Ders İçerikleri

BYL555 Dış Ticaretin Finansmanı (3+0+0) 3 Seçmeli

Dış Ticarette Teşvik Sistemleri, Dış Ticarette Devlet Yardımları, Dış Ticaretin Finansmanında Kullandırılan Krediler, TürkEximbank Yapısı Görevi, Eximbank Kaynaklı Krediler, Alıcı Kredileri, Sermaye Hareketleri, Forfaiting, Factoring, Leasing.

 

İYH402 Finansal Muhasebe Esasları            (3+0+0) 3 Seçmeli

Finansal tablolar, Hesap kavramı, Tek Düzen Hesap Planı, Kuruluş ve Sermaye Artırımları, Satın Alma, Ödeme, Satış, Tahsilat, Finansal İşlemler, Mali İşlemler, Mizan Kavramı ve Uygulama, Envanter/Değerleme(sayım, ölçüm vb), Finansal Analiz.

 

İYH404 İleri Pazarlama İlkeleri (3+0+0) 3 Seçmeli

Müşteri İçin Değer Yaratma, Stratejik Pazarlama, Stratejik Pazarlama Analizi, Pazarlama İçin Gelişme Stratejileri, Pazarlama ve Rekabet Stratejileri, Stratejik Pazarlama Planları ve Planlama, Satış Tahminleri, Şirketin Toplam Pazarlama Faaliyetlerinin ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi ve Kontrolü.

 

İYH405 İşletme Yönetimi (3+0+0) 3 Seçmeli

İşletme Çevresi Analizi, Talep Analizi ve Tahmini, Yatırım Maliyetleri ve Finansman Olanakları, Üretim Planı, Yönetim ve Organizasyon, Planlama, Örgütleme, Yürütme, Kontrol, Koordinasyon, Karar Alma Süreçleri.

 

İYH406 İstatistiğin Temelleri            (3+0+0) 3 Seçmeli

İstatistikte Karar Alma Süreci, Değişken Türleri ve Ölçekler, Endeks Kavramı ve Türleri, Geometrik Ortalamaya Dayalı Bileşik Endeks Uygulamaları, Seri Türleri: Basit Seri, Frekans Serisi (Tasnif Edilmiş Seri), Sınıflı Seri; Serilerde Aritmetik, Geometrik ve Kareli Ortalama, Standart Sapma - Varyans Uygulamaları, Mod ve Medyan Hesabı, Kartiller, Standart Değişken Kavramı ve Değişkenlerin Standardize Edilmesi, Orijine Göre Momentler, Aritmetik Ortalamaya Göre ve Standart Değişkene Göre Momentler, Simetrik Seri ve Normal Dağılan Seri Kavramı, Momentler Yardımıyla Serilerde Normal Dağılım Araştırması, Pearson ve Bowley Ölçüleri Yardımıyla Serilerin Simetrik Olup Olmama Durumunun İncelenmesi, Korelasyon Kavramı.

 

İYL520 Araştırma Yöntemleri (3+0+0) 3 Seçmeli

Methodoloji, Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri, Bilimsel Araştırma, Bilimsel Bilgiye Erişim, Bilimsel Metinleri Okuma ve Anlama, Araştırma Yaklaşım – Desen ve Yöntemleri, Araştırma Problemi Belirleme, Veri Toplama Araçları, Araştırmalarda Örnekleme, Veri Analizi, Geçerlik-Güvenirlik, Akademik Yazım, APA-MLA, Bilimsel Etik ve Araştırma Etiği.

 

İYL553 İnsan Kaynakları Yönetimi (3+0+0) 5 Seçmeli

Kadrolama (Personel İhtiyaç Planlaması, Personel Tedarik Kaynakları, Yöntemleri, Personel Seçme, Yerleştirme İşlemleri ve Psikoteknik Testler), Bireysel Performans Değerleme Teknikleri (Hedef ve Yetkinlik Bazlı), Personel Geliştirme Çalışmaları (Eğitim ve Kariyer Yönetimi), Endüstri İlişkileri, Personel Koruma Çalışmaları (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği)

 

 

İYL556 Örgütsel Davranış (3+0+0) 3 Seçmeli

Davranış, Neo-klasik Örgüt Teorisi, Örgütsel Davranış Modeli, Örgütsel Davranış Disiplininin Bağımlı ve Bağımsız Değişkenleri, Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirme, Örgütlerde Çatışma ve Yönetimi, Liderlik ve Motivasyon, Örgütlerde Güç ve Politik Davranışlar. 

 

İYL558 Sayısal Karar Verme Teknikleri (3+0+0) 3 Seçmeli

Yönetsel Karar Vermenin Genel Yapısı Ve Süreci, Yönetsel Karar Vermede Modelleme, Yönetsel Karar Vermede Kullanılan Kantitatif Teknikler, Yönetsel Karar Verme ve Optimizasyon, Yönetsel Karar Verme ve Bilgi Sistemleri, Doğrusal Programlama ve Bilgisayar Uygulamaları, Çok Kriterli Karar Verme Modelleri, Çok Kriterli Karar Verme Modelleri, Çok Amaçlı Karar Verme Modelleri ve Uygulamalar, Olasılıklı Karar Verme Modelleri ve Uygulamalar, İşletme Yönetim Sürecinde Karar Verme Modelleri, İşletme Yönetim Sürecinde Karar Verme Modellerinde Bilgi Sistemleri.

 

İYL559 Stratejik Yönetim (3+0+0) 3            Seçmeli

Strateji ve Stratejik Yönetim ile İlgili Temel Kavramları, Stratejik Yönetim Prosesi, SWOT Analizi, Strateji Formülasyonu, Misyon Ve Stratejinin Belirlenmesi, Karar Ortamı ve Amaçların Saptanması, Strateji Uygulaması ve Kontrol, Stratejik Yönetimde Örnek Uygulamalar

 

MYL512 Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları (3+0+0) 3 Seçmeli

Muhasebe Standartları Hakkında Genel Bilgiler, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS standartları üzerinde tek tek durulması ve standartların uygulanmasında ortaya çıkması muhtemel sorunların tartışılması), UFRS Uygulamaları.

 

UYL501 Uluslararası İşletmecilik Yönetimi (3+0+0) 3 Zorunlu

Uluslararası Pazarlar, Küreselleşme, Ticaret, Uluslararası Firmalarda Yönetim ve Organizasyon, Uluslararası Firmalarda Üretim Yönetimi, Uluslararası Firmalarda İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik, İhracat, Dış Yatırımlar, Uluslararası Firmalarda Finansman, Uluslarası İşletmecilikte Karar Alma ve Stratejiler.

 

UYL503 Uluslararası Finans (3+0+0) 3 Zorunlu

Uluslararası Finansın Kapsamı, Çeşitli Kuruluşlar ve Görevleri, Çeşitli Piyasalar ve Nitelikleri, Faiz Kavramı, Ödemeler Dengesi ve Piyasalara Etkisi, Para Piyasalarının İşleyişi, Sermaye Piyasaları, Tahvil Piyasası, Tahvil türleri, Borçlanma Kuruluşlarının Derecelendirilmesi, Hisse Senedi Piyasası, Türev Piyasaları (forwards'lar, futures'lar, swaps, options), Kurumsal ve İpotekli Kredi Sağlayan Kuruluşlar, Yatırım Bankacılığı, Leasing, Merkez Bankacılığı.

 

UYL505 Uluslararası Ticaret Hukuku ve AB            (3+0+0) 3 Zorunlu

Uluslararası Ticaret Hukukunun Temel İlke ve Kavramları, Uluslararası Ticari Sözleşmelerin Kurulması, Sözleşmelerde Bulunması Gerekli Klozlar, Uluslararası Ticarette Mal Satımına İlişkin Viyana Sözleşmesinin İncelenmesi, Sözleşmeden Doğan Uyuşmazlıkların Uluslararası Hukukta Çözümü: Yargı Yolu, Tahkim, Arabuluculuk, Uzlaştırma; Incoterms, Uluslararası Hukukta Teslim Şekilleri ve Yargıtay Kararları, Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler, Uluslararası İthalat Ve İhracat Mevzuatı kapsamında; Paralel Geri İthalat ve Tükenme İlkesi, Avrupa Bütünleşmesi: Tarihsel ve Düşünsel Arkaplan, AB ve dünya ticaret sistemi: GATT/DTÖ düzenlemeleri ve AB, AB Türkiye ticaret ve iş ilişkileri.

 

 

UYL551 Uluslararası İktisat (3+0+0) 3 Seçmeli

Uluslararası İktisatta Temel Kavramlar,  Klasik ve Neo Klasik-Modern Uluslararası Ticaret Teorileri, Dış Ticaret Politikası: Amaç ve Araçları, Dolaysız Yatırımlar ve Çokuluslu Şirketler, Küreselleşme ve Dış Ticaret, Uluslararası Para Sistemi ve Döviz Kuru Sistemleri, Dış Ödemeler Bilânçosu Analizleri, Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi: GATT –WTO, Bölgesel Ekonomik Birleşmeler, Uluslararası Finansal Sermaye Hareketleri, Uluslar arası Ticaret ve Ekonomik Gelişme, Uluslararası Ticaret ve Teknoloji, Uluslararası Ticaret ve Emek Gücü Hareketleri.

 

UYL552 Uluslararası Örgütler ve Kurumlar            (3+0+0) 3 Seçmeli

Küreselleşme ve Uluslararası Kuruluşlar, UK'ın Sınflandırılması, BM, İhtisas Kuruluşları, Bölgesel Kuruluşlar, STK Birlikleri, Türkiye'nin Üye Olduğu Diğer UK'lar (NATO, Avrupa Konseyi, İKÖ, KEİÖ, DTÖ, AB), Ticaretin Küreselleşmesi ve DTÖ, DTÖ'nün Temel İlkeleri, Dış Ticarette Başlıca Sektörler ve Ülkeler, DTÖ Anlaşmaları, Hizmet Ticareti ve Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Haklarının Küreselleşmesi, Gümrük Birlikleri ve Serbest Ticaret Anlaşmaları, AB, AB Ticaret Politikaları, Türkiye'nin Dış Ticaret Politikası, DTÖ, Öğretim Yöntem ve Teknikleri.

 

UYL553 Uluslararası Pazarlama (3+0+0) 3 Seçmeli

Ulusal ve Uluslararası Pazarlar, Pazarlama Kararlarını Etkileyen İç ve Dış Faktörler, Fırsat ve Tehditler, Uluslararası Pazarlama Değişkenleri, Stratejik Pazarlama Planlaması, Satış Şekilleri, Satın Alma Karar ve Davranışları, İhracat ve İthalat Rejimi, Örgütlenme, Kontrol, Pazar Bölümlendirme ve Hedef Pazarın Seçimi, Ürün, Fiyatlandırma, Tanıtım, Dağıtım, Tutundurma, Reklam ve Lojistik.

 

UYL554 Uluslararası Sistem ve Küreselleşme (3+0+0) 3 Seçmeli

Küreselleşmenin Tanımı, Küresel Dünyada Tabakalaşma, Küreselleşme ve Güvenlik, Devlet Dışı Aktörler, Küresel Terör, 11 Eylül Sonrası Dönemde Ortadoğu Bölgesinde Üst Üste Yaşanan Krizler ve Bu Krizlerin Uluslararası Sisteme Etkileri, Rusya’da Putin ile Başlayan Yeniden Yapılanma ve Geleneksel Rus Kimliğine Tekrar Kavuşma, Uzakdoğu ve Çin’in Küresel Bir Aktör Olarak Güç Kazanması, Latin Amerika Ülkelerinde Meydana Gelen Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler.

 

UYL555 Türkiye ve AB Bölgesel Kalkınma Politikaları (3+0+0) 3 Seçmeli

Klasik Bölgesel Politikadaki Trendler, Çağdaş Bölgesel Politika,  AB Bölgesel Kalkınma Stratejisi, Türkiye Bölgesel Kalkınma Stratejisi, Bölgesel Politikanın Değişen Paradigmaları, Ekonomik Kalkınmanın Yürütülmesi, Bölgesel Kalkınma İçin Politika ve Stratejiler.

 

UYL590 Seminer (Tezli Program) (2+0+0) 0            Zorunlu

Sosyal Bilimlerde Araştırmanın Temel Özellikleri, Nicel ve Nitel Araştırma Yöntemleri, Araştırmalarda Rapor Yazma, Anket Hazırlama Teknikleri,Tez Yazımında Dipnot, Kaynakça, Liste Hazırlama Disiplini ve İnternet Ortamında Bilimsel Araştırma,Tez Hazırlama Teknikleri ve Bilimsel Açıdan Zenginlik İçeren Tez Oluşturma Kaideleri, Abstract Hazırlama, Sunum Teknikleri, Endeks Türleri, Endeks Oluşturma ve Yorumlama, İktisadi Analiz (İşletmelerde Kar Maksimizasyonu), Veri Madenciliği, Şirketlerde Diagnostic Interne & Diagnostic Externe Analizi, Input - Output Analizleri, SPSS Hakkında Genel Bilgi.