Hemşirelik
Hemşirelik Yüksek Lisans Programı
Öğr.Gör. FATMA ÖZHAN
Müdür Yardımcısı / Hemşirelik Yüksekokulu / Hemşirelik


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
Erzincan / 12.01.1953
MEDENİ DURUMU
:
Evli , 2 çocuklu
İŞ ADRESİ
:
Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
TEL
:
2122209696 Dahili: 1121
FAKS
:
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi , Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, 1978
YÜKSEK LİSANS
:
İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı, 1996
DOKTORA
:
DOÇENTLİK
:
PROFESÖRLÜK
:
İŞ TECRÜBELERİ
2000/…… Haliç Üniversitesi/ Hemşirelik Yüksekokulu

1999-2000 Haydarpaşa Sağlık Meslek Lisesi

1992-1999 İst. Üni. Sağlık Meslek Yüksekokulu

1998-1999 İst. Üni. Sağlık Yüksekokulu

1978-1999 Şişli Meslek Lisesi

Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Devam Ediyor)
• Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sekreterliği (Devam Ediyor)
• Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği (Devam Ediyor)
• Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Kurul Üyeliği (Devam Ediyor)

Yaşlı Bakım Uygulamaları I
Hemşirelik Felsefesi ve Kavramları
Acil Hasta Bakımı IV
Hemşirelik Esasları
Yaşlı Bakım Uygulamaları I
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
• Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı (Devam Ediyor)
• Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sekreterliği (Devam Ediyor)
• Haliç üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Sekreterliği
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
-Sürekli Hemodiyaliz Yapılan Öfke Duygusu ve İfadesinin Değerlendirilmesi
Batmaz M., Özhan F., Soydan M., Dursun S., Sabuncu N.
13. Ulusal Böbrek Hastaları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi
Antalya, 12-16 Eylül 2003

-İlk Defa İntramüsküler Girişim Yapan Öğrencileri Anksiyete Düzeyleri
Köse S., Özhan F., Batmaz M., Akhan U.L, Temiz G.

-Klinik Ortamın Anksiyete Düzeyine Etkisi
Köse S., Özhan F., Batmaz M., Akhan U.L, Temiz G.

-CAGB Ameliyatı Geçirmiş Hastaların Davranış Değişiklikleri
Temiz G., Batmaz M., Akhan U L., İlhan N., Özhan F., Özdilli K.

-Intra Venöz Enjeksiyon Uygulaması Yapan Öğrencilerin Anksiyete Düzeylerinin Saptanması
Batmaz M, Özhan F., Soydan M., Sabuncu N.

-Sokak Çocuklarının Evden Kaçma Nedenlerinin İncelenmesi
Batmaz M, Özhan F., Soydan M.,

-Diyabetli Hastalarda Eğitimin Hastanın Tedaviye Katılmasına Etkisi
Temiz G., Batmaz M., İlhan N., Akhan U L., Özhan F.

-Hemşirelerin kişilik özellikleri ile stresle başa çıkma arasındaki ilişki
Batmaz M, Özhan F

-Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Menstrasyonu Algılayışları Ve Menstürüal Hijyene İlişkin Tutumları
Batmaz M, Özhan F., Sabuncu N

-Kemoterapi Uygulanan Akciğer Kanserli Hastaların Fizyolojik Gereksinimlerini Sağlamada Hemşirelerin Yaşadıkları Güçlüklerin Saptanması
Yenihayat F., Yorulmaz H. , Özhan F., Batmaz M.

Yayın Listesi

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Nursıng Students’ Of Autonomy And Submıssıve Behavıours: Four-Year Follow Up
Şenturan L., Köse S., Sabuncu N., Özhan F., Göktaş S.
Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 19(3):175-181.

Temiz, G; Ozhan, F; Ozdilli, K; Gedikoglu, G Psycho-social care in bone marrow transplanted patients Bone Marrow Transplantatıon, 35: S305-S305 Suppl. 2 Mar 2005.
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

-Psycho-social Care In The Bone Marrow Transplanted Patıents
31. Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation,Prauge,Czech Republic
Temiz G., Özhan F., Özdilli K.,Gedikoğlu G.
March 20-23 2005

-“Am I angry to my heart, or to myself?” The pre-op and the post-op anger levels and anger expressions of patients who have undergone open heart surgery. (Poster Presentation)
Dane M, Karanfiloğlu M, Sevilir C, Yıldırım M, Batmaz M, Ozhan F
1st International Congress on Nursing Education, Research & Practice
October 15-17, 2009 - Thessaloniki, Greece

-Attitudes of the University Students towards Domestic Violence (Brief Oral Presentation)
Ozdilek R, Ozhan F, Altin N, Avci G, Batmaz M, Asti N
14th International Nursing Research Conference
November 9-12, 2010 - Burgos, Spain
7.3. Yazılan Uluslar Arası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler.

-
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

--Intra Venöz Enjeksiyon Uygulaması Yapan Öğrencilerin Anksiyete Düzeylerinin Saptanması
Batmaz M, Özhan F, Soydan M, Sabuncu N
(Hemşirelik Bülteni 2005)

-Devamlı Hemodiyaliz Yapılan Hastalarda Öfke Duygusu ve İfadesini Değerlendirilmesi
Batmaz M., Özhan F., Soydan M., Dursun S., Sabuncu N
13. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi,
Antalya, 12-16 Eylül 2003
(Nefroloji Hemşireliği Dergisinde 2005)

-Üniversite Öğrencilerinin Omurga Yaralanmasına İlişkin Bilgi Durumu
Köse S, Yıldırım G, Özhan F, Sabuncu N, Yorulmaz H.
Türkiye Acil Tıp Dergisi Cilt:10, Sayı:1, Sayfa 15/9, 2010.


7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

-Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yönelik Tutumları
9. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi 01-04 Nisan 2010 Fethiye / Antalya.

-Üniversite Öğrencilerinin AIDS İle İlgili Bilgi ve Tutumları
Temiz G., Batmaz M., Akhan U L., İlhan N., Özhan F., Özdilli K.
II. Ulusal AIDS Sempozyumu, İzmir, 2-5 Aralık 2004

-Devamlı Hemodiyaliz Yapılan Hastalarda Öfke Duygusu ve İfadesinin Değerlendirilmesi
Batmaz M., Özhan F., Soydan M., Dursun S., Sabuncu

-Bir Vakıf Üniversitesindeki Kız Öğrencilerin Genital Hijyen Hakkındaki Bilgi Düzeyleri
İlhan N., Özhan F., Polat S.
6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Uluslararası Katımlı Kongre
26-29 Haziran 2007/İst Ün. Florance Nigh. Hem. Yük. Oku. (Poster Bildirisi)

-Hemodiyalize Giren Hastalarda Algılanan Sosyal Desteğin Depresyon Düzeylerine Etkisi
Utaş Akhan L., Baycan N., İlhan N., Kutlu L., Özhan F., Yorulmaz H., Batmaz M., Özdilli K.
Ekim 2006 Bildiri Özet Kitabı

-Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Durumlarının Belirlenmesi
İlhan N., Batmaz M., Özhan F.
XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
23-26 Ekim 2007 Denizli

-Zeytinburnu Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezine Başvuran Vajinal Lavaj Yapan Kadınlarda Vajinal Lavaj Uygulama Sıklıkları, Amaçları ve Uygulama Materyalleri
İlhan N., Batmaz M., Özhan F.
XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
23-26 Ekim 2007 Denizli

-Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları
İlhan N., Batmaz M., Özhan F.
XI. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
23-26 Ekim 2007 Denizli

-Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Başarı Durumunu Etkileyen Faktörler
Özhan F., VI. Ulusal Hemşirelik Eğitim Kongresi 22-25 Ekim 2008

-Hemşirelik Esasları Çalıştayı
Hacettepe Üniversitesi 25-26 Haziran 2009

-Hemşirelik Eğitiminin Öğrencilerin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeyine Etkisi (Poster Bildiri)
Batmaz M, İlhan N, Akhan UL, Yıldırım M, Sukut Ö, Özhan F, Sabuncu N
6. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi
22-25 Ekim 2008 / Nevşehir - Kapadokya

-Hastanede Çalışan Hemşirelere Uygulanan Hizmet İçi Eğitimin Değerlendirilmesi (Poster Bildiri)
Sağ Y, Batmaz M, Akhan UL, Yıldırım M, Özhan F, Sabuncu N.
6. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi
22-25 Ekim 2008 / Nevşehir - Kapadokya

-Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Başarı Durumunu Etkileyen Faktörler (Poster Bildiri)
Kurt S. D, Batmaz M, Akhan UL, Yıldırım M, Özhan F, Sabuncu N
6. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi
22-25 Ekim 2008 / Nevşehir - Kapadokya

-Üniversite Öğrencilerinin Omurga Yaralanmasına İlişkin Bilgi Durumu
Yıldırım G, Köse S, Özhan F, Sabuncu N
4. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi
18-22 Nisan 2008 Antalya (Sözlü Sunum)

-Cerrahi Hastalarında Ortak Oda Kullanımının Pre-Operatif Anksiyeteye Etkisi (Poster Bildiri)
Mızrak C, Yıldırım M, Özhan F, Sabuncu N
10. Uluslararası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
28-30 Nisan 2011, Gaziantep

- Saç Ekimi Yapılan Hastaların Olumsuz Değerlendirme ve Benlik Saygısının İncelenmesi
Öğr. Gör. Fatma Özhan , Uzm. Hem. Özge Sükut,Yrd. Doç. Dr. Makbule Batmaz
11.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
26-28 Nisan 2012/Bursa Uludağ Üniversitesi (Poster Sunum)

- Onkoloji Hastası Çocuklarda Etkili Hemşirelik Girişimlerinin Yorgunluk Semptomuna Etkisi
Yrd. Doç. Dr. Makbule Batmaz, Öğr .Gör. Fatma Özhan, Arş. Gör. Nurten Arslan
11.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
26-28 Nisan 2012/Bursa Uludağ Üniversitesi (Sözlü Sunum)

- Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşirelerin Şiddet Deneyimleri ve Şiddeti Önlemeye Yönelik Görüşleri
Yrd. Doç. Dr. Makbule Batmaz, Öğr. Gör. Fatma Özhan, Uzm. Hem. Özge Sükut
11.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
26-28 Nisan 2012/Bursa Uludağ Üniversitesi (Poster Sunum)

- Hekimlerin El Yazılarının Kendileri Tarafından Değerlendirilmesi ve Yol Açtğı Sorunlar
Yrd. Doç. Dr. Makbule Batmaz, Öğr. Gör. Fatma Özhan, Uzm. Hem. Özge Sükut
11.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi
26-28 Nisan 2012/Bursa Uludağ Üniversitesi (Sözlü Sunum)7.6 Diğer Yayınlar

7.6.1. Kitap Yazarlığı

7.6.1.1. Özhan F.: Hasta Bakımı ve Koruyucu Ebelik Hizmetleri Ders Kitabı, 1991.
7.6.1.2. Özhan F, Dursun S. :Hasta Bakımı Ders Kitabı, 1995
7.6.1.3. Sabuncu N., Alpar ŞE., Özdilli K., Batmaz M., Bahçecik N., Özhan F., Dursun S. (2008). Hemşirelik Bakımında İlke ve Uygulamalar. Alter Yayıncılık, Ankara.
7.6.1.4. İlk Yardım ve Kazalarda Yaklaşım (1999)
7.6.1.5. Temel Sağlık Bilgisi (2004)
7.6.1.56. Anestezi Özel Bakım ve Uygulaması (2005)