Ders İçerikleri

İYH402 Finansal Muhasebe

Muhasebe bilgilerinin doğru ve güvenilir olarak üretilmesi, raporlanması, muhasebe ilkeleri ve standartları, bilânço ve gelir tablosunu düzenleme, muhasebenin temel kavramları, bilânço ve gelir tablosu kalemleri

İYH405 İşletme Yönetimi

Yönetim fonksiyonları, klasik yönetim teorileri, modern yönetim teorileri, yönetim süreci, yöneticinin ve liderin özellikleri, yöneticinin yeni rolleri, modern organizasyon yapıları

İYH406 İstatistiğin Temelleri

Merkezi eğilim ölçütleri, dağılma ölçütleri, olasılık teorisi, süreksiz olasılık dağılımları, sürekli olasılık dağılımları, örnekleme teorisi, hipotez testleri, kategorisel veri analizi (Ki-Kare), korelasyon analizi, tekli regresyon analizi, çoklu regresyon analizi, anova.

İYL520 Araştırma Yöntemleri

Bilim etiği, araştırma yöntemleri, ampirik araştırma tasarımı, uygulama ve veri analizi, sorun belirleme, veri toplama, veri analizi ve sonuçları yorumlama deneysel yöntem, betimleme yöntemi hipotez kurma, kavramsallaştırma, işletimselleştirme, ölçme, rapor yazma teknikleri, parametrik istatistik testleri, parametrik olmayan istatistik testleri, PASW yazılımı

İYL558 Sayısal Karar Verme Teknikleri      

Lineer programlama, risk ve belirsizlik altında karar verme, proje yönetimi-CPM-PERT, kar analizleri, stok kontrol modelleri, hedef programlama, oyun teorisi ile diğer nicel teknikler

MBH406 Maliyet Muhasebesi

Giderlerin sınıflandırılması, gider, maliyet, zarar kavramları, maliyet unsurları, üretilen mamullerin maliyeti incelenmesi, safha ve sipariş maliyetleme teknikleri

MYL511 Denetim Teorisi ve Denetim Standartları

Finansal tablolar, ulusal ve uluslararası finansal raporlama ilkeleri, araştırmaya yönelik denetim ve denetim faaliyeti, uluslararası ve ulusal denetim standartları

MYL512 Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları

Muhasebe standartlarının tarihi gelişimi, global muhasebeye yön veren uluslararası kuruluşlar, uluslararası muhasebe ve finansal raporlama standartlarının amacı, kapsamı ve

muhasebeleştirme yöntemleri.

 

 

MYL517 İç Kontrol Sistemi ve Denetimi

Denetim çalışması planlaması, mali tablolar, özel denetim amaçları, kanıt toplama süreci, ve denetim raporu

 

MYL551 Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri

Bilgisayar destekli denetim teknikleri, veri analizi, denetim tekniklerinin planlaması, denetim tekniklerinin performansı, denetim tekniklerinin dokümantasyonu ve denetim tekniklerinin raporlanması

MYL552 Finansal Tablolar Analizi ve Değerleme

Mali Tablolar, mali tabloların tanıtılması, mali tabloların içerikleri, mali tabloların analizleri ve firma değerlemesi.

MYL553 İleri Finansal Muhasebe

UFRS bağlamında işletme birleşmeleri, konsolidasyon, leasing, ertelenmiş vergiler,  pay başına kazanç, maddi duran varlıklar, maddi olmayan duran varlıklar, borçlar gibi konuların incelenmesi.

MYL554 İleri Maliyet Analizleri      

Giderlerin faaliyet hacmine göre sınıflandırılması, maliyet analizleri, kâr planlaması, değişken maliyet yöntemi, alternatif seçim kararları, raporlama.