Ders İçerikleri

HEM 601 Hemşirelikte Kuramcılar ve Kuram Geliştirme I         

“Hemşirelik kuramlarının analizini”, “Florance Nightingale, V. Henderson, F.G. Abdellah, L.E. Hall, D Orem, M. Leininger” gibi hemşireliğe hümanistik yaklaşımı getiren kuramcıların “bakım modellerinin” uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi.

HEM 603 Bilim Tarihi ve Felsefesi                                                            

Bilim felsefesinin öncüllerine giriş, bilim tarihinin önemi ve felsefeden ayrılamazlığı, bilim ve etik, bilimsel devrimler ya da kavramsal dönüşümler, bir kurum olarak bilim ve bilim/kültür ilişkileri, tıp tarihinden önemli kesitler ve evrim kuramı, düşünme, sorgulama ve tartışma yeteneklerinin geliştirilmesi

HEM 602 Hemşirelikte Kuramcılar ve Kuram Geliştirme II                   

H.E. Peplau, J. Travelbee, I. J. Orlandı, F. Wiedenbach, I. King, J. R. Sisca gibi kişiler arası ilişkileri, D.E. Johnson, S.C. Roy, D. Neuman gibi sistem ve M. E. Lavine, M. E. Rogers, J.J. Fitzpartric gibi enerji alanlarına odaklanan kuramcıların bakım modellerinin uygulanma ve değerlendirilmeleri. Hemşirelik model/kuramlarının hemşirelik süreci ile ilişkisi, Hemşirelik model/kuramlarının analizi, uygulanması ve değerlendirilmesi, Hemşirelik modeli (Loper, Logan, Tierney), Adaptasyon modeli (Roy), Özbakım modeli (Orem), Gelişimsel model (Peplau), Etkileşim modeli (King), Sistem modeli (Neuman’s), Conservation model (Myra Levine’s), Transkültürel/ Evrensellik modeli (Leninger), Bakım modeli (Watson), Konfor kuramı (Katherina Kolcaba’s), Sağlığı geliştirme modeli (Pender).

HEM 604 Kültürler Arası Hemşirelik ve Değerler                                               

Kültür ve değer kavramı, kuramı, eğitim süreci-insan, toplum ve kültür boyutları ile insan davranışlarını dikkate alarak transkültürel bakım verme bilgi ve becerilerini içerir. Hemşirelik ve kültür, değerler ve kültür, mesleki değerler, birey, aile, toplum ve kültür, sağlık, hastalık ve kültür, çevre ve kültür, hemşirelik bakımını etkileyen kültürel faktörler, kültürel tanılama modelleri, kültürel tanılama araçları, etik ve kültürel duyarlılık.

HEM 605 İleri Bioistatistik                                                                        

Temel istatistik kavramlarının, yöntemlerin ve klinik araştırma yöntemlerinin tanıtılması ve ilerde karşılaşacakları problemleri çözme yeteneğinin kazandırılması hedeflenmiştir. 

HEM 607 Sağlık Politikaları ve Hemşirelik                                               

Sağlık politikalarının ulusal ve uluslararası boyutlarda gelişimi, sağlık politikalarını etkileyen faktörler, sağlık politikalarıyla ilgili mevzuatın incelenmesi, sağlık hizmetlerinde reform, sağlık hizmetlerinde finansman ve hemşireliğe etkileri.

HEM 661 Kanıta Dayalı Hemşirelik                                                          

Kanıta dayalı hemşirelik bilgilerine ulaşmayı, verilerin analizini, araştırma ve uygulamalarda kanıta dayalı veritabanı (Cochrane, EBN, CINAHL gibi) ve yayınların kullanım esaslarını kapsar.

 

HEE 657 İleri Hemşirelik Esasları I                                                          

Sağlıklı, hasta, bireyi insan onuruna uygun, bireysel ve bütüncü bir yaklaşımla ele alarak sağlık sorunlarını tanıyabilme, çözümleme ve bakım süreci uygulamasında doğru ve yerinde karar verme yeteneğini kazandırmak amacı ile verilen bilgi ve uygulamalar.

HEC 651 İleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği I                         

Cerrahi hastasının bakımını kavram ve kuramlardan yararlanarak, hemşirelik süreci doğrultusunda planlamada, ileri bilgi ve araştırmalara temelli yaklaşımları içeren, homeostazis, cerrahi asepsi, yara ve bakımını kapsayan bilgi ve uygulamaları içerir.

HED 655 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği I

İç Hastalıkları Hemşireliği dersinin amacı, öğrencilerin homeostazisi bozan durumlara organizmanın tepkisini, sağlık ve hastalığa ilişkin temel kavramları hakkında bilgi kazanmasını sağlamak becerilerini kazanması amaçlanmaktadır

HEK 659 İleri Kadın Sağlığı Hemşireliği                                                  

Bu ders, kadın sağlığı ve hemşireliğine özgü temel kavram ve kuramları ayrıntılı bir biçimde ele alarak, aralarındaki ilişkiyi kavrama, kadın sağlığına ilişkin sorunları tanıma, analiz ve sentez etme, çözümüne yönelik bilgi, beceri ve tutum kazanmayı içerir. Kadın sağlığına ilişkin ulusal ve uluslararası göstergeler, uluslararası sözleşmelerde kadının yeri, çalışma yaşamında ve siyasette kadının yeri, kadının medyada yer alışı ve kadında koruyucu davranış geliştirme konuları kapsar.

HEÇ 653 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği I

Öğrencilere ülkemizde ve dünyada çocuğa yönelik sağlık hizmetlerini incelenme, çocuk sağlığı izlemi, çocuk sağlığını geliştirme ve korumaya yönelik bilgi ve hemşirelik becerileri, çocuğun sağlık durumu ile ilgili güncel kuramsal ve uygulamalı hemşirelik yaklaşımları, çocuk sağlığı hemşireliği alanında yapılan araştırmaları değerlendirme, güncel gereksinimler doğrultusunda yeni araştırmalar planlayabilme becerisi kazandırmaktır.

HEH 665 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği II

Öğrencilerin, ülkemizde ve dünyada halk sağlığı hemşireliği alanında yapılan gelişmeler ve uygulamalar, kuramlar ve kuramcılar, halk sağlığı hemşiresinin çalışma alanları konusunda bilgi sahibi olmasının sağlanması.

HEP 672 İleri Ruh Sağlığı Hemşireliği

Ruh sağlığı hemşiresinin rol ve fonksiyonları, ulusal ve uluslararası düzeyde ruh sağlığı yasası ve politikaları, toplum ruh sağlığı merkezleri ve ruh sağlığı ekibi, ruh sağlığında riskli ve özel gruplar, toplumsal girişimler (kriz yönetimi, destekleyici psikoterapi, vaka yönetimi, psikoeğitim, psikoksosyal beceriler), toplum ruh sağlığında damgalama, ayrımcılık ve önleme girişimleri.

HEP 663 İleri Psikiyatri Hemşireliği I

Bu ders; temel sağlık hizmetleri çerçevesinde ikincil önlemler ışığında birey, aile ve toplumun ruh sağlığı sorunlarına yönelik tanı, tedavi ve bakımında hemşirenin alacağı profesyonel rolleri, bilgi ve becerileri kapsar.                           

HEE 656 İleri Hemşirelik Esasları II                                                         

Sağlıklı/hasta bireyin gereksinimleri doğrultusunda sağlık sorunlarını saptayıp çözümleyerek uygun girişimleri kararlaştırılıp gerçekleştirmesini sağlayan hizmet alanlarında uygulama, araştırma, inceleme becerisini kazandıran bilgi ve uygulamalar. Duyusal değişiklikler, acil durumlarda hemşirelik, kanserli hastada bakım, ağrı kontrolü, tamamlayıcı tedaviler ve hemşirelik, hemşirelik bakımında yenilikler.

HEM 683 Geriatri Hemşireliği                                                        

Yaşlanma süreci, yaşlılığa bağlı ortaya çıkan sorunlar ve bu sorunların çözümü ile ilgili teorik bilgi ve yaşlı bireye bakım ilkelerini kapsar.

HEC 652 İleri Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği II                                   

Cerrahi hastasının bakımında sıvı ve elektrolit dengesinin önemi ve etkileyen sistemler, hipovolemik şok, ameliyat sonrası ağrı ve hastanın ameliyata hazırlanması ile sonrası bakımın gerçekleştirilmesine ilişkin bilgi ve uygulamaları içerir.

HED 666 İleri İç Hastalıkları Hemşireliği II

İç hastalıkları hemşireliğinde kuramlar, bakımın yönetiminde modeller, kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, sinir sistemi, üriner sistem, hematolojik sistem, endokrin sistem, gastrointestinal sistemin sık rastlanan hastalıklarındaki genel bilgileri ve bu hastalıkların birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeylerindeki bakım girişimlerine yönelik ileri bilgi ve uygulama becerilerini kazanması amaçlanmaktadır.

HEK 664 İleri Perinatoloji ve Perinatal Eğitim Hemşireliği                     

Bu ders, prekonsepsiyondan başlamak üzere gebelik, doğum anı ve sonrası dönemlerde normal ve riskli gebe-fetüs-anne ve yenidoğan ile aile üyelerinin bakım gereksinimlerinin tanılanması ve karşılanmasına ilişkin bilgi ve uygulamaları içerir. Uygulamalı eğitimde diğer becerilerin yanısıra öğrencinin en az 50 normal spontan doğum ve 25 riskli gebenin izlemini yaparak yeterlik kazanması sağlanır. Üreme, gebelik, fetal büyüme-gelişme, gebelikte aile merkezli bakım ve danışmanlık, prekonsepsiyonel bakım ve hemşirenin sorumluluğu, riskli gebelikler, yönetimi ve bakımı-I (Gebelik komplikasyonları), riskli gebelikler, yönetimi ve bakımı-II (Gebeliği komplike hale getiren riskli durumlar-diyabet, kalp hastalıkları, böbrek sorunları, astım, obesite, epilepsi, travma vb.), fetal sağlığın değerlendirmesi, doğuma hazırlık sınıfları, felsefesi, eğitim içeriği ve yöntemleri, doğal doğum felsefesi ve yönetimi, doğumda rol oynayan hormonlar, doğum ağrısı /dalgası ve endişesiyle baş etme yöntemleri, doğumda analzeji ve anestezi,  sezaryen doğum endikasyonları ve sezaryenli lohusa bakımı, anne sütü ve emzirme danışmanlığı, doğum sonu dönem ve aile merkezli bakım, lohusalık komplikasyonlarının yönetimi, normal ve riskli yenidoğan bakımı.

HEK 679 Cinsellik ve Cinsel Sağlık                        

Bu ders, cinsellik ve cinsel sağlığa özgü temel bilgi ve kuramları ayrıntılı bir biçimde ele alarak, konsepsiyondan itibaren cinsel sağlığın korunup, geliştirilmesi amacıyla bütüncül bir yaklaşımla tanılanması ve sorunların giderilmesine yönelik danışmanlık verebilmeye ilişkin bilgi ve uygulamaları kapsar. Öğrenci ile farklı yaşam dönemlerinde ve hastalıklara sahip vakalar üzerinde analizler yapılarak danışmanlık becerisi kazanması sağlanır.

 

HEÇ 654 İleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları II

Öğrenciye, akut ve kronik hastalıkların çocuk ve aile üzerine etkisi ve bu etkileri azaltmada hemşirenin rolü, ağrı, stres ve krizle baş etme yöntemleri, ölüm ve ölümün etkilerini azaltmada hemşirelik girişimleri ileri teknolojisinin kullanımı yanında araştırma planlama ve yürütme becerisi kazandırmaktır.

HEÇ 675 Özürlü Çocuk ve Çocuk İstismarı

Öğrencilerin bu ders sonucunda özürlü çocuk durumunda olan bireyler hakkında, özürlü çocuklara yönelik yapılan topluma kazandırma çalışmaları ve rehabilitasyon hizmetleri, çocuk istismarının ne olduğu ve bağlantılı kişilik bozuklukları ve pedofili hakkında temel bilgi sahibi olması amaçlanır.

HEMPD 112 İleri Psikiyatri Hemşireliği II

Bebeklik, çocukluk ve adölesan dönemi ruhsal bozukluklar ve hemşirelik yaklaşımları, yeme bozuklukları ve hemşirelik yaklaşımları, alternatif tedaviler, psiko-farmakoloji ve diğer biyolojik tedaviler, psikobiyoloji, psikiyatride yasal etik durumlar, terapötik modeller, krize müdahale, kayıp- yas, toplum ruh sağlığı, spiritualizm, uyku bozuklukları, ruhsal bozukluklarda rehabilitasyon.     

HEP 668 Davranış Nörobiyolojisi                                                  

Bu ders; beyin-davranış ilişkisini kuramsal bir yaklaşımla ele alarak beynin yapısı, fizyolojik ve biyokimyasal fonksiyonları, organizasyonu ile ilgili bilgiyi ve psikiyatri hemşireliğindeki gerekliliğini kapsar. Davranış nörobilimi, psikomotor gelişim, sinir sistemindeki hücrelerin yapısı ve işlevi, sinir sisteminin yapısı, psikofarmakoloji, araştırmanın yöntem ve stratejileri, görme, işitme, vücut duyuları ve kimyasal duyular, uyku ve biyolojik ritimler, güdülenmiş davranışlar (açlık, susama ve ,üreme), duygular, öğrenme ve bellek, dil, bilinç.

HED 667 Yetişkin ve Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği

Yetişkin ve çocuklarda yoğun bakım gerektiren durumlarda hemşirelik yaklaşımlarını içerir.

HEH 677 Çevre Sağlığı Hemşireliği                                                          

Çevre sağlığının temel ilgi alanları, tanımı ve tarihsel gelişimi, içme -kullanma suları, katı ve sıvı atıklar, ekosistem, besin sanitasyonu, hava kirliliği, gürültü çevre sağlığı mevzuatı ve uygulamaları.

HEM 606 Temel Genetik

Genetiğe giriş ve temel kavramlar, Prokaryotlarda Gen İfadesinin Düzenlenmesi, Gen Mutasyonu ve DNA Onarımı, Gen Klonlaması ve Manipulasyonu, Ökaryotiklerde Hücre Devri, Hücre Bölünmesinde Kromozom Hareketleri, Mayoz Bölünme ve Mayoza Bağlı Kromozom Düzensizlikleri, Mendel Genetiği, Otozomal Dominant ve Resesif Kalıtım, X’e Bağlı Dominant ve Resesif Kalıtım, Mutajen Etken, Kan Grupları Genetiği, Genetik Hastalıkların İncelenmesinde Moleküler Tanı Yöntemleri, Genetik ve Kanser, Gen Terapi.

 

 

 

HEM 687 Onkoloji Hemşireliği

Onkoloji hemşireliği tarihsel gelişim, rol ve sorumlulukları, tck yasası karşısında onkoloji hemşireliği, onkoloji hemşireliğinde kanıta dayalı yaklaşım, onkolojide yeni tanı almış hastaya yaklaşım – anksiyetenin yönetimi, hasta eğitimi, onkolojide kemoterapinin yeri, kemoterapiye bağlı toksisitelerin yönetimi – hematolojik, gastro-intestinal toksisiteler, kemoterapiye bağlı toksisitelerin yönetimi – diğer organ toksisiteleri, onkolojide radyoterapinin yeri, radyoterapiye bağlı reaksiyonların yönetimi, onkolojide hedef tedavilerin yeri, hedef tedavilere bağlı toksisitelerin yönetimi, onkolojide kullanılan tamamlayıcı yaklaşımlar – bilişsel-davranışsal yaklaşımlar, manipulatif yaklaşımlar, enerji yaklaşımları, onkolojide kullanılan tamamlayıcı yaklaşımları – bitkisel yaklaşımlar.

HEH 665 İleri Halk Sağlığı Hemşireliği II

Halk sağlığı hemşireliğinin özel hizmet alanları okul sağlığı hizmetleri ve okul sağlığı hemşireliği, okul sağlığı konusunda yapılan araştırmaların incelenmesi, iş sağlığı hizmetleri ve iş sağlığı hemşireliği, iş sağlığı konusunda yapılan araştırmaların incelenmesi, adli hemşirelik, toplum ruh sağlığı hizmetleri, toplum ruh sağlığı hemşireliği, sosyal hizmet kurumları, sivil toplum örgütleri, evde bakım hizmetleri ve evde bakım hemşireliği, hospis bakım, gerontoloji hemşireliği, turizm sağlığı, turizm sağlığında hemşirenin rolleri,

HEM 685 Hemşirelikte Sistematik Yaklaşımlar

Hemşirelik süreci ve sınıflandırma sistemleri, hemşirelik, bilimsellik ve sanat, hemşirelik modelleri ve sınıflandırma sistemlerindeki kullanımı, hemşirelik süreci ve tanılama sistemleri, hemşirelik süreci ve tanılama sistemleri: NANDA ve OMAHA, hemşirelik sınıflama sistemleri: NIC ve NOC, Perioperatif Hemşirelik Veri Seti: The Perioperatif Nursing Data Set (PNDS), Hasta Bakımı Veri Seti: The Patient Care Data Set, Hemşirelik Uygulamaları İçin Uluslararası Sınıflama: International Clasification for Nursing Practice.

HEM 690 Seminer

Öğrenci sunumları ve sunumlara yönelik öğrenci geri bildirimleri.

DOC 698 Yeterlik Sınavı

Dönem derslerini tamamladıktan sonra öğrencinin bilgi düzeyinin ölçülmesine ve tez aşamasına geçmesine olanak sağlayan sınavdır.

HEM 699 Doktora Tezi

Öğrencinin doktora ders döneminden sonraki süreçte devam ettiği araştırma, literatür tarama ve veri toplama gibi özelliklerin birleşimi ile oluşan süreçtir.