Ders İçerikleri

Ders Kodu

Dersin Adı

AKTS

T+U+L

Türü

BİM 115

Programlamaya Giriş

4

2+2+0

Zorunlu

Temel bilgisayar kavramları. Terminoloji, Bilgisayar, bileşenleri ve çalışması. Bilgisayar programlamanın temelleri. Yukarıdan aşağı yapısal tasarım. Sıra. Karar. Tekrar. Söz dizimi. Temel veri tipleri. Program derleme. Hata takip. Yapısal program geliştirme. Program kontrol yapıları. Fonksiyonlar. Diziler. İşaretçiler. Karakterler ve karakter dizileri (strings). Formatlı giriş/çıkış. Yapılar (structures). Bileşimler (unions). Bit işlemleri ve adlandırılmış veri tipi (enumeration). Dosya işleme. Yapısal programlama teknikleri kullanarak program geliştirmeye ve basit algoritmalara giriş.

 

FİZ 101

Fizik I

6

3+0+2

Zorunlu

Vektörler. Katı cismin dengesi. Doğrusal hareket. Newton kanunları. İş ve enerji. İmpuls ve momentum. Açısal hareket. Harmonik hareketler. Titreşen cisimler. Cisimlerin mekanik özellikleri.

 

İNG 101

İngilizce I

3

3+0+0

Zorunlu

Öğrencilerin İngilizce hazırlık yılı içerisinde getirilmiş olduğu "iyi" İngilizce düzeyinin geliştirilerek, girdikleri uluslararası topluluklarda kendilerini mesleki ve toplumsal alanda ifade edebilme ve iş alanında ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli konuşma ve yazı tekniklerini onlara kazandırmak hedeflenmiştir.

 

KİM 107

 Kimya

3

2+0+0

Zorunlu

Kimya ve stokiyometri. Atomlar ve atom teorileri. Periyodik cetvel ve bazı atomik özellikler. Kimyasal bağlar. Moleküler geometri. Gazlar ve gaz yasaları. Sıvılar. Katılar. Çözeltiler ve fiziksel özellikler. Termokimya. Kimyasal denge. Asit ve bazlar. Termodinamik kanunları.

 

MAT 111

Matematik I

6

5+0+0

Zorunlu

Fonksiyon. Limit. Süreklilik. Türev ve uygulamaları. Ortalama değer teoremi ve uygulamaları. Belirli integral. Belirsiz integral. Logaritmik. Üstsel fonksiyonları. Ters trigonometrik fonksiyonlar ve türevleri. L'hopital kuralı.

TDB 101

Türk Dili I

2

2+0+0

Zorunlu

Türkçenin temel kuralları doğrultusunda başarılı yazılı ve sözlü anlatımlar yapabilme becerisi kazandırma. Edebi yazı türlerini tanıtmak ve sevdirmek. Yaşamda sık kullanılan yazı türlerini öğretmek için gerekli bilgilerin verilmesi ve uygulamaların yapılması. Edebi yazı türleri: Öykü, roman, deneme, makale, köşe yazısı, mektup, eleştiri. Güncel yazışmalar: rapor, tutanak, dilekçe, özgeçmiş.

MAK 101

Makine Mühendisliğine Giriş

3

2+0+0

Zorunlu

Mühendislik mesleği ve makine mühendisliğinin mühendislik alanı içindeki yeri. Makine mühendisliğinin zaman içindeki gelişimi. Mühendislik etiği. Makine mühendislerinin toplum sorunlarının çözümüne katkısı. Makine mühendisliğinin başlıca uygulama alanları.

MAK 103

Mühendislik Çizimi

3

2+1+0

Zorunlu

Mühendislikte teknik resim. Çizgilerin anlamları. Teknik yazı. Ölçülendirme esasları. İzdüşüm prensipleri. Görünüşlerin çizilmesi. Kesit görünüşler. Perspektif resimler. Yüzey işleme sembolleri. Makine malzemesi sembolleri. Makine montaj resmi. Bağlama elemanlarının çizimi. Kaynak sembolleri. Boyut toleransları. Geometrik toleranslar.

FİZ 102

Fizik II

6

3+0+2

Zorunlu

Atomun yapısı.  Elektrostatik. Elektrik alanı. Elektrik potansiyeli. Elektrik akımı. Ohm kanunu ve elektrik devreleri. Magnetik alan. Faraday kanunu. Elektromagnetik dalgalar. Yansıma ve kırılma. Madde. Katı oranlar. Belirli ağırlık oranları. Eşdeğer gram. Atomun yapısı ve dizgeler. Kimyasal bağlar. Maddenin hal fonksiyonları. Katılar. Gazlar. Sıvılar.

İNG 102

İngilizce II

3

3+0+0

Zorunlu

Öğrencilerin İngilizce hazırlık yılı içerisinde getirilmiş olduğu "iyi" İngilizce düzeyinin geliştirilerek. Girdikleri uluslararası topluluklarda kendilerini mesleki ve toplumsal alanda ifade edebilme ve iş alanında ihtiyaç duyabilecekleri çeşitli konuşma ve yazı tekniklerini onlara kazandırmak hedeflenmiştir.

MAT 112

Matematik II

6

5+0+0

Zorunlu

Diziler. Sonsuz seriler. İntegrasyon teknikleri. İntegral uygulamaları. Parametrik eğriler ve kutupsal koordinatlar. Alan ve eğrilik. Güç serileri. Taylor serisi. Vektörler. Uzayda doğru. Düzlem ve eğriler. Lagrange çarpımları. Vektör değerli fonksiyonlar. Süreklilik ve türevleri. İki ve üç katlı integraller. Green teoremi.

MAT 113

Lineer Cebir

4

3+0+0

Zorunlu

Doğrusal denklem sistemler. Determinantlar ve özellikleri. Matrisler. Matris özellikleri ve cebirsel işlemleri. Ters matrisler. Euclidian uzayı. Doğrusal dönüşümler. Karakteristik denklem. Özdeğerler ve vektörler. Cayley-hamilton teoremi. Matris fonksiyonları.

TDB 102

Türk Dili II

2

2+0+0

Zorunlu

Türkçenin temel kuralları doğrultusunda başarılı yazılı ve sözlü anlatımlar yapabilme becerisi kazandırma; edebi yazı türlerinin özellikleriyle tanıtmak ve sevdirmek; yaşamda sık kullanılan yazı türlerini öğretmek için gerekli bilgilerin verilmesi ve uygulamaların yapılması dersin temel amacıdır. Edebi yazı türleri: Öykü, roman, deneme, makale, köşe yazısı, mektup, eleştiri. Güncel yazışmalar: Rapor, tutanak, dilekçe, özgeçmiş.

MAK 102

Bilgisayar Destekli Teknik Resim

5

2+2+0

Zorunlu

Bilgisayar destekli teknik resme giriş. Temel çizim fonksiyonları ve görünüşler. Kesit görünüşler. 3b modellemenin genel kavramları. 3B dizaynda parça yaratma ve katı modelleme. 3B parçadan görünüşlerin çizimi. Montaj modelleme ve parçaların montajı. Yüzey modelleme.

MAK 104

Statik

4

3+0+0

Zorunlu

Statiğin ilkeleri. Kuvvet vektörü. Parçacığın dengesi. Kuvvet çifti. Rijit cismin dengesi. Düzlemde kuvvetler. Ağırlık merkezi. Pappus-Guldinus teoremleri. Yayılı yükler ve hidrostatik kuvvetler. Bağlar ve bağ kuvvetleri. Gerber kirişleri. Çerçeveler. Basit makinalar. Kafes sistemler. Kablolar. Kuru sürtünme. Virtüel iş.

ATA 101

Atatürk İlkeleri Ve İnk. Tarihi I

2

2+0+0

Zorunlu

Tarih. Tarih bilim. Islahat. Tekamül. İhtilal. İnkılap. Batılılaşma. Çağdaşlaşma. Emperyalizm. Atatürk'ün İnkılap anlayışı. Türk İnkılabı hakkında genel bilgiler. Osmanlı İmparatorluğunun yıkılış dönemi. II. Meşrutiyet ve Osmanlı'da fikir akımları. Meşrutiyet Dönemi savaşları. Trablusgarp. 1. Ve 2. Balkan savaşları ve çıkarılacak sonuçlar. 1. Dünya Savaşı nedenleri. Osmanlı İmparatorluğunun savaşa girişi. Cephe savaşları. Kafkas, Irak, Kanal cepheler. Çanakkale Cephesi. Kara savaşları. Gizli antlaşmalar. Mondros Ateşkes Antlaşması ve sonuçları. Mondros sonrası genel durum ve Cemiyetler. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı ve teşkilatlandırma faaliyetleri. Amasya Genelgesi. Kongreler. Erzurum ve Sivas Kongreleri. Başlıca ayaklanmalar. İstanbul'un işgali. Misak-ı Milli Kararları. T.B.M.M.’nin açılması ve Sevr Antlaşması ve sonuçları.

MAT 215

Diferansiyel Denklemler

6

5+0+0

Zorunlu

Birinci derece diferansiyel denklemler ve uygulamaları. Yüksek mertebeli sabit katsayılar. Doğrusal diferansiyel denklemler ile çözümleri ve uygulamaları. Laplace dönüşümü. Başlangıç değerli problemlerin çözümü. Konvolusyon integrali. Doğrusal diferansiyel denklem sistemlerin laplace dönüşümü ile çözümü. Güç serisi çözümü.

MAK 201

Malzeme Bilimi

5

4+0+0

Zorunlu

Atom yapısı ve atomlar arası bağlar. Kristal yapılar ve kristal kusurları. Metallerin plastik deformasyonu. Alaşımların yapısı. Faz diyagramları. Demir-karbon denge diyagramı. Demir ve çelik üretimi. Çeliklerin sınıflandırılması ve standartlar. Çeliklere uygulanan ısıl işlemler. İzotermal dönüşüm diyagramları. Sertleşme kabiliyeti. Temperleme. Kesikli su verme yöntemleri. Yüzey sertleştirme işlemleri. Alaşımlı çelikler. Dökme demirler. Demir dışı alaşımlar. Metallerin korozyonu ve korozyonun önlenmesi. Plastik ve kompozit malzemelerin tanıtımı.

MAK 203

Mukavemet I

4

3+0+0

Zorunlu

Mukavemetin temel kavramları. Malzemelerin mekanik özellikleri. Eksenel ve normal kuvvet hali. Kesme gerilmeleri ve kesme zorlanmaları. Eğilme zorlanması. Elastik eğri.

MAK 205

Termodinamik I

5

3+0+0

Zorunlu

Saf madde ve özellikleri. Mükemmel ve gerçek gazlar. Enerji. Isı. İş. Enerjinin korunumu. Kapalı ve açık sistemlere uygulanması. Isı makinesi. Termodinamiğin ikinci yasası. Carnot ilkeleri. Clausius eşitsizliği. Entropi. Entropinin artışı ilkesi. Ekserji. İkinci yasa çözümlemesi.

MAK 207

Dinamik

4

3+0+0

Zorunlu

Parçacık kinematiği: Kartezyen, silindirik, küresel ve doğal koordinatlarda hız ve ivme. Doğrusal hareket. Bağıl hareket. Parçacık kinetiği: Newton hareket yasaları. Hareket denklemi. İş. İmpuls. Momentum. İş ve enerji prensibi. İmpuls ve momentum prensibi. Açısal momentum. Açısal impuls ve momentum prensibi. Parçacık sistemlerinin kinetiği. Rijid cisimlerin düzlemsel kinematiği. Ani dönme merkezi. Rijid cisimlerin düzlemsel kinetiği. Rijid cisimlerin üç boyutlu kinematiği. Rijid cisimlerin üç boyutlu kinetiği.

MAK 209

Elektrik Ve Elektroniğin Temelleri

4

3+0+0

Zorunlu

Temel elektriksel büyüklükler. Temel devre elemanları. Elektrik devreleri. Elektronik devreler. Analog ve sayısal elektronik. Güç elektroniği elemanları ve devreleri. Elektrik makineleri. Transformatörler. Asenkron makineler. Senkron makineler. Doğru akım motorları. Diğer elektrik motorlar.

ATA 102

Atatürk İlkeleri Ve İnk. Tarihi II

2

2+0+0

Zorunlu

Atatürk önderliğinde Türk ulusunun bütün kurumları ve değerleriyle çağdaş uygarlığa geçişi. Atatürk dönemi Türkiye'nin iç ve dış politikası ile hedeflerini kavratmak. Atatürk ilkelerinin oluşturduğu bilinci kazandırmak. Türk inkılabının ve onun mimarı Atatürk'ün önemini değerlendirmek ve benimsemesini sağlamak.

MAK 202

Malzeme Muayenesi

3

2+0+0

Zorunlu

Malzeme muayenesinin amaç ve önemi. Tahribatlı malzeme muayeneleri: Metalografi, sertlik, çekme, basma, darbe, yorulma, sürünme, eğme, çökertme ve burulma deneyleri. Tahribatsız malzeme muayenesi yöntemleri: Gözle muayene, girici (penetran) sıvı ile muayene, manyetik parçacık yöntemi, ultrasonik muayene, girdap (Eddy) akımı ile muayene, X-ışınları ve g-ışınları radyografisi. Muayene sonuçlarının değerlendirilip yorumlanması.

MAK 204

Mukavemet II

4

3+0+0

Zorunlu

Burulma. Burkulma. Gerilme ve şekil değiştirme durumları. Mukavemet hipotezleri. Birleşik mukavemet halleri. Yorulma.

MAK 206

Termodinamik II

4

3+0+0

Zorunlu

Gazlı güç çevrimleri. Buharlı güç çevrimleri. Kojenerasyon. Soğutma çevrimleri. Gaz karışımları. Hava-buhar karışımları ve iklimlendirme. Kimyasal reaksiyonlar. Kimyasal ve faz dengesi.

MAK 208

Akışkanlar Mekaniği

5

4+0+0

Zorunlu

Temel kavramlar ve tanımlar. Akışkanların kinematiği. Duran akışkanlar. Manometreler ve basınç ölçümü. Dalmış yüzeylere gelen kuvvetler. Blok halinde öteleme ve dönme. Korunum denklemlerinin integral biçimi. Denetim hacmi ve sistem kavramları. Reynolds transport teoremi. Kütle. Momentum ve enerjinin korunumu. Bernoulli denklemi. Süreklilik. Momentum ve enerji denklemlerinin diferansiyel formda türetilmesi. Navier-stokes denklemleri ve uygulamaları. Akım ve potansiyel fonksiyonları. Boyut analizi ve benzerlik.

MAK 210

Sayısal Yöntemler

4

3+0+0

Zorunlu

Sayısal yöntemlerin tanımı ve özellikle mühendislik uygulamalarındaki kullanımı.  Sayısal yöntemlerde hata analizi. Analitik çözümler. Lineer ve lineer olmayan denklem sistemi çözümleri. Yaklaşım yöntemleri. İnterpolasyon. Lineer regresyon. Sayısal integrasyon.

MAK 301

Üretim Yöntemleri

5

4+0+0

Zorunlu

Model ve kalıp hazırlama. Ergitme ve döküm. Döküm yöntemleri. Kaynak metalürjisi. Kaynak yöntemleri. Kaynak hataları. Plastik şekil vermenin mekanik ve tribolojik esasları. Kütle deformasyonu yolu ile metal şekillendirme yöntemleri: haddeleme, dövme,  ekstrüzyon, çubuk, tel ve boru çekme. Sac şekillendirme yöntemleri: Kesme, dilme, ayırma, bükme, sıvama, gererek şekillendirme, derin çekme. Kauçuk ile şekillendirme (guerin işlemi ve hidroşekillendirme). Yüksek enerjili/hızlı şekillendirme (patlayıcı ile şekillendirme. Elektrohidrolik şekillendirme ve elektromanyetik şekillendirme). Süperplastik şekillendirme. Şekillendirme kriterleri ve şekillendirme sınır diyagramları. Talaşlı imalat. Üretim yöntemi seçimi.

MAK 303

Makine Elemanları I

4

4+0+0

Zorunlu

Konstrüksiyon faaliyeti ve bu faaliyet içinde makina elemanları bilgisinin önemi. Makina elemanlarının hesap. Şekillendirme ve kullanım esasları. Kaynak. Lehim. Yapıştırma. Perçin bağlantıları. Mil-göbek bağlantıları. Cıvata bağlantılar ve vida mekanizmaları. Pimler. Pernolar. Yaylar. Miller ve akslar. Kavramalar. Yağlar ve yağlama teorisi. Kaymalı ve yuvarlanmalı yataklar.

MAK 305

Sistem Dinamiği Ve Kontrol

4

3+0+0

Zorunlu

Sistem dinamiği ve kontrole giriş. Lineer sistemlerin transfer fonksiyonu. Lineerleştirme. Geçici rejim analizi. Kararlılık analizi. Temel kontrol algoritmaları ve yapıları. PID ayar metodları. Frekans cevabı analizi. Temel kontrolör tasarım metodları ve örnekleri.

MAK 307

Mekanik Titreşimler

4

3+0+0

Zorunlu

Temel kavramlar. Tek serbestlik dereceli sistemlerin sönümsüz. Sönümlü ve zorlanmış titreşimleri. Titreşim ölçüm aletleri. Titreşim yalıtımı. İki serbestlik dereceli sistemlerin titreşimleri. Dinamik titreşim yutucusu. Çok serbestlik dereceli sistemlerin serbest ve zorlanmış (course description) titreşimleri. Doğal frekans hesabında yaklaşık yöntemler. Modal analiz. Millerde dolanım hareketi ve kritik devir sayısı hesabı.

MAK 309

Isı Transferi

4

4+0+0

Zorunlu

Isı geçişi mekanizmaları. Katılarda sürekli ve geçici rejim ısı iletimi. Çözüm yöntemleri. Laminer. Türbülanslı zorlanmış taşınım ve doğal taşınım. Faz değişimi ısı geçişi. Is değiştiricileri. Işınımla ısı geçişi.

MAK 311

Üretim Stajı

0

0+0+0

Zorunlu

Üretim yöntemlerini ve üretime yardımcı birimleri inceleyen bir stajdır. Bu stajda, bir fabrika veya işletmenin, imalat veya montaj hattındaki üretim süreci, üretim yöntemleri tornalama, delme, frezeleme, taşlama, planyalama, CNC tezgâhlarının kullanımı, kaynak teknikleri, ısıl ve döküm işlemleri, kullanılan ölçü aletleri, havalandırma, klima, taşıma sistemleri (forkliftler, vinçler ve üretim bantları), üretimde kullanılan malzemeler, iş güvenliği, üretimde kullanılan tezgahların özellikleri, otomatik kontrol ve robot sistemleri, uçak teknolojisi, tekstil endüstrisi ve makineleri, hassas cihazlar (ölçme cihazları, tıbbi cihazlar vb.), çeşitli ev alet ve makineleri (buzdolabı, çamaşır makinesi vb.), tarım alet ve makineleri üretimi ve tasarımı vb. konular incelenmeli, stajyerlerin üretim aşamalarında aktif olarak yer alarak katkıda bulunmaları sağlanmalı ve bu işletmelerde makine mühendislerinin yapabilecekleri görevler konusunda görüş ve düşünceler belirtilmelidir.

MAK 302

Makine Teorisi

4

3+0+0

Zorunlu

Mekanizma. Kinematik diyagram. Kinematik zincir. Serbestlik derecesi kavramları. Tek serbestlik dereceli bazı temel mekanizmaların tanıtılması. Mekanizmaların kinematik çözümlemesi. Bazı mekanizma tasarım problemleri. Mekaniğin temel prensipleri. Makinalarda statik denge. Makina hareket denklemi. Makina dinamiğinin temel problemleri. Makina millerinde hız dalgalanmaları ve giderme yöntemleri. Makinalarda mafsal ve yatak kuvvetlerinin hesabı. Makinalarda sarsma kuvvetleri ve kütle dengelemesi. Rijid rotorların dengelenmesi.

MAK 304

Makine Elemanları II

4

4+0+0

Zorunlu

Hız düşürücü mekanizmalara genel bakış. Dişli çark kinematiği ve geometrisi. Düz, helisel, konik, spiral ve sonsuz vida mekanizmaları. Kayış-kasnak mekanizmaları. Zincir mekanizmaları.

MAK 306

Ölçme Ve Değerlendirme

4

3+0+0

Zorunlu

Ölçme ile ilgili temel kavramlar. Hata ve hata analizi. Deney verilerinin belirsizlik ve güvenilirlik analizi için olasılık ve istatistik hesapları. Statik kalibrasyon. Dijital veri toplama. Dinamik sistem cevabı. Sistem tanımlama. Sinyal işleme. Spektrum analizi. Köprü devreleri ve değişken impedanslı algılayıcılar. Modülasyon. Gürültü ve gürültü önleme. Rapor yazımı ve sunuşu. Temel analog elektronik ve boyut. Basınç. Akış. Sıcaklık. Isı. Kuvvet. Şekil değiştirme. Titreşim ve ses ölçümleri için yöntemler ve algılayıcılar.

MAK 308

İçten Yanmalı Motorlar

4

3+0+0

Zorunlu

Motorların tanımı. Benzin ve diesel motorları ile çalışma prensipleri. 4-zamanlı ve 2-zamanlı motorlar ve çalışmaları. İdeal çevrimler ve ısıl verim. Motor karakteristikleri. Çevrimlerin karşılaştırılması. Yakıtlar ve yanma. Alternatif yakıtlar. İdeal çevrimden sapmalar. Gerçek motor çevrimleri. Benzin ve diesel motorlarında yakıt sistemleri ve karışım oluşturulması

MAK 401

Makine Laboratuvarı I

3

1+0+2

Zorunlu

Makina mühendisliğinin temel konuları ile ilgili sistem deneyleri, ısıl sistemler, hidrolik sistemler, otomotiv, mekanik titreşimler ve akustik, kontrol, imalat ve mukavemet konularını kapsayan deneyleri yapmak, değerlendirmek ve yazılı olarak sunmak.

MAK 403

Bitirme Projesi I

4

0+2+0

Zorunlu

Tasarım, belirli bir ihtiyacı karşılamaya yönelik bir sistemin, bunun bir bileşeninin veya bir prosesin yaratılmasında iteratif karar verme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu ders Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin lisans öğreniminde elde ettikleri bilgileri kullanarak, kapsamlı bir tasarım deneyimi kazanmalarına yönelik, uygun bir projenin seçiminden tamamlanmasına kadar tüm aşamaları içeren bir uygulamayı içerir. Bu ders kapsamında bir makina, bir sistem veya bir sürecin tasarımı ucu-açık projeler kapsamında ele alınır ve öğrenciler arasında oluşturulan takımlar yardımıyla sorun çözülmeye çalışılır.

MAK 405

Makine Tasarım Projesi

5

0+2+0

Zorunlu

Tasarım, belirli bir ihtiyacı karşılamaya yönelik bir sistemin, bunun bir bileşeninin veya bir prosesin yaratılmasında iteratif karar verme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu ders Makina Mühendisliği bölümü öğrencilerinin lisans öğreniminde elde ettikleri bilgileri kullanarak, kapsamlı bir tasarım deneyimi kazanmalarına yönelik, uygun bir projenin seçiminden tamamlanmasına kadar tüm aşamaları içeren bir uygulamayı içerir. Bu ders kapsamında bir makina, bir sistem veya bir sürecin tasarımı ucu-açık projeler kapsamında ele alınır ve öğrenciler arasında oluşturulan takımlar yardımıyla sorun çözülmeye çalışılır.

MAK 407

Mühendislik Stajı

0

0+0+0

Zorunlu

Bu staj, üretim ve projelendirme yerlerinde ürünlerin tasarımını, projelendirilmesini, işletmenin organizasyonunu ve yönetiminin incelendiği bir stajdır. Bu stajda, işletmedeki (Fabrikalar, enerji üretim tesisleri, projelendirme büroları, vb.) iş güvenliği, uygulanan kalite kontrol sistemleri, üretim planlama ve kontrolü, işletmedeki enerji sistemleri ve dağıtımları (ısı ve elektrik), işletmenin yönetimi, organizasyonu, bakım ve onarım birimleri, bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD-CAM) teknikleri ve varsa AR-GE bölümü detaylı olarak incelenmelidir.

MAK 402

Makine Laboratuvarı II

3

1+0+2

Zorunlu

Makina mühendisliğinin temel konuları ile ilgili sistem deneyleri. Takımlar halinde, önceden tasarlanmış ısıl sistemler, hidrolik sistemler, otomotiv, mekanik titreşimler ve akustik, kontrol, imalat ve mukavemet konularını kapsayan deneyleri yapmak, değerlendirmek ve yazılı olarak sunmak.

MAK 404

Bitirme Projesi II

8

0+2+0

Zorunlu

Tasarım, belirli bir ihtiyacı karşılamaya yönelik bir sistemin, bunun bir bileşeninin veya bir prosesin yaratılmasında iteratif karar verme süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu ders Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin lisans öğreniminde elde ettikleri bilgileri kullanarak, kapsamlı bir tasarım deneyimi kazanmalarına yönelik, uygun bir projenin seçiminden tamamlanmasına kadar tüm aşamaları içeren bir uygulamayı içerir. Bu ders kapsamında bir makina, bir sistem veya bir sürecin tasarımı ucu-açık projeler kapsamında ele alınır ve öğrenciler arasında oluşturulan takımlar yardımıyla sorun çözülmeye çalışılır.

İNG 321

Mesleki İngilizce I

4

3+0+0

Seçmeli

Bu derslerin temel amacı, öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlarla ilgili terim ve terminolojileri tanımalarını sağlamak ve literatürü takip etmelerini kolaylaştırmaktır. Öğrencilerin iş hayatına atıldıkları zaman yabancı kişi veya kuruluşlarca olabilecek ilişkilerinde başarılı olmaları için gerekli yazılı ve sözel iletişim becerisini kazandırmayı amaçlar. 

MAK 312

Malzemelerin Mekanik Davranışları

5

3+0+0

Seçmeli

Gerilme ve birim şekil değiştirme kavramları. Elastik deformasyon. Deformasyon mekanizmaları ve deformasyon enerjisi. Akma kriterleri. Dislokasyon teorisi. Mukavemet artırma yöntemleri. Yorulma. Sürünme. Kırılma. Süperplastisite. Anelastisite ve malzemelerin sönümleme özellikleri.

MAK 313

Transport Tekniği

5

3+0+0

Seçmeli

Kaldırma makinalarının yapı elemanları. Kaldırma. Yürütme. Döndürme. Açıklık değiştirme mekanizmaları ve tahrik şekilleri. Kren tasarımları ve krenlerin dengesi. Elevatörler ve kanveyörler.

MAK 314

Mekanizma Tekniği

5

3+0+0

Seçmeli

Mekanizma tekniğinde ana kavramlar. Eleman çiftleri. Kinematik zincirler. Serbestlik derecesi. Mecburi hareketlilik. Üç çubuk mekanizması ve Grashoff teoremi. Bağlama açıları. Biyel eğrileri. Genel düzlemsel harekette hızlar ve ivmeler.

MAK 315

Kırılma Mekaniğine Giriş

5

3+0+0

Seçmeli

Kırılma mekaniğinin temelleri. Çatlak ihtiva eden makina parçalarının deformasyon ve kırılma analizi. Basit geometri ve yükleme altındaki makina parçalarında çatlak büyümesi tayini ve ömür analizi. Kırılma tokluğu için standart ölçüm metotlarını öğretmek.

MAK 316

Mekatronik Sistemler

5

3+0+0

Seçmeli

Mekatronikte mühendislik tasarımları metotları. Sistemlerin yapısı ve alt parçaları. Otomasyonun temel elemanları. Kontrol üniteleri. Algılayıcı ve aktuatörler. Temel mekanik elemanlar. Sökülebilir ve sökülemeyen birleştirme elemanları. Vidalı. Pimli. Perçinli birleştirmeler. Güç ve hareket aktarma elemanları. Miller ve yataklar. Kayış kasnak. Dişli çarklar. Sonsuz dişli ve karşılık dişlisi. Zincir dişli. Güç aktarımı örnek uygulamaları. Mekatronik sistemler için modelleme ve tasarım metodolojisi. İleri kontrol teknikleri. Hareketli sistemler. Doğrusal hareketlendiriciler ve uygulama hesapları. Döner hareketlendiriciler ve uygulama hesapları. Motor hesapları uygulamaları. Örneklerle mekatronik tasarım uygulamaları: taşıt elektro-mekanik fren sistemi. 3-eksenli CNC tezgah motor mekanik hesapları. Step motorla tahrik edilen bilyeli milin ölçülendirilmesi. Konveyör. Step motor kullanımlı indeks tabla hesabı uygulamaları. Mekatronik tasarımda ürün yaşam süreci planlamaları. Tasarım problemleri ve toplam tasarım.

MAK 317

Robot Teknolojileri

5

3+0+0

Seçmeli

CNC makinalar ve robot kullanım alanları. Endüstriyel robotlar. İnsansı robotlar ve tıbbi robotlar. Robotlarda karmaşık mekanizma tekniklerinin öğretilmesi. Robotlarda kullanılan mikrobilgisayarlar ve karşılaştırılması.

MAK 318

Robot Mekaniği

5

3+0+0

Seçmeli

Robotik bilimi hakkında genel bilgiler vermek. Robot mekaniğini incelemek. Robot kontrolü ve ileri kontrol algoritmalarını anlatmak. Robot programlama dilleri hakkında genel bilgiler vermek. Robotların kullanım amacı. Avantajları. Robot teknolojisi. Robotların mekanik yapısı. Çalışma ilkeleri. Türleri. Kontrolü. Robot kolu kinematiği ve dinamiği. Sensörler. Konum belirleme. Haritalama. Yol planlama. Görüntü işleme. Çoklu robot sistemleri.

MAK 319

Hidrolik Ve Pnömatik Sistemler

5

3+0+0

Seçmeli

Hidroliğe giriş. Hidrolik sistemin tanıtımı. Hidroliğin uygulama alanları. Hidrolik devre elemanları. Valfler. Pnömatiğe giriş. Hava kompresörleri. Pnömatik hareketlendiriciler. Pnömatik valfler.

MAK 320

Biyomekaniğe Giriş

5

3+0+0

Seçmeli

Biyomekanikle ilgili temel terimleri ve prensipleri tanımlamak.   Biyomekanik ile ilgili araştırma alanları. Kuvvetler. Kaldıraç sistemleri. Kararlılık durumu. Uygulamalar ve klinik örnekler.

MAK 321

Yakıtlar Ve Yanma

5

3+0+0

Seçmeli

Yaygın olarak kullanılan hidrokarbonların, hidrokarbon yakıtların ve alternatif yakıtların fiziksel ve kimyasal özellikleri. Hava fazlalık katsayısına göre yanmanın sınıflandırılması. Yanma stokiyometrisi. Yanma entalpisi. Yakıtların ısıl değerleri. Adyabatik alev sıcaklığının belirlenmesi. Kimyasal denge ve termodinamiğin ikinci yasası. Denge durumundaki yanma ürünlerinin yapısının belirlenmesi. Yanma kaynaklı çevresel sorunlar. Hava kirliliği ve küresel ısınma.

MAK 322

Buhar Kazanları

5

3+0+0

Seçmeli

Termodinamik çevrimlerde buhar kazanlarının yeri. Buhar üreticileri alev borulu duman borulu ve alev-duman borulu kazanların sınıflandırılması. Yakıtlar ve yanma. Ocakların süper ısıtıcıların ekonomizerlerin ve hava-ön ısıtıcılarının ısıl analizi. Isı değiştiricilerin sınıflandırılması. Toplam ısı geçiş katsayısı.

MAK 323

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

5

3+0+0

Seçmeli

Enerji çeşitleri. Enerjinin tanımı. Enerji dönüşüm sistemlerinin sınıflandırılması. Dünya ve türkiye’nin enerji kaynakları ve enerji ihtiyacını karşılanması. Enerji sistemleri ve enerji kullanımının çevresel etkileri. Hidrolik (su. Hidroelektrik) enerji üretim sistemleri. Rüzgâr enerjisi uygulamaları. Türkiye’nin rüzgar enerjisi potansiyeli. Rüzgar enerjisi dönüşüm sistemleri. Rüzgar enerjisi uygulama alanları. Güneş enerjisinin ve uygulama alanları. Güneş elektrik uygulamaları.

MAK 324

Isıtma Ve Havalandırma Esasları

5

3+0+0

Seçmeli

Isıtma ve soğutma ile ilgili temel kavramlar. Birimler. Isı transfer yöntemleri. Uygulamadaki örnekleri Isıtma sistemlerinin çeşitleri. Merkezi sıcak sulu ısıtma sistemin detaylı olarak incelenmesi. Merkezi sıcak sulu sistemin temel elemanları. Isıtıcı eleman çeşitleri. Teknik özellikleri. Isıl güçleri. Tercih edilme nedenleri. Havalandırma ve iklimlendirmenin önemi. Uygulamadaki çeşitleri. Merkezi havalandırma sistemindeki temel elemanlar.

MAK 325

Motor Dinamiği

5

3+0+0

Seçmeli

Pistonlu motor kinematiği. Krank açısına göre piston yolu. Hızı ve ivmesinin hesaplanması.  Piston yolu. Hızı ve ivmesi grafikleri. Örnek çözümler. Kütle indirgeme. Statik ve dinamik eşdeğerlik. Atalet kuvvetleri. Süperpozisyon gibi tanımlamaları yaparak motora etki eden dönen ve öteleme yapan kütlelere ait atalet kuvvetlerinin. Gaz kuvvetlerinin ve momentlerin hesaplaması. Motor döndürme kuvveti ve torkunun krank açısına bağımlı değişimi. Volanda depolanan enerji. Volan hesabı. Jiroskopik kuvvet. Atalet kuvvetleri. Motorda dengelenmesi gereken kuvvet ve momentler. Statik ve dinamik denge. 1. Ve 2. Derece atalet kuvvet ve momentleri. Motor dengesini etkileyen kuvvet ve momentlerin grafik yöntemi ve analitik olarak analizi. Farklı tiplerde tek ve çok silindirli motorların dengelenmesi. Titreşimin tanımı ve çeşitleri. Motoru etkileyen titreşimler. Hook kanunu ve titreşim terimleri. Sönümlü-sönümsüz, doğal ve zorlanmış titreşimler. İletilebilirlik ve sönüm.

MAK 326

Motor Konstrüksiyonu

5

3+0+0

Seçmeli

Motor konstrüksiyonunun mühendislik gözü ile değerlendirilmesi (analiz ve sentez sistematiği) arıza belirleme sistematiği. Motorlarda kullanılan malzemeler. Kendilerinden beklenen özellikler. Ülkemizde motor malzemeleri üreten firmalar ve ürünleri. Motorlarda kullanılan soğutma. Yağlama sistemleri ve sonradan önerilen katkılar-temizleyiciler. Motorlarda silindir içindeki dolgu değişim olayları. Motor konstrüksiyonunun ve çevre koşullarının motor verimine etkileri. Enerji verimliliği ve yasal sınırlamalar. Yeni arayışlar.

 

MAK 327

Taşıt Tekniği

5

3+0+0

Seçmeli

Mekanik hareket. Tekerlek ve pnömatik lastik. Yuvarlanma ve kayma. Titreşimler. Frenleme.  Direksiyon ve doğrultu kontrolü. Ön tekerlek kinematiği. Yol üzerindeki taşıtın kararlılığı. Virajda kararlılık. Enerji yöntemleri. Rayleigh yaklaşımları. Lineer olmayan titreşimler. Sürekli yük altındaki sistemlerin eğilmesi, burulması. Eksenel titreşim çeşitleri. Titreşim ve darbe izolasyonu.

MAK 408

Malzeme Seçimi

5

3+0+0

Seçmeli

Genel tasarım metodolojisi. Malzeme seçimindeki temel kriterler. Matris yöntemi. Malzeme özellikleri. Malzeme haritaları. Şekil faktörleri. Mühendislik tasarımında önemli hususular. Demir esaslı alaşımların seçimi. Demir dışı metal ve alaşımların seçimi. Plastik malzemelerin seçimi. Kompozit malzemelerin seçimi. Malzeme seçimi ile ilgili uygulamalar.

MAK 409

Yatak Teknolojisi

5

3+0+0

Seçmeli

Tribolojinin temel ilkeleri. Sürtünme ve aşınma. Yağlama ve yağlayıcılar. Yatak malzemeleri. Kaymalı yataklar. Rulmanlı yataklar. Kaymalı ve rulmanlı yatakların tribolojik özellikleri. Yatak seçimi.

MAK 410

Bilgisayar Destekli Tasarım

5

3+0+0

Seçmeli

Mekanik sistemler için tasarım gereksinimlerini tanımlayabilmek. Makine parça veya montajları için bilgisayar modellerini kurabilmek. Gereksinimler için en uygun mekanik tasarımı belirleyebilmek.

MAK 411

Bilgisayar Destekli İmalat

5

3+0+0

Seçmeli

Bilgisayar destekli tasarımın ve imalatın endüstriyel önemi .imalata giriş ve malzeme. NC, CNC ve DNC 'nin tanımı. CNC tezgahlarının yapısal özellikleri . Kesici takımlar ve bağlama sistemleri. CNC'de programlamaya giriş. CNC programlarının yapısı. Kesici telafileri ve malzeme kesme hesapları. CNC 'de g ve m kodları. CNC'de parça programlama ve imalatı. CAD/CAM harici programlarla imalat.

MAK 412

Sonlu Elemanlar Analizi

5

3+0+0

Seçmeli

Analizde izlenen yolun basit bir problemle açıklanması. Kafes sistem çözümü. Varyasyon ve ağırlıklı artıklar yöntemi. The Ritz ve Rayleigh-Ritz yöntemi. Sonlu elemanlar yönteminin Rayleigh-Ritz ve Galerkin yöntemlerine uygulanması. Yapı analizine genel yaklaşım. Minimum potansiyel enerji ve virtüel Deplasman yöntemi. Şekil fonksiyonları matrisi. Sonlu eleman karakteristikleri. Parametre fonksiyonları. Yakınsaklık kriterleri. C tipi sürekli şekil fonksiyonları. Bir. İki ve üç boyutlu elemanlar. Dönel simetrik elemanlar. Dönel simetrik ve 3 boyutlu gerilme analizi.

MAK 413

Endüstriyel Robotlar

5

3+0+0

Seçmeli

Endüstriyel robot programlama ve bakımını yapma işlemlerine ait yeterliliklerin kazandırılması. Robot donanım parçalarını kullanabilme. Robot yazılım geliştirme programını kullanabilme. Robot üç boyutlu hareketini belirleme. Robot giriş-çıkış işlemlerini kullanabilme.

MAK 414

Kontrol Sistem Tasarımı

5

3+0+0

Seçmeli

Kök yer eğrisi konsepti. Kök yer eğrileri ile parametre tasarımı. Kök yer eğrileri ile PID denetleyici tasarımı. Frekans tanım aralığı analizi. Bode diyagramları. Frekans tanım aralığında denetleyici tasarımı. Durum uzayı gösterimi. Kutup atama yöntemleri.

MAK 415

Bina Otomasyonu

5

3+0+0

Seçmeli

Bina otomasyon ve yönetim sistemleri, tesisin tipine bağlı olarak ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri, jeneratör, hidrafor, VRV-VRF sistemleri, fan coiller, VAV’ler, aydınlatma , otopark CO gaz izleme ve egzost kontrol sistemleri gibi farklı elektromekanik sistemlerin tek bir merkezden kontrolü, izlenmesi ve raporlanmasını kapsar. Ayrıca CCTV (kapalı devre televizyon), kartlı geçiş, yangın algılama vb diğer güvenlik sistemleri ile de entegre edilerek tek merkezden tüm binanın minimum personel ve maksimum verimlilikle kontrolünü sağlar.

MAK 416

Mühendislik Sistem Tasarımı

5

3+0+0

Seçmeli

Çözüm metodolojisi çözümleme ve model tabanının oluşturulması karar destek sistemi’nin (kds) oluşturulması kds’nin doğrulama ve geçerlemesi karşılaştırma uygulama.

MAK 417

Isıl Sistem Tasarımı

5

3+0+0

Seçmeli

Isıl sistem tasarımı ve kavramlarına genel giriş. Isı değiştiriciler. Pompalar. Genleştiriciler. Kimyasal reaktörler. Ekserji analizi - temel kavramlar. Fiziksel ekserji. Potansiyel ekserji. Kimyasal ekserji. Ekserji dengesi. Örnek uygulamalar. Soğutma sistemlerinde kullanılan malzemelerin seçimi. Isı ve iş geri kazanımı problemi ve çözüm yaklaşımları. Enerji verimliliği yönetmeliği. Güneş enerjisiyle döşemeden ısıtma sistemi tasarımı.

MAK 418

Gaz Türbinleri

5

3+0+0

Seçmeli

Giriş. Gemi makinaları hakkında genel bilgiler. Buhar termodinamiği ve güç çevrimleri. Buhar türbinlerinde enerji dönüşüm prensipleri. Buhar türbinlerinin sınıflandırılması ve çalışma prensipleri. Buhar türbinlerinde termodinamik hesaplar. Türbin parçalarının mukavemet hesapları . Türbin konstrüksiyonları ve buhar türbinli gemi tesisleri. Gaz akışkanlı güç çevrimleri ve gaz türbinlerine giriş. Gaz türbinlerinin termodinamik hesapları ve performans analizi. Gaz türbinlerinde performans arttırıcı yöntemler. Gemi gaz türbini tesisleri.

MAK 419

Enerji Santralleri

5

3+0+0

Seçmeli

Termik santrallerin işleyişini bilmek. Nükleer santrallerin işleyişini bilmek. Yenilenebilir enerji santrallerin işleyişini bilmek. Enerji santrallerinde oluşan arızaları bilmek.  Koruma rollerini seçmek ve montajını yapmak.

MAK 420

Nükleer Enerji Tesisleri

5

3+0+0

Seçmeli

Enerji kaynakları ve nükleer enerji. Kütle-enerji ilişkisi ve atomik reaksiyonlar. Füzyon vefisyon enerjileri. Radyoaktivite. Nükleer reaktör fiziği. Zincir reaksiyonu ve çoğalma katsayısı. Nötran kaybı ve kritik şartlar. Kritik boyut hesabı. Nükleer güç reaktörlerine giriş. Nükleer güç santrallerinin sınıflandırılması ve teknik özellikleri. Reaktörlerin temel elemanları. Reaktörlerin işletme karakteristikleri. Nükleer yakıt çevrimleri. Nükleer enerjinin ekonomik ve ekolojik açıdan değerlendirilmesi.

MAK 421

Otomotiv Mühendisliği

5

3+0+0

Seçmeli

Otomotiv mühendisliğine giriş. Bir aracın parça tanımlarının yapılması. Motor, şanzıman parçaları. Dümen ve süspansiyon sistemi. Frenler. Tekerler ve araç gövdesi. Araç performans hesapları: Çekiş, hız ve ivmelenme. Debriyaj dinamiği. Frenler ve yakıt tüketimi. Araç üretimi ve malzeme seçimi. Alternatif araç kavramaları. Otomotiv endüstrisi ve çevre duyarlılığı. Araç test prensipleri.

MAK 422

Hidrolik Makineler

5

3+0+0

Seçmeli

Hidrolik makineler sınıflandırma ve terminoloji. Pompalar. Boyutsuz sayılar. Pompada kayıplar. Örnek uygulamaları. Türbinler. Türbin karakteristikleri. Türbin tipleri. Pompa tipleri.

End 317

Yönetim Ve Organizasyon

5

3+0+0

Seçmeli

Yönetim tanımı ve önemi. Yönetim-yöneticilik. Yönetim biliminin ortaya çıkışı ve gelişimi. Zaman yönetimi. Yönetim işlevleri olarak planlama. Örgütleme. Yürütme. Eşgüdüm. Denetim. Yetiştirme-geliştirme. Yeni yönetim teknikleri. Organizasyon tanımı ve önemi. Bölümlere ayırma nedenleri. Bölümlere ayırma çeşitleri. Ölçek küçültme. Şebeke tipi organizasyonlar. Organizasyonlarda uygulanan ekip modelleri. Toplam kalite yönetimi ve ekip çalışması.

End 409

Bilgisayarla Bütünleşik İmalat Sistemleri

5

3+0+0

Seçmeli

Bilgisayar destekli tasarım. Eşzamanlı mühendislik. Sabit otomasyon. Yüksek kapasiteli seri üretim sistemleri. Sayısal denetimli üretim sistemleri. CNC tezgâhlar ve parça programlama. Sayısal mantıksal devreler. Programlanabilir mantıksal denetimciler. Otomatik depolama. Grup teknolojisi ve imalat hücre tasarımı. Esnek imalat sistemleri.

End 414

Yapay Zeka/Uzman Sistemler

5

3+0+0

Seçmeli

Temel kavramlar (Arama. Problem çözme. Bilgi gösterim yöntemleri. Planlama. Doğal dil işleme). Yapay sinir ağları. Uzman sistemler. Genetik algoritmalar. Bulanık önermeler mantığı. 

End 428

İş Güvenliği Ve İşçi Sağlığı

5

3+0+0

Seçmeli

Endüstriyel kuruluşların ihtiyacı olan iş sağlığı ve güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi.
Ülkemizdeki işyerlerinde oluşabilecek kaza ve hastalıkların önlenmesi veya azaltılabilmesini sağlamak.

Bım 451

Yapay Sinir Ağları

5

3+0+0

Seçmeli

Biyolojik sinir yapısı. Yapay sinir ağlarının ilkeleri. Öğrenme ve eğitme kavramları. Öğreticili ve öğreticisiz öğrenme. İleri beslemeli geri yayılımlı ve kendi kendini organize eden ağları içeren sinir ağları mimarileri. Etkili sinir ağları tasarımı. Sinir ağları performans ölçme teknikleri. Değişik alanlarda sinir ağları uygulamaları. 

Bım 472

Bulanık Mantık

5

3+0+0

Seçmeli

Klasik mantık ve bulanık mantık kavramları. Klasik kümeler ve bulanık kümeler. Bulanık üyelik fonksiyonu. Temel bulanık küme işlemleri. Bulanık kural tabanlı sistemler. Bulanık bağıntılar. Bulanık çıkarım yöntemleri. Yaklaşık akıl yürütme. Bulanıklaştırma ve durulaştırma. Bulanık mantık uygulamaları.

EEM 445

Endüstriyel Ölçmeler Ve Cihazlar

5

3+0+0

Seçmeli

Ölçme ve cihaz ilkeleri. Doğru akım ölçmeleri. Alternatif akım ölçmeleri. Güç ve iş (enerji) ölçmeleri. Devre elemanları ve parametrelerin ölçülmesi. Osiloskop ile ölçmeler. Mekanik ölçümler. Endüstriyel ölçmeler ve transduserler.

EEM 463

Elektrik Makinaları Dinamiği

5

3+0+0

Seçmeli

Temel kavramlar. Doğru akım makinalarının dinamik davranışı. Matematik modelleri. Devre modelleri. Transfer fonksiyonları. Blok gösterimleri ve sistem dinamik cevabı. Senkron makinaların d-q-0 eksen takımında matematiksel modellenmesi. Birime indirgenmiş büyüklükler. Sayısal benzetişimler. Asenkron makinaların değişik referans eksen takımında matematiksel modelleri. Birime indirgenmiş büyüklüler ve sayısal benzetişimler.