Hemşirelik
Hemşirelik Yüksek Lisans Programı

Ders İçerikleri

HED 561 İç Hastalıkları Hemşireliği I

İç  hastalıkları hemşireliğinde terminoloji, semptom, sendrom vb., hemşirelik uygulamalarına sistemli yaklaşım, hemşirelik süreci, ağrı, fizyolojisi, çeşitleri, tedavisi ve hemşirelik yaklaşımları, kronik hastalıklar, toplumdaki önemi ve hemşirelik yaklaşımları, terminal dönem ve hemşirelik yaklaşımları, ezilme sendromu ve hemşirelik yaklaşımları, homeastazis, iş yerinde psikolojik şiddet mobbing. kardiyolojiye giriş, kalp damar sisteminin anatomisi, kalp damar sisteminin fizyolojisi, kardiyovasküler sistemin değerlendirilmesi, sorgulama ve muayene yöntemleri, risk faktörleri, kalp hastalıklarında genel tanı yöntemleri, koroner arter hastalığı, etyolojisi, patogenezi, tanı yöntemleri, primer korunma, tedavi ve sekonder korunma, hemşirelik girişimleri, akut koroner sonromlar, akut miyokard infarktüsü,  etyolojisi, patogenezi, tanı yöntemleri, primer korunma, tedavi ve sekonder korunma, hemşirelik girişimleri, kalp yetersizliği, etyolojisi, patogenezi, tanı yöntemleri, primer korunma, tedavi ve sekonder korunma, hemşirelik girişimleri, hipertansiyon, etyolojisi, patogenezi, tanı yöntemleri, primer korunma, tedavi ve sekonder korunma, hemşirelik girişimleri, ritm bozuklukları, etyolojisi, patogenezi, tanı yöntemleri, primer korunma, tedavi ve sekonder korunma, hemşirelik girişimleri, kapak hastalıkları ve şok, etyolojisi, patogenezi, tanı yöntemleri, primer korunma, tedavi ve sekonder korunma, hemşirelik girişimleri, koroner yoğun bakım

HEP 589 Psikolojik Yaklaşımlar ve Kuramlar

Kişilik kuramlarına giriş, topografik kişilik kuramı (bilinç-bilinç dışı), yapısal kuram (id-ego-superego), güdülemeli davranış, anksiyete kavramı, ego psikolojisi, savunma mekanizmaları, alfred adler ve bireysel psikoloji, carl gustav jung ve analitik psikoloji, varoluşu-humanistik kuramlar, obje ilişkileri kuramı, self psikolojisi, faktör modeli (1), faktör modeli (2).

HEE567 Sağlığın Tanılaması ve Değerlendirilmesi

Sağlığın değerlendirilmesi, kuramcılar, kültür ve kültürlerin etkileşimi, insan kavramı- stres, gelişim evreleri, çevre kavramı-iletişim, ağrı ve kusma, sağlık ve hastalık kavramı, sağlığın algılanması, sağlık düzeyleri, yaşam biçimi ve sağlık, sağlığın sürdürülmesi ve geliştirilmesi, beslenme ve metabolizmanın değeri.

HEY 595 Yönetim ve Organizasyon

İşletmecilik ve yönetim kavramları, yönetim ve planlama fonksiyonu, örgütlenme fonksiyonu, örgütlenme ve kontrol fonksiyonları, yürütme fonksiyonu: liderlik, haberleşme, motivasyon, klasik yönetim ve organizasyon teorisi, hawthorne araştırması ve neo-klasik yönetim ve organizasyon teorisi, sistem yaklaşımı ve durumsallık teorisi, organizasyon yapıları, organizasyon yapıları ve proje yönetimi, yönetimde çağdaş uygulamalar: ödev sunumları I, yönetimde çağdaş uygulamalar: ödev sunumları II, yönetimde çağdaş uygulamalar: ödev sunumları III.

HEM 501 Hemşirelikte Etik

Etik nedir?, etiğe ilişkin temel kavramların incelenmesi, meslek etiğine ilişkin temel yaklaşımlar, günümüz dünyasında meslek etiğine ilişkin artan ilginin ardındaki nedenler, sosyal sorumluluk kavramı, vaka çalışması, sağlık alanında temel etik konular, vaka çalışması, profesyonel bir sağlık personelinin etik davranış kodları, çeşitli vakalar, vakalar üzerine tartışmalar.

 

HEC 551 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I

Cerrahi hemşireliğine giriş ve tarihçesi, homeostazis, şok, cerrahide elektrolit- sıvı izlemi, güncel kullanımdaki ıv sıvılar ve içerikleri, kan ve kan ürünleri, kullanımı ve temini, cerrahi semptomlar, cerrahinin hasta üzerindeki etkisi, sterilizasyon, dezenfeksiyon, yara bakımı, yanık bakımı, cerrahi profilaksi, cerrahi ünitelerinin mimari yapı ve donanımı.

 

HEN 583 Hastane İnfeksiyonları

Hastane enfeksiyonlarının tarihçesi, epidemiyoloji, hastane enfeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalar, hastanede enfeksiyon kontrolü, enfeksiyon kontrol komiteleri ve işleyişi, cerrahi alan enfeksiyonları, üriner enfeksiyonlar, nazokomiyal pnömoni, nazokomiyal pnömoni, hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde el yıkamanın önemi, dezenfektanların yanlış kullanımı ve enfeksiyon, hastane enfeksiyonunu önlemede alınması gereken önlemler, tıbbi atıklar, hastane personelinin ve hasta ailesinin eğitimi

 

HEP 587 Ruh Sağlığı Hemşireliği

Ruh sağlığının tarihsel gelişimi ve kavramsal yapısı, ruh sağlığı hemşireliğinin tanımı, tarihsel gelişimi ve rolleri, ruh sağlığı epidemiyolojisi, ülkemizde öncelikli ruh sağlığı sorunları ve risk grupları, ulusal ruh sağlığı politikaları, ruh sağlığı hizmetlerinde hemşirelik süreci, ruh sağlığı hemşireliğinde uygulanan hemşirelik modelleri, ruh sağlığı merkezleri, ruh sağlığı hemşireliğinde farklı uygulama alanlarına yönelik girişimler, kriz önleme – öfke yönetimi, ruh sağlığı hemşireliğinde farklı uygulama alanlarına yönelik girişimler, stres yönetimi – atılganlık eğitimi, ruh sağlığı hemşireliğinde farklı uygulama alanlarına yönelik girişimler, psikoeğitim – sorun çözme, ruh sağlığı hemşireliğinde farklı uygulama alanlarına yönelik girişimler, vaka yönetimi –topluma yeniden katılım programı, psikiyatri hastalarına evde bakım.

 

HEM 505 Araştırma Yöntemleri I

Epidemiyolojinin tanımı ve tarihsel gelişimi epidemiyolojik yöntemlerin kullanım alanları, tanımlayıcı epidemiyoloji, epidemiyolojide araştırma tipleri –kesitsel araştırmalar, vaka-kontrol ve kohort araştırmaları, müdaheleli araştırmalar, metodolojik araştırmalar ve tarama testleri duyarlılık ve özgüllük tanımlamaları. pozitif ve negatif prediktif değerler, araştırmalarda risk ölçütleri (odds ratio, relatif risk, etkene atfedilen risk), standardizasyon. direkt ve indirekt yöntemle yapılan standardizasyon teknikleri, epidemiyoloji de veri toplama kaynakları- anket çalışmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar, ölçüm düzeyleri –değişkelerin sınıflanması ve bilgisayara veri girişi, araştırma hipotezlerini ortaya koyma ve hipotez testleri, parametrik ve parametrik olmayan testler ve uygulamaları, studen-t test, x2 test örnekleri, korelasyon analizleri.

 

 

HEM 503 Hemşirelikte İletişim

İletişim kavramı, iletişim süreci, iletişimi engelleyen faktörler, örgütlerde iletişim ilişkileri, ilişkilerin yönetimi, farklı gruplarla iletişim, ekip ile iletişim, iletişim modelleri, işbirliği, örgütsel iletişim kanalları, biçimsel iletişim kanalları, biçimsel olmayan iletişim kanalları, iletişim araçları, örgütlerde iletişime bağlı sorunlar, örgütsel iletişimin geliştirilmesi, bilgi teknolojisi ve örgütsel iletişim.

HEY 593 Hemşirelikte Yönetim I

Yönetimin temel kavramları, örgütleme, hasta sınıflandırması, kurumlardaki yönetsel ve diğer iletişim yönleri, yönetimde etkileme, sorun çözme ve karar verme, değişimin önemi, motivasyon ve iş doyumu, kurumlarda kontrolün önemi, kuruma ait yasa, yönetmelik, tüzük vb. yasal düzenlemeler.

 

HEY 597 İnsan Kaynakları Yönetimi

Dersin amaç ve hedeflerin açıklanması, insan kaynakları yönetimine giriş, insan kaynakları yönetimi işlevleri, ilkeleri ve örgütlenmesi, insan kaynakları stratejisi ve insan kaynakları planlanması, iş analizi ve iş tanımları, insan kaynakları temini ve seçimi, eğitim ve geliştirme, ücret yönetimi iş değerleme, performans değerlendirme, kariyer değerleri, insan kaynakları yönetiminde koruma işlevi, iş güvenliği ve iş gören sağlığı, çalışanların iş ortamına uyumlaştırılması, işe güdüleme ve ödül yönetimi, ulusal ve uluslararası insan kaynakları uygulamaları

 

HEP 585 Psikiyatri Hemşireliği I

Psikiyatri hemşireliğine giriş, ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bireyin nitelikleri, psikiyatri hemşireliğinin amaç, inanç, işlevleri ve tarihsel gelişimi, psikiyatri hemşireliğinde temel kavramlar, ruhsal bozukluğu olan bireylerle iletişim ve ilişkiler, anksiyete bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımı, duygu durum bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımları, şizofreni ve hemşirelik yaklaşımı, kişilik bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımı, madde bağımlılığı ile ilgili bozukluklar ve hemşirelik yaklaşımı, deliryum, deamans ve amnestik bozukluklar ve hemşirelik yaklaşımı, çocukluk ve adalesin dönemi bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımı

 

HEY 599 Kalite ve Akreditasyon

Sağlık yönetimi ve organizasyonu, kalitenin tarihsel gelişimi, kalite kavramı ve tanımı, sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi, toplam kalitede temel kavramlar, Avrupa standartları, efqm – mükemmellik modeli, sağlık hizmetlerinde kalite belgelendirme sistemleri ve akreditasyon, sağlıkta performans ve kalite yönergesi, sağlık işletmelerinde stratejik yönetim, sağlıkta uygulanabilir kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim, kalite ekonomisi, kurumsal kaynak planlaması

 

HEH 569 Halk Sağlığı Hemşireliği I

Halk sağlığı ve hemşireliği temel kavramları, halk sağlığı ve halk sağlığı hemşireliğinin tarihçesi, rol ve işlevleri, halk sağlığı hemşireliği süreci, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi temel sağlık hizmetleri, sağlıkta dönüşüm programı, taramalar ve sevk, sağlığı geliştirme sağlığın korunması ve geliştirilmesinde halk sağlığı hemşireliği modelleri, toplum tanılama, aile sağlığı hemşireliği ve ev ziyaretleri süreci, yaşlı sağlığı ve halk sağlığı hemşireliği uygulamaları, kadın sağlığı ve halk sağlığı hemşireliği uygulamaları, çocuk sağlığı ve halk sağlığı hemşireliği uygulamaları, adolesan sağlığı halk sağlığı hemşireliği uygulamaları, evde bakım hemşireliği, toplum beslenmesi.

HEH 571 Okul Sağlığı Hemşireliği

Okul sağlığı hizmetlerinin kapsamı, okul sağlığı hemşireliği, okul çağı çocukların özellikleri, okul çağı çocukların psikososyal özellikleri, okulda sağlık tanılama (ı), okulda sağlık tanılama (ıı), acil durumlarda yaklaşım, bağışıklama ve bulaşıcı hastalıkların kontrolü, okul ve çevre sağlığı, sağlık eğitimi ve danışmanlık (ı), sağlık eğitimi ve danışmanlık (ıı), özel sağlık sorunlarına yaklaşım (fizyolojik-ı), özel sağlık sorunlarına yaklaşım (psikososyal/davranışsal-ı), özel sağlık sorunlarına yaklaşım (psikososyal/davranışsal ıı).

HEH 573 İş Sağlığı Hemşireliği

İş ve iş çevresi, ile ilgili temel kavramlar, iş sağlığının tarihçesi, İş sağlığı temel bilgi alanları: Endüstriyel hijyen, İş sağlığı temel bilgi alanları: Ergonomi, İş sağlığı temel bilgi alanları: Toksikoloji, Meslek hastalıkları, İş kazaları, İş ve iş çevresinin değerlendirilmesi I, İş ve iş çevresinin değerlendirilmesi II, Çalışanın sağlığını değerlendirme, İş sağlığı hemşireliği, tanımı, dünyada ve Türkiye’de tarihsel gelişimi, İş sağlığı hemşiresinin rolleri I, İş sağlığı hemşiresinin rolleri II, Dünya’da ve Türkiye’de iş sağlığı ve hemşireliği ile ilgili yasal düzenlemeler

HEK 575 Kadın Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi

İntrauterin dönemden yaşlılığa kadar kadının tüm yaşam dönemlerine ilişkin, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları temelinde, fiziksel ve psiko-sosyal sorunların ulusal ve uluslar arası boyutta irdelenmesini, kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesine ilişkin bilgileri kapsar

HEK 577 Perinatoloji Hemşireliği I

Prekonsepsiyonel bakım, prenatal tanı ve fetal değerlendirme, güncel gelişmeler, perinatal hasta güvenliği, gebelik ve doğumun pelvik taban ve alt üriner sistem üzerine etkileri, gebelik ve lohusalık döneminde cinsel fonksiyon, doğal doğum, suda doğum, evde doğum, antenatal, innatal ve postnatal egzersizler, MTHFR, gebelik ve lohusalık dönemlerinde beslenme, ebeveyn eğitim sınıfları, doğum eyleminde rahatlık ve destek (ağrı kontrolü), doğum korkusu, doğum eyleminde etkili hormonlar, gebelik ve lohusalık dönemlerinde stres yönetimi.

HEÇ 557 Çocukta Büyüme ve Gelişme

Büyüme-Gelişmeye giriş, büyüme-gelişmeyi etkileyen faktörler, yaş dönemlerine göre fiziksel büyüme, hemşirenin büyüme izleminde rolü, psikososyal gelişim kuramı, bilişsel gelişim kuramı, psikoseksüel gelişim kuramı, duygu organlarının gelişimi, çocuklarda uyku gelişimi, çocuklarda zeka gelişimine güncel bakış, büyüme-gelişme bozuklukları, büyüme-gelişme bozukluklarında hemşirelik yaklaşımı, büyüme ile ilgili güncel sorunlar ve araştırmalar, gelişme ile ilgili güncel sorunlar ve araştırmalar.

HEE 563 Hemşirelik Esasları I

Dersin takdimi ve öğrenim gereksinimlerinin belirlenmesi, Sağlık ve hastalıkta hemşirelik, Yaşam Modelleri, Hemşirelik Modeli Olarak GYA, Yaşam Modelleri, Hemşirelik Modeli Olarak GYA, Gordon ve Henderson hemşirelik modelleri, Hemşirelik Süreci ve bakım planları, Hemşirelik Süreci ve bakım planları, Yaşam Aktiviteleri Güvenli Çevrenin Sağlanması ve Sürdürülmesi, Yaşam Aktiviteleri Güvenli Çevrenin Sağlanması ve Sürdürülmesi, Yaşam Aktiviteleri Solunum aktivitesi ve sürdürülmesinde temel ilkeler, Yaşam Aktiviteleri Beslenme ve eliminasyon aktivitelerinin sürdürülmesi, Yaşam Aktiviteleri Beslenme ve eliminasyon aktivitelerinin sürdürülmesi, Yaşam Aktiviteleri Beden ısısının korunması.

HEY 588 Hemşirelikte Liderlik

Liderlik ve yönetimin temel kavramlarını, etkin liderlik kriterlerini, liderlikte koçluğun önemini anlama ve bir koç gibi davranabilme, liderlikte gücün önemini, liderlik zaman ve toplantı yönetiminin önemini bilme, liderlikte ekip yaklaşımını bilme, önemini anlama, risk durumlarını tanımlayabilme, liderler için örgüt kültürünün önemi, 21. yüzyılda hemşire liderleri tanıma ve rol modeli alma.

HEP 582 Psikiyatri Hemşireliği II

Yeme bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımı, cinsel bozukluklar ve hemşirelik yaklaşımı, hastalıklarla başa çıkma, yasal etik kanunları, interaktif terapiler, psikofarmakoloji ve diğer biyolojik terapiler, alternatif terapiler, krize müdahale, aktif terapiler.

HEM 506 Araştırma Yöntemleri II

Bağımlı, bağımsız değişkenleri, evren ve örneklem, örnekleme yöntemleri, örneklem büyüklüğü hesaplanması, hipotez kurma, yakın ve uzak amaç belirleme, veri toplama aracı geliştirme, anket formu hazırlama, tablo ve grafik yapımı, kaynak gösterimi, parametrik testler-I, parametrik testler-II, nonparametrik testler-I, nonparametrik testler-II.

HEE 567 Sağlığın Tanılanması ve Değerlendirilmesi II

Fiziksel tanılama, muayene yöntemleri, yaşam bulguları (gelişim evrelerine göre), derinin değerlendirilmesi, saç ve vücut tüyleri, tırnakların değerlendirilmesi (gelişimine göre), baş, yüz, ağız, farenk, burun sinirlerinin değerlendirilmesi, görme ve işitme organlarının değerlendirilmesi, boyunun değerlendirmesi (ge), toraks ve akciğerlerin değerlendirilmesi ve duyulan normal ve patolojik sesler, meme ve aksille değerlendirilmesi (ge), kalbin değerlendirilmesi (patolojik olarak duyulan ses), vasküler sistemin değerlendirilmesi (fizyolojik ve patolojik durumlar), karnın değerlendirilmesinde yaklaşımlar, patolojik durum  (asit-perital), kas-iskilet sisteminin değerlendirilmesi, sinir sisteminin değerlendirilmesi, mental durum-konuşma ve yüksek kortikal fonksiyon-kronial sinirleri, sinir sistemini değerlendirmede kullanılan testler.

HEC 554 Acil Cerrahide Temel Kavramlar ve Güncel Uygulamalar

Acil Hemşireliğinin Esasları, Acil ve Travma Cerrahisi Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları /iş tanımı, Acil hemşireliğinde Etik ve Yasal Sorumluluklar, Triyaj, Triyaj Hemşiresinin Özellikleri, Acil Hastasında Tanılama, Primer Tanılama, Sekonder Tanılama, Acil Hastasında, Hasta Sonuçlarının İyileştirilmesinde Uygulanan Koruyucu Stratejiler-I, Acil Hastasında, Hasta Sonuçlarının İyileştirilmesinde Uygulanan Koruyucu Stratejiler-II, Acil Hastasının Nakli (Transferi), Acil Hastasının Naklinde (Transferinde) Hemşirenin Sorumlulukları.

HED 560 İç Hastalıkları Hemşireliği II

Üriner sistem anatomi ve fizyolojisi, SDBH’ na hasta ve ailesinin, uyumu ve sağlık ekip üyelerinin rolü, immün sistem ve böbrek hastalıkları için önemi, üriner sistem hastalıklarında, teşhis yöntemleri, idrar oluşumu, böbrek ve idrar yollarında fonksiyonel bozukluklar, böbrek hastalıklarında sık görülen elektrolit ve sıvı dengesizlikleri ve nedenleri, idrar yolları enfeksiyonları ve hemşirelik yaklaşımları, böbrek yetmezlikleri ve hemşirelik yaklaşımları, organ transplantasyonlarında, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, hemodiyaliz prensipleri, akut ve kronik komplikasyonları, vasküler yol önemi, korunması, pd prensipleri, uygulama şekilleri, akut ve kronik komplikasyonları, diyalizde psiko-sosyal sorunlar ve hemşirelik yaklaşımları, ulusal ve uluslar arası bilimsel çalışmalar, onkoloji hemşireliği, kan hastalıkları, endokrin sistem hastalıkları ve hemşirelik.

HEC 552 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II

Kanser tanılaması ve tarihçe, cerrahi onkoloji ve kemoterapik ajanlar, preoperatif ve postoperatif bakım ilkeleri, cerrahide tanı yöntemleri, özafagus ve mide hastalıkları ve cerrahi yaklaşım, ileusta acil ve cerrahi yaklaşım, kolon hastalıkları ve cerrahi yaklaşım, stoma bakımı, karaciğer - safra yolları hastalıkları ve cerrahi yaklaşım, göğüs cerrahisinde hemşirelik yaklaşımları, postoperatif ağrı, cerrahi yoğun bakımda hemşirelik uygulamaları, laparoskopik uygulamalar, cerrahide son teknolojik gelişmeler

HEY 586 Hemşirelikte Yönetim II

Ulusal sağlık reformu, avrupa sağlık reformunu, sağlık kuruluşlarında ve hemşirelik hizmetlerinde kalite ve akreditasyon çalışmaları, hemşireliğin güçlendirilmesi ve liderlik, eğitim, kriz yönetiminin önemini kavrama, bu konuda anlayış geliştirme, proje yönetimi bilgi ve becerisini kazanma.

HEK 574 Perinatoloji Hemşireliği II

Düşükler, diyabet ve gebelik, yüksek riskli gebeliklerde yatak istirahati, doğum eylemine ilişkin riskli durumlar, ebeveyn eğitim sınıfları, post partum sorunlar ve hemşirelik yaklaşımı, perinatal kayıplar, gebelikte hipertansif durumlar, post partum psikoloji, hiperemezis gravidarum, erken doğum tehditi, özel bakım gerektiren yenidoğan ve hemşirelik yaklaşımı

HEK 572 Jinekoloji ve Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği

Kadın üreme organ anatomi ve fizyolojisi, kadın sağlığı ile ilgili temel kavramlar, pelvik ağrı, üriner inkontinans, jinekolojik tanı ve tedavi yöntemleri, pelvik destek yapılarının bozulması, kadın üreme organ enfeksiyonları, meme hastalıkları, meme kanserlerinde tedavi ve bakım, jinekolojik tümörler ve hemşirelik yaklaşımı, cinsel taciz, kadın yaşam evreleri.

HEM 502 Sağlık Mevzuatı

Genel Sağlık Politikaları ve Hemşirelik, Cumhuriyet Dönemi Sağlık Politikaları, 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine Dair Kanun, Sağlık Reformları, Sağlıkta Dönüşüm Programı, Aile Hekimliği, Performansa Dayalı Ücretlendirme Sistemi, Sosyal Güvenlik Kanunu, 657Sayılı Devlet Personel Kanunu, İş Kanunu Hükümleri, Hemşirelik Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Hemşirelik, Tedavi Kurumları İşletme Yönetmelikleri, Alma Ata, Münih Viyana Deklerasyonu, Uluslararası Çalışma Örgütü

HEP 584 Çocuk Psikiyatrisi Hemşireliği

Çocukluk dönemlerine giriş, çocukluk dönemleri/kişilik kuramları, ruhsal durum değerlendirilmesi; hemşirenin rol ve sorumlulukları, çocuk psikiyatrisinde tanı ve tedavi yöntemleri; hemşirenin rol ve sorumlulukları, çocuk psikiyatrisinde ilaç uygulamaları, çocuk psikiyatrisinde psikoterapiler, aile tutumları, basit uyum ve davranış bozuklukları ve yaklaşımlar (enürezis, enkoprezis, tik bozuklukları, tırnak yeme, parmak emme, kekemelik, çalma, yalan söyleme, masturbasyon), yeme bozuklukları (anoreksiya n. ve bulimia n.), özel eğitim gerektiren çocuklar ve ailelerine yaklaşım, yaygın gelişimsel bozukluklar, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, otistik bozukluk, ayrılma anksiyetesi, çocukluk psikozları, kronik hastalığı olan çocuk/aile ve yaklaşım, çocuk ruh sağlığı alanında risk faktörleri, çocuğa yönelik ihmal, istismar ve şiddet, çocuk ve ergende bağımlılık-madde ve internet)

HEM 504 Adli Hemşirelik

Adli bilimlere genel bakış, adli tıbbın tarihçesi, adli hemşirelik tarihçesi ve amacı, deliller ve sınıflandırılması, adli olguların orjinlere göre ayrımı, adli yaralar ve sınıflandırılması, kısımları, ateşli silahlarla oluşan yaralar, ateş mesafeleri, adli olgularda alkol ile uyuşturucu ve uyuşturucu maddenin rolü, çocuk istismarı ve sınıflandırılması, cinsel suçlar ve bu mağdurların muayenesinde hemşirenin rolü, adli hemşirelik uygulamaları, yaralanma sonucu kişide meydana gelen hasarın derecesinin tespiti (muessir fiiller), TCK 456, 457, 458, 459. maddeleri ve bu maddelerin, kavramların açıklanması.

HEÇ 556 Çocuk Hastalıkları Hemşireliği

Çocuklarda sık görülen akut hastalıklar ve hemşirelik yaklaşımları, çocuklarda sık görülen kronik hastalıklar ve hemşirelik yaklaşımları, akut sağlık sorununun çocuk ve aile üzerine etkileri, kronik sağlık sorununun çocuk ve aile üzerine etkileri, akut sağlık sorunu olan çocuk ve aile ile iletişim, kronik sağlık sorunu olan çocuk ve aile ile iletişim, akut sağlık sorunu olan çocuğun ve ailenin eğitimi, kronik sağlık sorunu olan çocuğun ve ailenin eğitimi.

HEÇ 558 Çocukta Acil ve Yoğun Bakım Hemşireliği

Acil yoğun bakım hemşireliğine giriş, acile gelen çocuğun tanılanması, pediatrik triyaj uygulaması, acile gelen çocuğa ilk aşamada yapılacak hemşirelik girişimleri, ventilatöre bağımlı çocuğun bakım uygulamaları, temel yaşam desteği uygulamaları, ileri yaşam desteği uygulamaları, acil ve yoğun bakım hastasının transportu, yabancı cisim aspirasyonları ve hemşirelik bakımı, yanıklar ve hemşirelik bakımı, çocukluk çağı travmaları ve hemşirelik bakımı, zehirlenmeler ve hemşirelik bakımı.

HEE564 Hemşirelik Esasları II

Yaşam aktiviteleri: kişisel hijyen ve giyim, yaşam aktiviteleri: hareket aktivitesi, yaşam aktiviteleri: çalışma ve eğlenme aktivitesi, yaşam aktiviteleri: cinsellik, yaşam aktiviteleri: uyku ve dinlenme, yaşam aktiviteleri: ölüm, kanıt temelli hemşirelik uygulamaları, ağrı ve ağrının doğası

HEE 566 Hemşirelikte Temel Kavramlar II

Empati sempati kavramı, öfke, güç ve güçsüzlük, ümit ve ümitsizlik, duyusal yoksunluk, yalnızlık, kalite yaşam kalitesi, güvenlik, motivasyon ve doyum, kriz, kayıp ve ölüm başa çıkma.

HEH 568 Halk Sağlığı Hemşireliği II

Halk sağlığı ve hemşireliği temel kavramları, halk sağlığı ve halk sağlığı hemşireliğinin tarihçesi, rol ve işlevleri, halk sağlığı hemşireliği süreci, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi temel sağlık hizmetleri, sağlıkta dönüşüm programı, taramalar ve sevk, sağlığı geliştirme sağlığın korunması ve geliştirilmesinde halk sağlığı hemşireliği modelleri, toplum tanılama, aile sağlığı hemşireliği ve ev ziyaretleri süreci, yaşlı sağlığı ve halk sağlığı hemşireliği uygulamaları, kadın sağlığı ve halk sağlığı hemşireliği uygulamaları, çocuk sağlığı ve halk sağlığı hemşireliği uygulamaları, adolesan sağlığı halk sağlığı hemşireliği uygulamaları, evde bakım hemşireliği, toplum beslenmesi.

HEM 590 Seminer

Öğrenci sunumları ve sunumlara yönelik öğrenci geri bildirimleri.

HEM 599 Yüksek Lisans Tezi

Öğrencinin yüksek lisans ders döneminden sonraki süreçte devam ettiği araştırma, literatür tarama ve veri toplama gibi özelliklerin birleşimi ile oluşan süreçtir.