Ders İçerik Açıklamaları

BYL511 Bankacılık Hukuku             

Bankacılık Hukuku, bankacılık mevzuatı çerçevesinde bankaların kuruluşu, bankacılık yapısı, faaliyete geçiş aşaması, genel bankacılık faaliyetleri, kredi işlemleri, mevduat işlemleri, bankalarda denetim, banka ve bankacılık konularında güvenlik.

BYL512 Para ve Banka         

Paranın ve bankanın tanımı, fonksiyonları ve özellikleri, para rejimleri, para talep teorisi, para arzı teorisi,  faiz teorilerini, ödemeler dengesi, para politikası kapsamı, hedef ve araçları, makro ekonomik denge ve para arasındaki ilişki.

 

BYL513 Stratejik Planlama

Strateji, planlama, stratejik planlama kavramları, bunun yanı sıra sistematik öngörü ve düşünce, katılımcılık, vizyon ve strateji becerileri.

 

BYL521 Para ve Sermaye Piyasaları

Finansal kurumlar ve piyasaların yapısı, finansal enstrümanlar ve fiyatlandırması, Merkez bankacılığı ve para politikası enstrümanları, bankacılık sistemi, özel finans kurumları, finansal aracı kuruluşlar ve yapıları, bireysel ve kurumsal yatırımcılar, finansal piyasa bilgisi, türev piyasalar, globalleşme, krizler, uluslararası finansal piyasalar ve finansal sistemler konuları.

 

BYL551 Bankacılık Dışı Mali Kurumlar       

Leasing, faktöring, portföy yönetim şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi şirketlerin çalışma easasları.

BYL552 Bankacılık İşlemleri 

Bankacılık sisteminin fonksiyonları, finansal aracılık fonksiyonu, boyut ve etkileri, bankacılık ilkeleri ve mevzuatları, bankacılık sisteminin küresel ve yerel boyutları, banka türleri ve bankacılık türleri, yatırım ve kalkınma bankaları, ticari bankalar ve türleri, mevduat türleri, kredile, kredi kartları, uluslararası bankacılık finansman işlemleri.

BYL553 Bankacılıkta Kredi Yönetimi          

Ticari bankalardaki fon veya hazine yönetiminin temelleri, piyasa riskleri, ticari bankalarda sermaye ve likidite konuları, BASEL I, II ve III.

 

 

BYL554 Bankacılıkta Risk Yönetimi

Kuruluşların ve bankaların karşılaştıkları risk tanımları, kredi riski, kur riski, piyasa riski, faiz oranı riski, operasyonel risk, risk yönetimi ve kullanılan teknikler, risk yönetiminde riskleri azaltma teknikleri, risk haritası çıkartma yöntemleri, risk yönetimi modelini oluşturma.

BYL555 Dış Ticaretin Finansmanı    

İthalatla ve ihracat ile ilgili gümrük ve kambiyo işlemlerinin, ihraç sonrası yapılacak işlemler, dış ticaret ve kambiyo işlemlerinde belge düzenlemeleri, ithalat ve ihracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, Gümrük ile ilgili mevzuat hükümleri ve gümrük vergileri hesaplanması, dış ticaretle ilgili ticari, resmi belgelerin, taşıma, finansman ve sigorta ödeme şekilleri ve düzenlemesi, raporlama.

BYL556 Kurumsal Finans     

Kurumsal finansa giriş, risk ve getiri modelleri, yatırım kararları, finansman kararları, temettü kararalar, birleşme ve ele geçirme kararları, firma değerlemesi.  

BYL557 Para ve Sermaye Piyasaları

Finansal kurumlar ve piyasaların yapısı, finansal enstrümanlar ve fiyatlandırması, Merkez bankacılığı ve para politikası enstrümanları, bankacılık sistemi, özel finans kurumları, finansal aracı kuruluşlar ve yapıları, bireysel ve kurumsal yatırımcılar, finansal piyasa bilgisi, türev piyasalar, globalleşme, krizler, uluslararası finansal piyasalar ve finansal sistemler konuları.

BYL558 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

Finansal piyasa araçlarını analiz, finansal piyasalarda rasyonel yatırım kararları ve portföy yönetimi, finansal piyasalar ve araçların yönetimi, analiz teknikleri, portföy kararları ve portföy performansının ölçümü.

 

BYL559 Yönetim Teknikleri

İşletmelerde kullanılan ilkeler, metotlar, araçlar ve tekniklerin proje, proje yönetimi, proje oluşturma, kontrol etme ve uygulama ve gözden geçirme, insan kaynakları faktörleri.

 

BYL590 Seminer

Araştırma yöntemlerini tanıtımı, seçilmiş  konular üzerine araştırma önerilerinin hazırlanması.

 

BYL599 Tez    

Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı bir konuda ve tez danışmanının sorumluluğunda yaptıkları çalışmadır

 

İYH402 Finansal Muhasebe

Finansal Muhasebe, muhasebenin temel kavramları, tek düzen hesap planı, bilanço ve gelir tablosu hesapları, muhasebe kaydı, işletmelerin mali durumu ve temel mali tabloların düzenlenmesi.

 
İYH404 İleri Pazarlama İlkeleri

Modern pazarlama yönetimi, karması unsurlarının stratejileri ile rekabet stratejisi, kişisel satış yönetimi, reklam, dağıtım kanalları, perakendecilik ve mağaza yönetimi, pazarlama planlaması ve örgütlenmesi, rekabetçi pazarlama stratejileri, uluslararası pazarlama. 

İYH405 İşletme Yönetimi

İşletme ve işletmecilikle ilgili temel kavramları tanıtmak, işletme bilimi ve işletmeye geniş ve bütüncül bir bakış açısı sağlamak. Ayrıca işletmenin kuruluşuna kadar geçen safhaların incelenmesi ve işletme fonksiyonlarının incelenmesi

 

 

İYH406 İstatistiğin Temelleri

İstatistik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi, Temel Kavramlar, Ölçme ve Ölçekler, İstatistiksel Verilerin Toplanması, İstatistiksel Verilerin Düzenlenmesi ve Tablolar ile Özetlenmesi, Merkezi Eğilim Ölçüleri, Oranlar ve Yüzdeler, Değişim Ölçüleri, Ranj, Ortalama Sapma, Standart Sapma, Varyans, Spearman, Bazı Önemli Olasılık Dağılımları ve Özellikleri, Standart Puanlar.

 

İYL520 Araştırma Yöntemleri

Deney, anket, içerik çözümlemesi, nicel araştırma tekniklerini, nitel ve nicel istatistik verileri.

 
İYL590 Seminer

Araştırma yöntemlerini tanıtımı, seçilmiş konular üzerine araştırma önerilerinin hazırlanması.