Beden Eğitimi ve Spor
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı (Tezli)

Genel Bilgi

Programın Amacı:

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Programı’nın amacı, sporun çeşitli alanlarında (fitness, medikal fitness liderliği,  sağlık ve spor liderliği, kondisyon ve performans geliştirme uzmanlığı, rekreasyon liderliği, spor yöneticiliği, işletmeciliği ve pazarlaması, spor turizmi vb.) piyasa ve sektörün şartlarına uygun, çağdaş bilgilerle donatılmış ve bu bilgileri aktarma yeteneğine sahip profesyonel bireylerin ülke gereksinimlerine göre yetiştirilmelerini sağlamaktır.

Tanıtıcı Bilgiler:

Günümüzde geniş bir alana yayılan ve dev bir sektör haline gelen sporun, toplum sağlığının geliştirilmesinde, korunmasında ve devamlılığında çok önemli bir yerinin olmasının yanı sıra dünya endüstrisinde de büyük bir paya sahip olması, bu alanlarda yetişmiş insan gücü ihtiyacını hızla arttırmakta ve çok geniş çalışma alanları yaratmaktadır. Bu programda spor bilimleri alanında teorik bilgileri, güncel ve pratik deneyimlerle birleştirerek öğrencilere aktarabilen çok yönlü, konusunda uzman, nitelikli ve seçkin bir öğretim kadrosu tarafından gerçekleştirilmekte olup, öğrencilere spor bilimleri alanında sadece güncel, teorik ve kavramsal bilgileri değil, bu bilgilerin meslek yaşantısında da nasıl kullanılması gerektiğine dair uygulamaları da içine alacak olan bir eğitim modeli uygulanmaktadır. Ders programları öğrencilerin piyasa ve sektörün ihtiyaçlarına uygun olarak en iyi şekilde yetiştirilmeleri  bakımından  uzmanlık  alanlarına  yönelik  eğitim sistemine göre planlanmıştır.

Program, Uluslararası Spor Bilimleri Yüksek Lisans Programında yer alması gereken tüm güncel ve temel konuları içermekte, bunların bazılarını zorunlu, bazılarını ise seçmeli dersler olarak yüksek lisans öğrencilerine sunmaktadır.

Genel Bilgiler:

Beden eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Programını Kimler Seçebilir;

  • Lisans eğitimlerini Spor Bilimleri alanlarında tamamlamış olan kişiler,
  • Yukarıda sıralanan bilim dalları dışında lisans eğitimini tamamlamış olan, ancak  spor bilimlerinin çeşitli alanlarına yönelik konularında kendilerini geliştirmek amacında olan kişiler;
  • Günümüzün rekabetçi ve küresel spor meslek alanlarında, bilgi ve deneyimlerini artırmak ve geliştirmek isteyen özel sektör ve kamu sektörü yöneticileri ve uzman işletmeciler;
  • Akademik yaşama katılmak ve kariyer yapmak isteyenler seçebilirler.

İstihdam Alanları: Üniversitelerin ilgili programlarında öğretim elemanı olarak, spor ve sağlık alanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel sektörde, spor federrasyonlarında, Spor Genel Müdürlüğü ve Gençlik Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinde, yerel yönetimlerin spor ve rekreasyon alanlarında,  turizm ve rekreasyon alanları v.b.

Yüksek lisans programından mezun olanlar bir üst doktora programlarına katılabilir.

Başvuru Koşulları

  • Dört yıllık lisans diplomasına sahip olmak.
  • ALES’ den başvurduğu programın herhangi bir program türünden en az 65 puan almış olmak.

Ölçme ve Değerlendirme:

Teorik ve uygulamalı derslerin vize ve final sınavları teorik ve uygulamalı olarak 100 tam puan üzerinden yapılır. Ders başarı puanına, vize ve final sınavlarından alınan notların katılım oranı öğretim elemanı tarafından belirlenir. Öğrenciler her ders için verilen görev, seminer ve ödevleri yapmakla sorumludur.

Mezuniyet Koşulları:

Öğrencilerin zorunlu ve seçmeli dersleri alarak 21 AKTS tamamlamış olmak, alanla ilgili hazırladığı tezden geçmiş olmak.

Eğitim Dili: Eğitim dili Türkçe’dir. 

Eğitimin Süresi: Beden Eğitimi ve Spor Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlama süresi tez/dönem projesi dâhil azami üç yıldır.

Eğitim Yeri: Haliç Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Türkiye Spor Yazarları Yerleşkesi’nde yapılmaktadır.

Levent cad. No.51  1.Levent / BEŞİKTAŞ  0212 924 24 44

Başvuru Dönemleri: Kayıtlarımız Güz Döneminde yapılmaktadır. Başvurular Ağustos aylarında yapılmakta, gerekli koşulları taşıdığı saptanan adaylar mülakata alınmakta ve genel değerlendirme sonrası kesin kayıt hakkını kazanan öğrencilerimizin kayıt işlemleri bu dönemleri izleyen ilk hafta sonuna kadar tamamlanmaktadır.

İnternet sitemizin duyurular bölümünde kesin tarihler belirtilmektedir.

GÜZ DÖNEMİ

Başvuru Tarihleri

Ağustos

Bilimsel Hazırlık Dönemi:

Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalı dışındaki alanlarda lisans derecesine sahip olan adayların Programı izleme konusunda karşılaşabilecekleri güçlükleri ortadan kaldırmak ve bir alt yapı oluşturmak amacıyla, transkripleri ve derslerinin içeriğine göre belirlenen bir “Bilimsel Hazırlık Programı”na tabi tutulmaktadırlar. Bu programın süresi en fazla iki yarıyıl olmakta ve Bilimsel Hazırlık Programını tamamlayan öğrenciler yüksek lisans programına katılmaktadırlar.

Kayıt Bilgileri:

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) her hangi bir puan türünden en az 65 almış olan adaylar yüksek lisans programımıza başvurabilir. Programa kabul edilecek öğrenciler lisans not ortalaması ve mülakat sonucunda alınan puanlar üzerinden değerlendirilecektir. ALES puanı yeterli olmayan adaylar özel öğrenci olarak kabul edilebilir.