Ders İçerikleri

Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı (Tezli)
2017-2018 Öğretim Yılı Ders İçerikleri

 

MBG504 Araştırma Metd. ve Sun. Haz. Tek. Ders Tanımı:

Teorik: 2, Laboratuvar: 0, Uygulama: 0, Toplam Kredi: 2, AKTS: 7

Bilimsel metoda giriş, bir hipotezin deneysel verilerle kontrol edilmesi, yazım ve araştırmalar için kaynak bulunması, belirlenecek konularda bilimsel dergilerden ve kitaplardan kaynak taraması, kaynakların yorumlanması ve tartışılması öğretilecektir. Öğrenciler etkin bir kaynak taraması, deneysel sonuçların değerlendirilmesi ve yazımı aşamalarını öğreneceklerdir. Bilimsel makale yazımı ve tez yazımı kuralları işlenecektir. Aynı zamanda bilimsel araştırma sonuçlarını anlaşılabilir ve etkili bir şekilde meslektaşlarına sunma becerileri kazanacaklardır. Öğrencilere araştırma, yazım ve sunum becerileri ile ilgili olarak teorik bilgi verilecek ve dersler öğrencilerin hazırlayacağı sunumların sınıf içinde değerlendirilmesi yoluyla desteklenecektir. 

MBG516 Immunoloji Ders Tanımı:

Teorik: 3, Laboratuvar: 0, Uygulama: 0, Toplam Kredi: 3, AKTS: 8

Ana konu başlıkları: Temel immünoloji, hücresel ve moleküler immünolji, antikor yapısı ve işlevi, antikor üretimi ve olgunlaşması, sitokinler ve işlevleri, sitokin reseptörleri ve sinyal mekanizması, immunogenetik, immun cevap hastalıkları. 

MBG521 İleri Moleküler Genetik Ders Tanımı:

Teorik: 2, Laboratuvar: 0, Uygulama: 0, Toplam Kredi: 2, AKTS: 7

İleri seviyede genetik mekanizmalar güncel makale tartışmalarıyla birlikte işlenmektedir. Dersin ana konu başlıkları: RNAi mekanizması ve gen ekspresyonundaki rolü, kromozom paketlenmesi, Histon proteinleri, metilasyon ve asetilasyonun gen ekspresyonundaki rolleri, DNA tamir mekanizması, imprinting ve gen ekspresyonu. 

 

MBG522 İleri Moleküler Biyoloji Teknikleri Ders Tanımı:

Teorik: 2, Laboratuvar: 4, Uygulama: 0, Toplam Kredi: 4, AKTS: 8

Moleküler biyoloji laboratuarlarının dizaynı ve kullanılan özel cihaz ve malzemeler, laboratuar hesaplamaları, makromoleküllerin ayrılmasında ve saflaştırılmasında kullanılan genel yöntemler, çeşitli organizma ve hücrelerden DNA izolasyonu, polimeraz zincir reaksiyonu, restriksiyon enzim kesimi, jel elektroforezi çeşitleri, DNA dizi analizi, RFLP yöntemleri, DNA klonlaması ve rekombinant DNA teknolojisindeki uygulamaları, Southern Blot, Northern Blot, Western Blot, mikroarray sistemi, hibridizasyon yöntemleri, spektrofotometrik yöntemler, kromatografik yöntemler, radyoaktivite yöntemleri, proteinlerin saflaştırılmasında ve analizinde kullanılan yöntemler öğretilecek ve laboratuar uygulamaları yapılacaktır. Buna ek olarak makale tartışmaları ile moleküler biyoloji tekniklerinin uygulamaları ve sonuçların yorumlanması öğretilecektir. 

 

MBG523 Genetikte Özel Konular Ders Tanımı:

Teorik: 2, Laboratuvar: 0, Uygulama: 0, Toplam Kredi: 2, AKTS: 7

Her yıl değişebilen öğrenci ve öğretim üyesinin birlikte seçeceği, genetik ile ilgili güncel konular ve son yıllardaki Nobel ödülleri işlenecektir. Örnek konular: Hastalıklara genetik yatkınlık, farmakogenetik, nutrigenetik, nutrigenomik, holandrik kalıtım, hücre ölümünün genetik mekanizmaları, kanserde genetik mekanizmalar 

MBG525 Hücre Devri ve Apoptoz Ders Tanımı:

Teorik: 2, Laboratuvar: 0, Uygulama: 0, Toplam Kredi: 2, AKTS: 7

Hücre döngüsü, hücre döngüsünün moleküler kontrolü, programlanmış hücre ölümü, apoptoz nedenleri, DNA tamir mekanizması, mitokondrinin apoptozdaki rolü, Bcl-2 ailesi, kaspazlar, apoptotik sinyalizasyon ve yolaklar. 

MBG526 Nükleik Asit Metabolizması Ders Tanımı:

Teorik: 2, Laboratuvar: 0, Uygulama: 0, Toplam Kredi: 2, AKTS: 7

RNA ve rol aldığı hücre içi moleküler etkinlikler dersin ana konusudur. RNA dünyası, Evrimsel süreçte RNA, RNA ve katalitik aktiviteleri, RNA çeşitleri ve işlevleri, Ribozimler, Splisozomlar, tRNA'nın işlenmesi, Peptidil transferaz dersin konu başlıklarıdır. 

 

MBG535 Doku Kültüründe Seçme Konular Ders Tanımı:

Teorik: 2, Laboratuvar: 0, Uygulama: 0, Toplam Kredi: 2, AKTS: 7

Bu dersin amacı doku kültürü yöntemlerinin kullanıldığı güncel çalışmaların ve makalelerin tartışılarak, öğrencilerin doku kültüründe kullanılan farklı yöntemlere teorik olarak hakim olmalarını sağlamaktır. 

MBG543 İleri Hayvan Doku Kültürü Ders Tanımı:

Teorik: 1, Laboratuvar: 4, Uygulama: 0, Toplam Kredi: 3, AKTS: 8

Hücre ve doku kültürünün temel prensipleri, doku kültürü laboratuarının dizaynı ve kullanılan özel cihaz ve malzemeler, doku kültürü laboratuarlarında güvenlik, doku kültürü laboratuarında çalışma prensipleri, kontaminasyon, sterilizasyon teknikleri, kültür medyumları ve solüsyonlar, hücre ve doku kültürü metodları, deney hayvanlarının bakımı ve muamelesi, primer hücre kültürü, özel hücre hatlarının kültürü, hücre kültürü yöntemlerinin moleküler biyoloji ve rekombinant DNA teknolojisindeki uygulama alanları 

 

MBG545 İleri Kanser Biyolojisi I Ders Tanımı:

Teorik: 3, Laboratuvar: 0, Uygulama: 0, Toplam Kredi: 3, AKTS: 8

Bu derste kanser hücreleri ve kanser gelişiminin mekanizması işlencektir. Derste kansere giriş, in vitro kanser hücreleri, genomik bütünlüğün korunması, büyüme faktörleri, büyüme faktörleri reseptörleri, hücre döngüsü ve kontrolü, tümör baskılayıcı genler, anjiyogenez, metastaz, replikatif senesens ana konu başlıkları altında incelenecektir. 

MBG546 İleri Kanser Biyolojisi II Ders Tanımı:

Teorik: 3, Laboratuvar: 0, Uygulama: 0, Toplam Kredi: 3, AKTS: 8

İleri Kanser Biyolojisi I dersinin devamı niteliğinde olan bu derste kansere neden olan hücre dışı etkenler işlenecektir. Konular kök hücrelerin kanserdeki rolü, epigenetik mekanizmalar, RNA interferansı, apopozis ve kanser, virüslerin kanserdeki rolleri ana başlıkları altında toplanabilir. Ayrıca öğrenciler ilgili konularda makale tartışmaları yaparak sunumlar hazırlayacaklardır. 

MBG549 İnsan Moleküler Genetiği Ders Tanımı:

Teorik: 2, Laboratuvar: 0, Uygulama: 0, Toplam Kredi: 2, AKTS: 7

İnsan genomunun yapısı, çekirdek ve mitokondriyal gen orgnizasyonu, genler, gen aileleri, içiçe geçmiş genler, psödogenler, gen dışı bölgeler, transkripsiyon faktörleri ve transkripsiyonun kontrolü, metilasyon, imprinting mekanizması, RNA editing mekanizması, translasyon ve kontrolü, DNA tekrar bölgeleri, rekombinasyon, mutasyonlar, genetik hastalıklar dersin ana başlıklarıdır. Ayrıca güncel genetik hastalıklarla ilgili makale tartışmalarına da yer verilmektedir. 

MBG550 Rekombinant DNA Teknolojisi Ders Tanımı:

Teorik: 3, Laboratuvar: 0, Uygulama: 0, Toplam Kredi: 3, AKTS: 8

Bu dersin temel amacı DNA dizi tasarımı ve güncel araştırmalarda uygulanan klonlama tekniklerinin öğrenilmesidir. Konu başlıkları: İleri PCR ve RT-PCR Teknikleri, Polimerazlar, Prokaryotik plazmitler, Ökaryotik plazmitler, klonlama, klonlamada kullanılan prokaryotik ve ökaryotik hücreler, plazmit tasarımı, yönlendirilmiş mutagenez, transformasyon, geçici transfeksiyon yöntemleri, kalıcı transfeksiyon yönemleri. Ayrıca dersin konusunu oluşturan DNA tasarımı ve klonlama tekniklerinin güncel çalışmalarda nasıl uygulandığını görmek amacıyla makale tartışmaları da yapılmaktadır. 

MBG551 Nörodejenerasyonun Moleküler Temeli Ders Tanımı:

Teorik: 2, Laboratuvar: 0, Uygulama: 0, Toplam Kredi: 2, AKTS: 7

Dersin ana konu başlıkları: Nörodejenerasyon, nörodejeneratif hastalıklar, kalıtımın nörodejenerasyondaki rolü, moleküler mekanizmalar, hayvan ve doku modelleri. 

MBG563 Moleküler Biyolojide Özel Konular Ders Tanımı:

Teorik: 2, Laboratuvar: 0, Uygulama: 0, Toplam Kredi: 2, AKTS: 7

Bu ders kapsamında öğrencilerin ilgi duydukları moleküler biyoloji konularında ileri düzeyde makaleler sunum ve tartışmalarla incelenmektedir. 

MBG567 Biyoistatistik Ders Tanımı:

Teorik: 2, Laboratuvar: 0, Uygulama: 0, Toplam Kredi: 2, AKTS: 7

Dersin ana konu başlıkları: Veri toplanması, basit analizler, istatsiksel grafikler, olasılık, istatistiksel testlerin prensipleri, t-test, ki kare testi, güven aralığı, tek taraflı ve çift taraflı testler, çoklu testler ve karşılaştırmalar, korelasyon ve regresyon modelleri. 

MBG569 Sağlık Fiziği Ders Tanımı:

Teorik: 2, Laboratuvar: 0, Uygulama: 0, Toplam Kredi: 2, AKTS: 7

Radyasyon özellikle DNA mutasyonlarına neden olarak hücre ölümlerine veya kanser oluşumuna yol açabilmektedir. Ancak diğer yandan, sağlık alanında tedavi amaçlı kullanıldığı gibi moleküler biyoloji ve genetik alanında molekülerin işaretlenmesi, hücre metabolizmasının izlenmesi, DNA ve protein gibi moleküllerin varlığının belirlenmesi gibi birçok temel çalışmada radyasyondan yararlanılmaktadır. Bu dersin amacı öğrencilerin radyasyon ve radyoaktif maddeler hakkında bilgilenmelerini sağlamaktır. Ana konu başlıkları: Radyasyon Fiziği, Radyasyonların Madde ile Etkileşimi, Doğal Radyasyonlar, Radyasyonların Biyolojik Etkileri, Temel Radyasyon Korunması Standartları, Radyasyon Korunması Zırhlaması ve Monitoring, Radyasyon Korunması Deteksiyon ve Ölçmeleri, Radyasyon Kontrolü ve Korunması Programları, Radyasyon Kazaları ve Kazalardan Korunma, Radyoaktif Artıklar ve Zararsız Hale Getirilmeleri. 

MBG590 Seminer Ders Tanımı:

Teorik: 2, Laboratuvar: 0, Uygulama: 0, Toplam Kredi: 0, AKTS: 0

Dersi veren Öğretim Üyesi ve öğrencilerin belirledikleri güncel konularda seminer sunumları yapılmaktadır. Ayrıca bu ders kapsamında konusunda uzman davetli konuşmacılar da seminer verirler. Öğrencilerin güncel konularda sunum ve tartışma yapabilecek düzeyde bilgilenmeleri derin ana hedefidir. 

MBG599 Yüksek Lisans Tezi Tanımı:

Teorik: 0, Laboratuvar: 0, Uygulama: 0, Toplam Kredi: 0, AKTS: 30