Ders İçerikleri

İYH402 Finansal Muhasebe Esasları    (3+0+0) 3 Seçmeli

Temel kavramlar arasında olan Finansal tablolar, Hesap kavramı, Tek Düzen Hesap Planı, Kuruluş ve Sermaye Artırımları, Satın Alma, Ödeme, Satış, Tahsilat, Finansal İşlemler, Mali İşlemler, Mizan Kavramı ve Uygulama, Envanter/Değerleme(sayım, ölçüm vb), Finansal Analiz konuları işlenecektir.

İBH403 İşletme Finansı

İşletme finansı dersinde firmaların günümüz iş ortamlarında karşılaştıkları temel finansal problemler, çözüm araç ve teknikleri, paranın zaman değeri, varlıkları değerleme, sermaye bütçeleme teknikleri, sermaye yapısı teorisi gibi konular işletmecilik eğitimi alan öğrencilerin bilmeleri gereken temel konular olarak belirlenmiştir.

İBH405 İşletme Yönetimi

İşletme Yönetimi dersi işletmelerde karar verme, örgütlenme, liderlik ve kontrol gibi temel yönetim fonksiyonları, araç ve insan yönetimi, projelerin teknik ve çalışma ortamının incelenmesi konularındaki temel kavramları öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır.

İYH406   İstatistiğin Temelleri

Derste istatistik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi, Temel Kavramlar, Ölçme ve Ölçekler, İstatistiksel Verilerin Toplanması, İstatistiksel Verilerin Düzenlenmesi ve Tablolar ile Özetlenmesi, Merkezi Eğilim Ölçüleri (Aritmetik Ortalama, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama, Kuadratik Ortalama, Tartılı Ortalama, Mod, Medyan), Oranlar ve Yüzdeler, Değişim Ölçüleri (Ranj, Ortalama Sapma, Standart Sapma, Varyans, Değişim Katsayısı, Çarpıklık Katsayısı ve Basıklık Katsayısı), Momentler, İki Değişkene Göre İstatistiksel Verilerin Düzenlenmesi ve Tablolar ile Gösterilmesi, İlişki Katsayıları, Pearson Çarpım Moment Korelasyonu, Kısmi Korelasyon, Kontenjans Katsayısı, Pi Katsayısı, Spearman Sıra Korelasyon Katsayısı, Cramer‘in İlişki Katsayısı, Basit Lineer Regresyon, Bazı Önemli Olasılık Dağılımları (Binom Poisson, Normal) ve Özellikleri, Standart Puanlar konuları işlenecektir.

DBH501 Genel Ekonomi

Ekonomik refahın büyümesi, talep, maliyetler ve arz, rekabet, piyasa sistemi ve rekabet süreci, mili gelir, enflasyon ve işsizlik, finansal kesim, ekonomik politikaların yürütülmesi, ülke ekonomisini yönetimi, küresel, çok uluslular, uluslararası ticaret, döviz, ödemeler dengesi gibi temel ekonomi kavramlarının öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır.

HSK502 Sağlık Ekonomisi

Sağlık ekonomisi kavramı, gelişimi ve sağlık sektörünün piyasa ekonomisindeki yeri, sağlık ekonomisinde sağlık arz ve talebinin analizi, sağlık sektörünün ekonomik büyüme ve kalkınma ile ilgisi, ekonomik planlama ve sağlık sektörü planlanması, sağlık sektöründe proje değerlendirme, sağlık hizmetleri üretimi ve finansmanı, ilaç endüstrisi ve ekonomisinin sağlık sektörü ile ilişkisi, sağlık politikalarının oluşturulması ve sağlık politikalarında ekonomik rasyonalite gibi konular sağlık ekonomisi dersinin temel konuları arasındadır.

HSK503 Sağlık Kuruluşlarında Yönetim ve Organizasyon

Sağlık kuruluşlarında çağdaş işletmeciliğin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine sahip, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilen, karşılaşılabilecek sorunlara ilişkin somut çözümler üretebilecek bir alt yapıya sahip, donanımlı yöneticiler yetiştirme üzerine yapılandırılan bir derstir.  Derste sağlık hizmetleri yönetiminin tanımı, özellikleri, sınıflandırılması ile pazarlama, üretim yönetimi, stratejik yönetim ve sağlık kuruluşlarında performans yönetimi gibi konular işlenmektedir.

HSK505 Sağlık Kuruluşlarında Muhasebe ve Finansal Yönetim

Derste muhasebenin tarihsel gelişimi ve TMS, TMS ve hastane işletmeleri, Muhasebede kayıt araçları, kayıt özellikleri ve kayıt yöntemleri, Finansal tablolar, Stok hesaplan ve envanter yöntemleri, Duran varlık hesapları ve amortisman yöntemleri, Pasif hesaplar, Gelir, gider hesapları, Açılış ve kapanış kayıtları, Maliyet muhasebesinin tanımı, amaçları ve kuruluşu, Maliyet muhasebesinde kayıt yöntemleri (7/A-7/B), Maliyet muhasebesi sistemleri, Sağlık kurumlarında nakit ve benzeri varlıkların yönetimi, Sağlık kurumlarında alacakların yönetimi, Sağlık kurumlarında stokların yönetimi, Sağlık kurumlarında duran varlıkların yönetimi, Sağlık kurumlarında işletme bütçeleri, Sağlık kurumlarında yabancı kaynakların yönetimi, Sağlık kurumlarında özkaynakların yönetimi anlatılmaktadır.

HSK507 Sağlık Hizmetleri Yönetiminde Araştırma Yöntemleri

Bilim ve bilimsel araştırma, bilimsel araştırmanın temelleri, bilimsel araştırmada yapılan hata kaynakları, hipotez, değişken ve değişkenler arası ilişkiler, ölçüm ve ölçekleme, güvenirlik ve geçerlik, örnekleme, veri toplama teknikleri, parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel testler, araştırma etiği temel konulardır.

HSK501 Sağlık Politikaları ve Sağlık Mevzuatı

Sağlık politikası kavramları, sağlık reformları, global sağlık politikaları, sağlık politikası analizi, Türkiye sağlık politikalarının analizi ve değerlendirilmesi ve ilgili diğer konular işlenmektedir.

HSK551 Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel Davranış

Sağlık kurumları bakımından örgütlerde birey ve birey davranışları ile örgütsel davranışlar, değerler, tutumlar, algılama, iş doyumu, örgüte bağlılık ve işe bağlılık, motivasyon teorileri ve uygulamaları, örgütlerde gruplar ve takımlar, iletişim, liderlik, çatışma yönetimi, stres yönetimi, örgütlerde değişim ve gelişim, örgüt kültürü konuları ele alınacaktır.

HSK553 Sağlık Kuruluşlarında Etik

Temel kavramlar, etiğin temel sorunları ve önemi, yönetimde etik, mesleki etik, örgütsel etik, hekim hasta ilişkisinde etik ögeler, hasta hakları, etik ve yaptırım konuları işlenmektedir.

HSK555 Sağlık Kuruluşlarında Halkla İlişkiler

Derste sağlık, hastalık ve toplum tanımları ve teorilerinden hareketle sağlık ve hastalık açıklamaları ve yaklaşımlarının incelenmesi, sağlığı etkileyen faktörler, sağlığın sosyal belirleyicileri ve sağlık ile halk ilişkisinin kavramsal bir çerçevede analizi incelenecektir.

 

HSK557 Sağlık Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetimi

Hastanelerde kullanılabilecek kalite yönetimi yaklaşımları, kalite ölçme yaklaşımları, kalite iyileştirme modelleri, kalite iyileştirme araçları, klinik rehberler, hasta güvenliği gibi temel konular işlenmektedir.

 

HSK559 Sağlık Kuruluşlarında Yönetsel İletişim Teknikleri

İletişim süreci, iletişim teorileri, iletişim yöntemleri, sözlü, sözsüz, yazılı iletişim, örgütsel iletişim, sunum teknikleri, yönetimde iletişimin önemi, karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri incelenecektir.

 

HSK504 Sağlık Hukuku

Sağlık alanındaki yazılı hukuk kuralları, hastane ve diğer sağlık kuruluşlarındaki yönetim ve uygulamaların nasıl olacağını belirleyen yasa, tüzük, yönetmelikler üzerinde durulan bir derstir.

 

HSK506 Sağlık Kuruluşlarında İnsan Kaynakları Yönetimi

Derste iş analizi ve iş tasarımı, makro anlamda sağlık insan kaynaklarının planlanması, mikro sağlık insan gücü planlaması, eleman bulma, seçme ve yerleştirme, insan kaynağının eğitimi ve gelişimi, başarı değerlemesi, kariyer yönetimi konuları işlenmektedir.

 

HSK508 Sağlık Hizmetleri Yönetiminde İstatistik

Veri kalitesinin sağlanması, Boş ve aykırı değerlerle başa çıkılması, Verilerin sınıflandırılması, Merkezi eğilim ve yaygınlık ölçütleri, Teorik dağılımlar, Hipotez testleri ve varsayımları, Parametrik hipotez testleri, Parametrik olmayan hipotez testleri Ki-kare analizi ve türleri, Korelasyon analizi ve türleri, Tek ve çok değişkenli regresyon analizleri, Güvenirlik analizi, Faktör analizi, Kümeleme analizi, Kovaryans analizi konuları işlenmektedir.

 

HSK552 Sağlık Kuruluşlarında Sağlık Koşullarının Sağlanması

Sağlık kuruluşlarında hastaların, hekimlerin ve sağlık emekçilerinin sağlığının korunması için yöneticilerin dikkat etmesi gereken konular, sağlık kuruluşlarında hijyen koşullarının yaratılması incelenen konular arasındadır.

HSK554 Sağlık Sigortacılığı

Genel anlamda bir devlet sistemi içerisinde özelde ise bir sosyal güvenlik ve sağlık sistemi içerisinde sağlık sigortacılığının yeri, sağlık kurumlarına ve sağlık çalışanlarına ödeme yöntemleri ve Türkiye sağlık ortamı açısından sağlık sigortacılığının ve ödeme sistemlerinin analizi gibi konular derste işlenmektedir.

HSK556 Sağlık Kuruluşlarında Stratejik Yönetim

Günümüz koşullarında kamu ve özel sağlık hizmetleri veren kuruluşlarda artan rekabet  stratejik yönetim modellerinin geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu nedenle derste sağlık kuruluşlarında stratejik yönetim modeli geliştirilmesi; durumsal analiz; alternatif stratejiler geliştirme; alternatifleri değerlendirme ve strateji seçimi; seçilen stratejilerin uygulanması konuları işlenmektedir.

HSK558 Sağlık Kuruluşlarında Pazarlama

Pazarlama ve müşteri karmalarının tanımı, pazarlama açısından sağlık hizmeti türleri, piyasa türleri ve farklı piyasa yapılarında rekabet türleri, bir piyasada rekabeti belirleyen güçler ve rekabet avantajı kavramı, sağlık hizmetlerinde pazarlama ve markalaşma stratejileri ve uygulamaları dersin konuları arasındadır.

HSK560 Sağlık Hizmetlerinde Kriz Yönetimi

Sağlık kuruluşları işletmeciliğinde kriz kavramı, krizin nedenleri ve türleri, kriz yönetimi, kriz koşullarında liderlik, takım çalışması ve iletişim, kriz koşullarına hazırlık, kriz sonrasında koşullarının fırsatlara dönüştürülmesi ve kriz ile ilgili vaka incelemeleri dersin konuları içinde yer almaktadır.

 

HSK562 Sağlık Hizmetlerinde Bilgi Teknolojisi

Hastane bilgi sistemlerinde mevcut ve güncel yaklaşımların gösterilerek özellikle elektronik bilgi sistemlerinin açıklanması, sektörel entegrasyon için gerekli ön hazırlıkların neler olması gerektiği üzerine tartışmalar üzerinde durulacaktır.