Ders İçerikleri

Türk Sanat Müziği Solfej ve Nazariyatı

Nazari ve uygulamalı olarak Türk müziğine ilişkin temel makamsal bilgi ve beceriler ile konu olan makamları tanıma-duyma-okuma-yazma becerilerinin kazandırılması.

 

Türk Halk Müziği Solfej ve Nazariyatı

Nazari ve uygulamalı olarak Türk Halk müziğine ilişkin temel bilgi ve beceriler ile Halk Müziği’nde tanıma-duyma-okuma-yazma becerilerinin kazandırılması.

 

Meslek Çalgısı

Çalgı eğitimi alan konservatuar öğrencisinin, bir icracı olarak, icra ile ilgili bilgilere, gereken tekniklere sahip, müziğini ifade gücü olan bir icracı olması; saz grubunun bir üyesi olarak müzik yapabilmesi; bir soliste veya koroya eşlik edebilmesi; kendi söylerken çalabilmesi temel amaçtır. İcrada daha ilerleyeceği lisansüstü seviyesinde, “çalgıda ileri icra” ve benzeri dersleri alacak seviyeye, sonuçta gelenekteki icra üslubunu terk etmeden, akılcı bir anlayışla, ileri tekniğe ulaşması. İcracılığı dışında, ses eğitimine devam edip o yönde ilerleyecekse, perdelerin sağlamlığının kontrolünde; eğitim, teori... gibi icra dışı çalışmalarda eserlerin tanınmasında; bestekârlık yönünde gelişme ihtimalinde, çalgısından faydalanması amaçlanmaktadır. 

 

Araştırma Metodolojisi

Bilimsel araştırma konusunda temel kavramlar ve metodlar hakkında bilgi edinilmesi ve Müzikbilim çalışma disiplinin temel aldığı yöntem ve tekniklerinin kavratılması.

 

Enstrumantasyon – Orkestrasyon

Genel olarak çalgıları tanıyarak haklarında bilgi edinilmesi, çalgıların özelliklerinin ve kapasitelerinin öğrenilmesi, çalgı tınılarının dinlenerek hafızaya yerleşmesinin sağlanması, verilen Piyano eserlerinin çeşitli çalgılar için düzenleme yapılabilmesinin öğrenilmesi ve Türk Müziği çalgıları ile Batı Müziği çalgılarının orkestra içinde birlikte kullanılabilmesinin öğrenilmesi.

 

Seminer

Bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini uygulayarak hazırlamak ve bu çalışmayı bir grup önünde sunma, tartışma becerisini geliştirmek.

 

Eser Analizi I – II

Eser Analizi I - Müziğimizdeki örnek eserlerin, form, ritm (usul vb.), melodi (makam, geçki vb.), güfte ve müzik münasebetlerinin farklı boyutlarda incelenmesi. Bu yarıyılda analize girişden sonra, özellikle form (tür, biçim, yapı ve türün üslubu) ele alınır.

Eser Analizi II - “Eser Analizi I” dersinde başarılı olan öğrencilerle, müziğimizin örnek eserlerinin notalarından, ritm (usul vb.), melodi (makam, geçki vb.), güfte ve müzik münasebetlerinin farklı boyutlarda incelenmesi.

Ustaların Kayıtlarından İcra ve Üslub Çalışmaları

Müziğimizin geleneğinde meşk (ustanın icrasından ezberleme ve icra) sistemi esas idi. Bu günkü imkânlarla Cemil Bey, Bacanos gibi ustaların kayıtlarının (eser icrası ve taksim) notasının çıkartılıp icrası ile onların teknik ve yorumlarına ulaşmaya çalışılır.

 

Makam Analizi

Türk Müziği makam özelliklerinin ve aralarındaki ilişkinin örnek eserler üzerinden analitik olarak incelenmesi ve analizinin yapılması.

 

Etnomüzikolojiye Giriş

Etnomüzikoloji disiplinin kuramsal modellerini kullanarak, alan çalışmasına dayalı yöntemlerinin ve çözümleme tekniklerinin kavratılması, bu disipline ait tarihsel sürecin incelenmesi.

 

Halk Çalgıları

Türk Halk Çalgılarının tarihsel gelişimi, türlerine göre genel ve kendi içinde sınıflandırılması, bölgelere göre dağılımı, yapısı ve yapım özellikleri, etimolojik yönden incelenmesi, bölümleri ve aldıkları adlar, ses sahası, akort ve icra özellikleri incelenmesi.

 

Osmanlıca I – II

Tarihi bir kültür dilimiz olan Osmanlı Türkçesinin okuma, yazma ve etkili kullanma becerilerinin öğretilmesi.

 

Sanatsal İletişim

Estetik iletişim biçimi olan sanatsal iletişimi, sanatsal iletişim modelini ve bileşenlerinin kavramasını sağlamak.

 

Türk Halk Müziğinde Yöresel Tavırlar

Türk Halk Müziğinde iki ana formu oluşturan uzun ve kırık havaların (ezgilerin) yörelere göre tasnifi, icra özellikleri ve tavırlar yönünden incelenmesi. Diziler ve usuller yönünden gösterdikleri özelliklerin ağız farklılıklarının uygulanması.

 

Ustaların Kayıtlarından İcra ve Üslup Çalışmaları

Türk halk müziğinde icra ve üslup özellikleri taşıyan ezgileri ( uzun ve kırık havalar) seslendiren yöre sanatçılarının ses kayıtlarının dinleme ve diktesinin yapılması suretiyle özümlenerek otantiğe yakın icra çalışmaları yapılması.

 

Sazda İleri İcra I – II (Bağlama)

Türk Halk Müziğinde, bağlama icrasında, yöre tavırları, tezene icra teknikleri, parmak kullanma tekniklerinin aktarılması. Farklı düzen çeşitleri ile yurdumuzun değişik yörelerinden, sözlü-sözsüz (enstrümantal) yorumlanma ve tavır icralarının işlenmesi.

 

Sazda İleri İcra I – II (Kanun)

Kanun'da Klasik üslup ile çalma tekniklerinin öğretilmesi, bu amaçla yazılmış egzersiz, etüdler ve teknik eserlerin uygulanması.

Sazda İleri İcra I – II (Ud)

Ud I - Lisans döneminde ud derslerini başarıyla tamamlayan veya o seviyeye özel çalışmayla gelen öğrencilere geleneğimizdeki üslubun, tekniğin; eser icrasında yorumun ve taksimin çalıştırılması.

Ud II - “Udda İleri İcra I” dersinde başarılı olan öğrencilerin aynı konularda daha ileri götürülmesi. Geleneğimizin ustalarının eser icraları ve taksimlerinden yararlanılması.

 

Sazda İleri İcra I – II (Klarnet)

Klarnet çalabilme becerisini ileri düzeye taşıyarak, ileri klarnet tekniğinin kazanılması ve eserler içinde uygulanabilmesi.

 

Sazda İleri İcra I – II (Mey)

Çalgının teknik icrasının öğrenilmesi, ilgili alana çalgı icrası ile katkı sağlanması, Türk Müziğinin ihtiyacı olan nitelikli yorumcuların yetiştirilmesi ve çalgının kullanım alanları ile ilgili katkı sağlanması.

 

Sazda İleri İcra I – II (Kaval)

Çalgının teknik icrasının öğrenilmesi, Türk Halk Müziğinin ihtiyacı olan nitelikli yorumcuların yetiştirilmesi ve çalgının kullanım alanları ile ilgili katkı sağlanması.

 

Sazda İleri İcra I – II (Balaban)

Çalgının teknik icrasının öğrenilmesi, ilgili alana Balaban icrası ile katkı sağlanması, Türk Halk Müziğinin ihtiyacı olan nitelikli yorumcuların yetiştirilmesi.

 

 Sazda İleri İcra I – II (Ney)

 Çalgının teknik icrasının öğrenilmesi ve icra kalitesinin daha ileri bir düzeye taşınması. Üslup ve repertuar çalışmalarıyla nitelikli Neyzenler yetiştirilmesi.

Sazda İleri İcra I – II (Keman)

Keman çalma tekniğini ileri düzeye taşıyarak, ileri keman tekniğini edinme, Keman repertuarını geliştirme ve sahne performansı ile uygulama becerisi kazandırma.

 

Sazda İleri İcra I – II (Piyano)

Piyano çalma tekniğini ileri düzeye taşıyarak, ileri piyano tekniğini edinme, Klasik, Romantik ve Çağdaş dönem piyano edebiyatının dönemsel özelliklerini kavrayıp, teknik ve müzikal olarak uygulayabilme becerisinin geliştirilme.

 

Seste İleri İcra I – II (Batı Müziği)

Türk ve Batı Müziğinin stil, yorum, biçim, dil bakımından özünü koruyarak,  ileri batı ses tekniklerinin öğretilmesi ile sesin doğru kullanılmasını ve uzun soluklu olmasını amaçlar.Yöntem olarak, anatomi, fizik, matematik, kimya, biyoloji ve psikoloji bilim dalları ile ilişkilendirilen uygulamalı egzersizler, piyano eşliğinde yapılır.

 

Seste İleri İcra I – II (T.S.M.)

Lisans eğitimini tamamlamış olup, Yüksek Lisans düzeyinde eğitim alacak olan öğrencilerin Klasik Türk Müziği alanında icra, üslup ve tavır konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi.

 

Seste İleri İcra I – II (T.H.M.)

Lisans eğitimini tamamlamış olup, Yüksek Lisans düzeyinde eğitim alacak olan öğrencilerin Türk Halk Müziği alanında icra, üslup ve tavır konularında bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi.

 

Makamlarda Geçki Teknikleri

Türk Müziğinin makam zenginliğini esas alarak taksim ve makamlar arasındaki ortak çeşni özelliklerinin kullanılması. Sözlü veya saz eserlerindeki geçkilerin incelenmesi ve bu incelemeler sonunda elde edilen müzikal ipuçlarını icracının taksimlerine uygulaması.

 

Oda Müziği I – II

Solo çalgıların performanslarını birlikte en iyi şekilde nasıl gerçekleştirebileceği doğrultusunda eğitim verilmesi ve oda müziği eserlerinin seslendirilmesi tecrübesinin kazanılması.

 

Tez

Akademik eğitim süresince edinilen bilgi birikimini kullanarak özgün ve bilimsel bir çalışma ortaya çıkarmak.