Ders İçerikleri

İŞD601  İleri Araştırma Yöntemleri

Veri toplama, ölçekleme süreçleri, regresyon, faktör ve benzeri çoklu değişken analiz teknikleri , araştırma raporu yazma becerileri üzerinde durulur.

İŞD602 Çağdaş Yönetim Teorisi

Yönetim fonksiyonları, çağdaş yönetim kavramları, bu yönetim kavramları hakkındaki teorik ve uygulamaya dönük bilgi tabanının geliştirilmesi, yönetim kavramı, organizasyon kavramı, yönetim fonksiyonları, liderlik, örgütsel değişim, iletişim ve ilişkilerin yönetimi.

İŞD603 Küreselleşen Dünyada Güncel Sorunlar

Dünya ekonomik yapılanmasındaki değişimler, küreselleşmenin dinamikleri bu küreselleşmenin şekillendirdiği yeni fırsatlar ve güncel problemler, dünya ekonomisinin dönüşümü ve ekonomik dinamiklerin genel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi.

İŞD604 Pazarlama Stratejileri

Pazar odaklı, müşteri odaklı pazarlama stratejileri, rakip analizi, ilişki yönetimi, marka yönetimi, pazarlama iletişimi, rekabet dinamiklerinin pazarlama stratejisininde rolü, bu stratejilerin genel iş stratejisi ile bütünleşmesi.

İŞD698 - Yeterlik Sınavı

Yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavı geçen öğrenci, sözlü sınava girme hakkını kazanır.

İŞD699  Tez (Yeterlik Sınavı Sonrası)

Yeterlilik sınavını tamamlayan öğrencilerin, Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı bir konuda ve tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır

DBH501 Genel Ekonomi

Ekonomik refahın büyümesi, talep, maliyetler ve arz, rekabet, piyasa sistemi ve rekabet süreci, mili gelir, enflasyon ve işsizlik, finansal kesim, ekonomik politikaların yürütülmesi, ülke ekonomisini yönetimi, küresel, çok uluslular, uluslarrası ticaret, döviz, ödemeler dengesi.

İBH403 İşletme Finansı

Firmaların günümüz iş ortamlarında karşılaştıkları temel finansal problemler, çözüm araç ve teknikleri, paranın zaman değeri, varlıkları değerleme, sermaye bütçeleme teknikleri, sermaye yapısı teorisi.

İBH405 İşletme Yönetimi

Karar verme, örgütlenme, lider ve kontrol gibi temel yönetim fonksiyonları, araç ve insan yönetimi, projelerin teknik ve çalışma ortamının incelenmesi.

İŞD611 Uluslararası Muhasebe ve Denetim Standartları

Uluslararası seviyede finansal tabloların analizi, çeşitli uluslararası finansal raporlama standartları, şirketlerin bu standartlara adaptasyon süreci ve bu süreçte yaşadıkları zorluklar.

İŞD612 İç Kontrol

Dersin içeriği, iç denetim faaliyetleri, iç denetçilik mesleği, iç denetimin bağımsız dış denetim sürecindeki rolü, iç kontroller, risk yönetimi, iç denetim programları ve saha çalışmaları, denetim raporları, yolsuzluklar ve etik değer ve standartlar.

İŞD613 Kurumsal Finans Yönetimi

İşletme finansmanı ile ilgili temel kavramlar, finansın diğer disiplinlerle ilişkileri işletmede finansal yönetimin başlıca karar alanları, finansal yönetimde yaşanan gelişmeler ve bunların etkileri.

İŞD621 İleri Yönetim ve Organizasyon Teorisi

Örgütsel olgular (iktidar, kültür, kimlik, tasarım, teknoloji), hem örgütlenme sorunları (belirsizlik ve kaynak bağımlılığının yönetimi) ve kuramsal yönelimler (yeni kurumsal teori, ekoloji, anlamlandırma, modern, post-modern).

İŞD622 İnovasyon ve Teknolojileri

Hem bireysel hem de organizasyon seviyesinde teknolojinin ve inovasyonun bileşenleri, başarılı ve başarısız vaka örnekleri, teknolojik gelişmeler ve inovasyonun işletme üzerindeki etkileri.

İŞD623 Stratejik Yönetim

Stratejik yönetim süreci nedir? nelerden oluşur? ve neden önemlidir? stratejik yönetimde amaçların tespiti, iç ve dış çevre analizleri, işletmenin kendisinin ve çevresinin değerlendirmesi, stratejik alternatifler, rekabet analizi, stratejik liderlik ve stratejik kontrol.

İŞD631 İleri Tüketici Davranışları Teorisi

Tüketici davranışlarının ayrı bir pazarlama disiplini olarak incelenmesi, tüketici davranış ilkeleri konusunda detaylı çalışmalar, farklı tüketici davranışı anlayışları, vaka çalışmaları .

İŞD632 Stratejik Pazarlama Problemleri

Pazarlama ve marka stratejileri, bu stratejilerin verimli bir şekilde kullanılması, küresel, yerel ve uluslararası marka ve firmaların gerçek başarı ve başarısızlık vakaları.