Beslenme ve Diyetetik
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Genel Bilgi

Yüksek Lisans Eğitim programı, günümüzde hızlı bir gelişme gösteren ve branşlaşarak beslenme biliminin değişik alanlarında faaliyet gösteren, bilim ve teknolojinin getirdiği yenilikleri izleyerek uzmanlaşmış diyetisyen (beslenme ve diyetetik uzmanı) yetiştirilmesini sağlamak amacı ile eğitim vermektedir. Bölümün akademik kadrosu multidisipliner yapıdadır. Gıda-beslenme-sağlık konularında eğitim verecek elemanlardan (3 profesör, 2 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi) oluşmuştur. Beslenme ve Diyetetik Bilim Dalı, besinlerin üretiminden insan hücresinde kullanılmasına kadar geçen tüm aşamalarda, insanla besin arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Bu bilim dalında eğitim-öğretim programı çerçevesinde; Besinlerin sağlık üzerine etkilerinin belirlenmesi, Üretimden tüketime kadar besinlerin geçirdiği tüm evrelerdeki değişimlerin irdelenmesi,  Bireylerin gereksinimlerine uygun beslenme programlarının düzenlenmesi, Hastalıkların tedavisinde diyet programlarının hazırlanması, Toplumun beslenmeye bağlı sağlık sorunlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi, toplumun bilinçlendirilmesi konuları incelenir.

Mezun olmak için gerekli şartlar

Tezli yüksek lisans programı; toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile en az yedi ders, seminer dersi ve

tez çalışmasından oluşur. Öğrencinin en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması, başarısız dersinin bulunmaması, 60 kredilik tezi alarak başarılı olmuş olması ve toplamda 120 AKTS’yi tamamlaması gerekmektedir. Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan öğrenci, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş enstitü tarafından belirlenen sayıdaki kopyasını ve diğer evrakı, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eder. Tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

Program Yeterlilikleri

 1. Program sayesinde iş hayatında karşılaştığı sorunları algılayabilme, analiz edebilme ve çözüm önerileri geliştirebilme.
 2. Kamu ve özel kurumların ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanlarda olması gereken işletme bilgisine sahip olabilme.
 3. Bölüm programında edindiği bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarıyla paylaşma becerisine sahip olabilme.
 4. Alanı ile ilgili konularda araştırma ve çalışma yapabilme.
 5. Disiplinler arası takımlarda çalışma becerilerine sahip olabilme.
 6. Çalıştığı örgüt için amaç ve hedef belirleyebilme.
 7. Alanının gerektirdiği bilgi teknolojisini kullanma yeteneğine sahip olabilme.
 8. Program içerisindeki yabancı dil desteği sayesinde alanındaki bilgileri izleyebilme ve o dildeki bilgilere erişebilme.
 9. Etik değerlere ilişkin sorumluluk duygusuna sahip olabilme.
 10. Çalışma yaşamında paydaşları ile ilişkilerini gözden geçirebilme ve uyumlu biçimde yürütebilme.
 11. Alanındaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilme ve destek verebilme becerisine sahip olabilme.
 12. Çalışma yaşamında eleştirel düşünme alışkanlığı edinebilme.
 13. Sosyal ve kültürel değerlerle ilgili bilinç sahibi olabilme.
 14. Belirli bir alanında çalışabilme ve uzmanlaşabilme.

İstihdam

Tüm sağlık birimleri (hastane, ana-çocuk sağlık merkezleri, diyaliz merkezleri, poliklinikler vb),çeşitli kamu ve özel kuruluşlar, yiyecek içecek işletmeleri, oteller, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, kreşler, gıda sanayisi, üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümlerinde akademi

Öğrenci kabul koşulları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; beslenme ve diyetetik bölümü lisans diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir.

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin diğer hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, uluslararası standart sınavlar ve benzeri) ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği ilgili enstitünün önerisi ile Senato tarafından belirlenir. Değerlendirmede ALES puanı en az % 50 ağırlıkla göz önünde tutulur.                                                                                 

Başvurular, enstitü bünyesinde, program düzeyinde, ilgili anabilim başkanı ve en az iki öğretim üyesinden oluşan komisyonlar tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunanlar lisansüstü programlara kabul edilir. Değerlendirme sonuçları ilgili enstitü tarafından Rektörlüğe bildirilir ve onay sonrası duyurulur.

Ölçme ve Değerlendirme

(1) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmaları dışında, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesine alınırlar. Yarıyıl sonu sınavları ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır.

(2) Öğrencinin ders başarı notu; ara sınavlar, dönem içi çalışmalar ve devam durumu ile yarıyıl sonu sınavları ve/veya yarıyıl sonu proje değerlendirmesi göz önünde tutularak ilgili öğretim elemanı tarafından takdir edilir. Ayrıca, final sınavına girme hakkı olduğu halde herhangi bir nedenle sınava girememiş veya girip de başarısız olmuş öğrenciler ile final sınav notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için ilgili yarıyılın sonunda anabilim/anasanat başkanlıklarının önerisi ve ilgili kurullarca belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı yapılır. Not yükseltme amacıyla bütünleme sınavına giren öğrencilerin, bu sınavdan alacakları notları geçerli sayılır. Seminer çalışması ile bir dönemde yapılan proje derslerine bütünleme sınavı uygulanmaz.

(3) Yeterlilik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kağıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. 

Önceki öğrenmelerin tanınması

(1) Başka bir yükseköğretim kurumundan daha önce alınan derslerin saydırılması, derslerden muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme işlemlerine ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili yönetim kurulunca karar verilir.

2) Öğrenci kredi transferi yapılan dersleri olsa bile, kaydolduğu programın gerektirdiği toplam kredinin en az yarısını kendi programından almak zorundadır.