Prof.Dr. AHMET HALUK SEZGİN
Mimarlık Y. Okulu Bölüm Başkanlığı Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı MSGSÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 1984 den itibaren MSÜ. Mim.F / Mimarlık Fakültesi / İç Mimarlık


Kişisel Bilgiler
DOĞUM YERİ / TARİHİ
:
İstanbul / 14.12.1933
MEDENİ DURUMU
:
Bekar , 1 çocuklu
İŞ ADRESİ
:
TEL
:
2129242444 Dahili:
FAKS
:
2129997852
E-POSTA
:
Eğitim Bilgileri
LİSANS
:
Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Yüksek Mimarlık Bölümü
YÜKSEK LİSANS
:
DOKTORA
:
DOÇENTLİK
:
Doçentliğe Yükseliş, 1974
PROFESÖRLÜK
:
Profesörlük, 1979
ÜYELİKLER
ICOMOS Türkiye Milli Komitesi
100 Tarihi Akdeniz Siti Uluslararası Konseyi üyesi
ICOMOS Uluslararası Yöresel Mimari Komitesi Üyesi
ISSPROM Akdeniz Etüdleri Uluslararası Merkezi Üyesi
Balkan Ülkeleri Tarihi Mimarisi Enstitüsü Üyesi
İŞ TECRÜBELERİ
Mimarlık Y. Okulu Bölüm Başkanlığı
Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcılığı
MSGSÜ. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
1984 den itibaren MSÜ. Mim.Fak.Mim.Bölümü Restorasyon Ana Bilim Dalı Başkanıdır.
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi
İstanbul III Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Başkanı 1998-1999-2000
Yöneticilik Deneyimi ve Kurslar
DEVLET TARAFINDAN VERİLMİŞ ÖZEL GÖREV:
Kudüs'de İsrail - Arap Cemaatleri arasında,ve Harem-i Şerif ile ilgili bir anlaşmazlık konusunda rapor vermek ,ayrıca,bu şehirlerdeki Osmanlı eserlerinin durumu hakkında rapor düzenlemek.
Avrupa Konseyi Kültür Komitesi Delegesi
UNESCO Lahey Antlaşması Yenileme Konseyi Delegesi

Kazanılan Burs ve Ödüller
14.06.2002. tarihinde Selânik Aristoles Üniversitesi, balkan Ülkeleri Kültür Mirasının Korunması ve Bu ülkeler Bilim Adamları ve Halklarının birbirlerini tanımaları için yaptığı çalışmalardan ötürü kendisine Selânik’de törenle “Onursal Doktor” üvnanı ve bunu kullanma yetkileri veriliştir. Halûk SEZGİN bu dalda Aristoles Üniversitesi’nin doktora verdiği üçüncü yabancıdır.

Kral Faht Ödülü
Yönettiği / Görev Yaptığı Projeler
Balkan Ülkeleri Osmanlı - Türk Mimarlık Eserleri
İstanbul Tarihi Ticaret Bölgesi
Mimarlık Tarihi.

Yönetilen Tezler
YÖNETTİĞİ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ (Mimar Sinan Üniversitesi’nde)

- Gaziantep Şekeroğlu Mahallesi Seyisoğlu Sokağının İncelenmesi ve Koruma Önerileri, 1984 / H. Filiz Mazı
Değirmendere Tarihi Yerleşmenin Tesbit ve Yenilenmesi Üzerine Bir İnceleme, 1985 Mete Çilekar
Betoğlu’nun Düzenlenmesi, 1985 Serdar Efe
Beyoğlu Pasajları, 1985 / Pınar Yeltin
Anadolu Kervansarayları ve Günümüz Koşullarına Göre Değerlendirilmeleri, 1986 / Ayşe Karademir
İstanbul’da Art Nouveau Üslupta Yapılmış Ahşap Evler Üzerine Bir Araştırma, 1986 / Bahar Atahan
Gelişim Süreci İçinde XIX Yüzyıl Ahşap İstanbul Evleri ve Günümüz Koşullarına Uyarlanması, 1986 / F. Rengin Yonat
Yasal Veriler Karşısında Geleneksel Ahşap Karkas Türk Konut Mimarisi Koruma Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma, 1986 / İffet İzgi Bolouiri
Yasal Veriler Karşısında Geleneksel Ahşap Karkas Türk Konut Mimarisi Koruma Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma, 1986 / Veysi Cengiz
Tarikat Yapıları Üzerine Bir Araştırma, 1987 / Neşe Karataş
Tarihi İzmir Hanları Üzerine Bir İnceleme,1987 / Özden Nar
Bursa- Tirilye (Zeytinbağı) Bucağı İskele Mahallesinin İncelenmesi ve Koruma Önerileri,1987 / H. Kadriye Abanozoğlu
Osmanlı Devrinde Kütüphanelerin Gelişimi ve İstanbul’da Kurulmuş Bağımsız Kütüphane Binaları,1988 / Gülhan Aydıntan
Tarihi Kervan Yolları Üzerindeki Konaklama Yapıları ve Günümüz Koşularında Değerlendirilebilme Olanakları, 1988 / Cavide Baki
Osmanlı İlk Devir Bursa Külliyeleri, 1988 / Serhan Ceyhan
Türkiye’de Taşınmaz Eski Eserlerin Korunmasında Yasal Gelişmeler ve Sonuçları Üzerine Bir Araştırma, 1988 / İbrahim Özdemir,
Ürgüp’te Kentsel Dokunun Gelişimi ve Korunması ve Yapı Elemanları Üzerine Bir Araştırma, 1988 / Nihat Aksoy
Boğaziçi Yerleşimlerinden Beylerbeyi’nde Bir Doku Araştırması, 1988 / Didem Delimollaoğlu
Marmara Takımadalarından Büyükada’da Korunması Gerekli Yapılar Üzerine Bir Araştırma, 1989 / Neşe Zaloğlu
Restorasyon Metodları ve Mevzuat Verileri Karşısında Konut Yapılarının Korunması, 1989 / Mehmet Deliceoğlu
Boğaziçi Yerleşmelerinden Arnavutköy’de Tarihi Çevre Araştırması, 1989 / Oya Doğan
Muğla Evleri, 1990 / Ertuğrul Aladağ
Tekirdağ’da Küçük Bir Çevre Ölçeğinde Yapıların Tarihi Doku Çalışmaları, 1990 / Seyhan Sengez
Kumkapı Sıraevleri, 1990 / Sevinç Karahan
Geleneksel Kargir Yapıların Restorasyonunda Teknoloji ve Malzeme Sorunları, 1990 / Halit Sorguç
Cumalıkızık Köyü Tarihsel Değerlerinin Korunması Üzerine Araştırma, 1991 / Sevil Polat
Sur-u Sultaninin Marmara Cihetinde Sura Dayalı Olarak Gelişen İshak Paşa Sokağının İncelenmesi, 1992 / Binnur Kıraç
Geleneksel Türk Osmanlı Çarşı Yapılarında Bedesten Yapılarının İncelenmesi ve Günümüzdeki Durumlarıyla Kıyaslanarak Koruma Önerileri Aranması, 1992 / Hakan Kıran
Geleneksel Afyonkarahisar Evlerinin Korunması İçin Bir Öneri Araştırması, 1998 Hüseyin Sel
Birgi Geleneksel Yerleşim Dokusunun Koruma İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi, 1995 / M. Murat Gül
Tarihi Konumu İçinde Cibali Semtindeki Kültür Varlıklarının Korunması Konusunda Bir Araştırma, 2000 / Funda Kayan
Anıtsasl Kargir Yapılarda Duvar ve İçinde Yeralan Mimari Elemanların Bozulması ve Restorasyonları Konusunda Bir Araştırma, 1995 / Ali Zaimler
İstanbul Tarihi Yarımadası Hanlar Bölgesinin Rehabilitasyonu, 1999 / Esra Tuncay
Boğaziçi Yerleşimlerinden Anadolu Kavağında Tarihi Çevre Araştırması ve Koruma Önerileri, 1999 / Selma Koçaslan

YÖNETTİĞİ DOKTORA TEZLERİ (Mimar Sinan Üniversitesi’nde)


Osmanlı Külliyelerinin Temel Özellikleri ve Günümüz Ortamında Değerlendirilmesi ,1994 / Hale Tokay
İstanbul’da 19. yy Sivil Kargir Mimarinin Korunması İçin Fener Bölgesi Örneğinde Bir Yöntem Geliştirilmesi, 1999 / Mevlüde Kaptı
Geleneksel Diyarbakır Evlerinin Korunmasına İlişkin Bir Yöntem Araştırması, 2002 / Mücahit Yıldırım
Uluslararası Toplantılar
KONFERANSLAR
Yurt içinde ve Yunanistan Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya, Arnavtluk, İspanya, Fransa.

KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUMASI KONUSUNDA ULUSLARARASI EĞİTİM GÖREVİ
Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya Üniversitelerine mensup öğrencilere yaz okulu kusları.
AET tarafından desteklenen MED-CAMPUS projesinde farklı ülkelere mensup öğrencilere Halep ve İstanbul'da eğitim.

Yayın Listesi
YURT DIŞI YAYINLAR:

L'Archıtecture Traditionnelle des Pays Balkaniques-Turquie Melissa Editions Athenes.1994 ( KİTAP)
La Maison Traditionelle Turque et Ses Possibilites d'Adaptation
a' la Vie Moderne.Monumentum 1976 Paris (Makale)
A Propos de 1' Architecture Vernaculaire.Şi
de Arte.
Bucares. 1978 (Makale)
The Vernacular Architecture UNESCO Finnish Committee Helsinki
1984(Makale)
Narodna Arkitekture Na Balkani Beograd.1985 (Kollektif Kitap)
L'Architecture Vernaculaire des Balkans UNESCO yayını Paris 1980
(KollektifKitap)
Les Maison En pierre de Fener Selânik Aristotoles Üniversitesi yayını
(Makale)
YURT İÇİ YAYINLAR :
Balkanlar Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Enstitüsü Yayıını
Makedonya; daki Türk Mimari Eserleri 1973 (Kitap -özel basım)
Türk ve İslâm ÜlkeleriMimarisine Toplu Bakış - Mimar Sinan Üniversitesi
(Kitap)1980
Traditional Turkish Arts - Architecture Kültür Bakanliği Yayını.(Kitap)
MAKALELER
Birçok günlük gazete ve meslekî dergide çok sayıda makale,
BİLDİRİLER:,Finlandiya, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa' da birçok konferans ve bildiriler.