planlama ve Değerlendirme
Eğitim Denetimi
Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
İstatistik Yöntemler ve Uygulamaları
Eğitim İstatistiği
Küreselleşme ve Türk Eğitim Sistemi Sorunları
Eğitim İstatistiği ve Bilgisayar Uygulamaları
Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
Çağdaş Denetim Yaklaşımları
Bilimsel Araştırma Teknikleri
Küreselleşme, İnovasyon ve Eğitim
Eğitim Yönetimi Kuramları
Eğitimde Araştırma Yöntemleri
Eğitim Politikası ve Ekonomisi
Eğitimde Soruşturma ve Rapor Hazırlama
Dönem Projesi
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
Danışmanlık Projesi Koordinatörü: Yaşar YAVUZ, Doktora Tezi Projesi, "Okul Binalarının Örgüt İklimi ve Örgüt Kültürüne Etkileri", Proje Koordinatörü, 2008

Yönetilen Tezler
1. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: e-OkulSistemiUygulaması Hakkında Okul Yöneticilerinin Görüşleri, Hatice İbil, 2012
2. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: İlköğretim OkuluYöneticilerinin EtikLiderlik Davranışı Gösterme Düzeylerinin İncelenmesi (Muğla İli Örneği), Nurdoğan Tombak, 2012.
3. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Okul Yöneticilerinin EğitimBölgeleri ve Eğitim Kurulları Uygulamalarına İlişkin Görüşleri, Deniz Tatar, 2012.
4. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Eğitim Planlaması Süreçlerinde Örgün Eğitimde Eğitim Yatırımları ve Değerlendirilmesi, Mahmut Yeşil, 2011.
5. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Eğitim Denetimi Sisteminin Yasal Dayanaklara Göre Değerlendirilmesi, Ali NiyaziOktar, Haziran, 2010
6. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin, Küreselleşmenin Öğretim Programı ve Okulyönetimi Üzerine Etkilerine İlişkingörüşleri Nelerdir? Emel Yılmaz, Haziran, 2009.
7. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Nimet Altınkurt, Şubat 2006 Temmuz 2008
8. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: İlköğretim Okullarında Örgüt İklimi İle Karara Katılma Süreci Arasındaki İlişki, Ömür Acet, Haziran 2004 - Eylül 2006
9. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Hava Sınıf Okulları ve Teknik Eğitim Merkezi Komutanlığında Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Liderlik Davranışları, Mete Sinan Saygıner, Haziran 2004 - Haziran 2006
10. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Okul Yönetiminde Bürokrasi ile Öğretmenlerin Okula İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki, Özge Ömeroğlu, Haziran 2004 - Haziran 2006
11. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Tutumları ile Okul İklimi Arasındaki İlişki, Kazım Şahin, Haziran 2004 - Ekim 2005
12. Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Öğretmenlerin Mesleki Tutumları ile Okul Yönetimine İlişkin Algıları Arasındaki İlişki (İzmir İli Örneği), Gülbin Şenol, Haziran 2002 - Ekim 2004

7.2. Doktora Tezleri ( Danışmanlığını yaptığı proje koordinatörü olarak)

Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Okul Binalarının Örgüt Kültürü Sürecine Etkileri, Emel Yılmaz, Ocak 2009 - (Devam ediyorken ayrıldım)
Tezin Adı, Tezin Öğrencisi, Başlama-Bitiş Tarihleri: Okul Binalarının Örgüt İklimi Sürecine Etkileri, Esin Çağlayan, Ocak 2009 - (Devam ediyorken ayrıldım)
Uluslararası Toplantılar
Yavuz, Y. (2008).5. Eğitim ve Bilim Olimpiyatı Bilimsel Proje Yarışması, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilim Jürisi Üyesi.
Yavuz, Y. (2007).4. Eğitim ve Bilim Olimpiyatları Bilimsel Proje Yarışması İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilim Jürisi Üyesi.
Yayın Listesi
8.1. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Yavuz, Y., Yılmaz, E. (2012). Resmi ve özel ilköğretim okullarının okul kültürü üzerine öğretmen ve örenci görüşleri. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education (IJTASE), 1(3), 76-90.
Yavuz, Y., Sengul, H. I. (2013). Opinions of school administrators about the application of e-okul system. Mediterranean Journal of Educational Research, Issue 14a, 752-755.
Yavuz, Y.,Yeşil, M. (2013). Education investments and evaluation in formal education planning processes. Mediterranean Journal of Educational Research, Issue 14a, 933-937.

8.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Yeşil, M., Yavuz, Y. (2012, July). Eğitim planlaması süreçlerinde örgün eğitimde eğitim yatırımları ve değerlendirilmesi. In New Trends on Global Education Conference.

8.3. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Totan T, Yavuz Y. (2009)"Westside sınav kaygısı ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (17),95-109
Yaşar Y., Şahin N., Şahin İ. (2007) Eğitim bilimleri anabilim dalı ğrencilerinin lisansüstü eğitimi değerlendirmeleri ile lisansüstü eğitime ilişkin tutumları arasındaki ilişki, Eğitim Bilim Toplum, Cilt: 5, Sayı: 18, ss. 78-99, 2007
Yavuz, Y. (2004). Okulda yönetime ve karara katılma, Eğitim Bilim Toplum, Sayı: 6, s. 45-67.
Yavuz, Y. (2003). Lise yönetici ve öğretmenlerinin yerinden ve merkezden yönetim yönelimlerinin karar verme sürecine etkileri, Ege Eğitim Dergisi, Sayı: (3)-2, s. 25-35,
Yavuz, Y. (2003). Üniversite çalışanlarının mesleki tutumları ile kamu emekçileri sendikalarına ilişkin görüşleri", Eğitim Bilim Toplum, Cilt: 1, Sayı: 2/3, s. 80-107.
Yavuz, Y. (199). Etkili eğitim lideri, Öğretmen Dünyası, Yıl: 20, Sayı: 231, s. 15-19.

8.4. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Yavuz, Y. (2006). Yapılandırmacı Yaklaşım Çerçevesinde Yeni İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi, Küreselleşme ve Eğitim 27-28 Şubat, ANKARA, Şubat 2006, Küreselleşme ve Eğitim,301-319, Uluslararası organizasyon.
Yavuz, Y., N. Şahin, İ. Şahin (2003). Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitimi Değerlendirmeleri ile Lisansüstü Eğitime İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki, I. Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İzmir-Seferihisar.
Yavuz, Y. (1997), Öğretmenlerin Öğretmen Sendikalarını Değerlendirmeleri, Nasıl Bir Eğitim Sistemi? Güncel Uygulamalar ve Geleceğe İlişkin Öneriler, İzmir, Nisan Nasıl Bir Eğitim Sistemi?, 499-516
Yavuz, Y. (1996). Öğretmenlerin Denetim Etkinliklerini Klinik Denetim İlkeleri Açısından Değerlendirmeleri, Uludağ Üniversitesi III. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Bursa, Hakemli organizasyon.
Yavuz, Y. (1998), Yapılandırmacı Eğitimde ve Çocuğunuzun Öğrenmesinde Okul Aile İşbirliği, Milli Eğitim Müdürlüğü, Buca, 2010(Davetli Konuşmacı Olma)
Yavuz, Y. (2009). Nitelikli Eğitim Nitelikli Öğretmenle Mümkün, İzmir-Çeşme Milli Eğitim Müdürlüğü.
Yavuz, Y. (2009). Etkili Öğretmen Özellikleri, Eğitim Sen Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri, Muğla-Fethiye.
Yavuz, Y. (2007). Eğitim-Öğretim Sürecinde Öğrenci, Öğretmen ve Veli İlişkileri ile Temel Sorunlar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Torbalı.
Yavuz, Y. (2007). "Çağdaş Denetim Yaklaşımları Semineri", Karaburun, 2007(İzlenimci Katılımcı Olarak)
Yavuz, Y. (2006). Küreselleşme ve Eğitim, Ankara, (Davetli Konuşmacı Olma ve Bildiri Sunma)
Yavuz, Y. (2003). Eğitimde Bilime Katkı: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Seferihisar, (İzlenimci -Katılımcı Olarak)
Yavuz, Y. (2003). Kamu Yönetimi Personel Rejimi, Yerel Yönetimler Yasa Tasarısı, Menemen, Eğitim Sen, Panelist Olma)
Yavuz, Y. (2003). Eğitimde Rehberlik ve Öğretmenin Rolü, Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir, (Davetli Konuşmacı Olma)
Yavuz, Y. (2003). Kamu Personeli Rejimi Yasa Tasarısı, Aliağa, (Panelist Olma)
Yavuz, Y. (2001). Öğretimin Çağdaş Denetimi, Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir, (Davetli Konuşmacı Olma)
Yavuz, Y. (1998). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulama Semineri Derslerinin Değerlendirilmesi, Milli Eğitim Müdürlüğü, Buca, (Davetli Konuşmacı Olma)
Yavuz, Y. (1998). Demokratik Eğitim Kurultayı, Ankara, (Workshop(Çalıştay) etkinliğine çalışan olarak katılım)

8.5. Diğer yayınlar (Kitap ya da kitap içinde bölümler)

Yaşar Yavuz, Okul Yönetimi-Türkiye Eğitim Sistemi, Kanyılmaz Matbaası, Dinozor Yayınevi, İzmir, 978-605-61174-0-4,(2010), Ders Kitabı, Kitap Yazarlığı.
Yaşar Yavuz, Biçimlendirici Eğitim Sistemi, (28-64.) Eğitim Bilimine Giriş, 975-9170-01-9, Dinozor Kitabevi - İzmir,(2006), Ders Kitabı, Kitap İçi Bölüm.
Yaşar Yavuz, Eğitim Yönetimi, (155-172). Eğitim Bilimine Giriş,975-9170-01-9, Dinozor Kitabevi - İzmir,(2006), Ders Kitabı, Kitap İçi Bölüm.
Yaşar Yavuz, Eğitim Denetimi, (174-188), Eğitim Bilimine Giriş,975-9170-01-9, Dinozor Kitabevi - İzmir,(2006), Ders Kitabı, Kitap İçi Bölüm.