Ders İçerikleri

2017-2018 Öğretim Yılı Ders İçerikleri

MİM611 Mimari Projelendirmede Verimlilik İlkeleri Uygulamaları 3 Kredi 7 AKTS 3+0+0 Seçmeli

Projelendirme sürecinde, mekanların tasarlanması, hacimlerin verimli kullanılması konusunun irdelenmesi ve uygulama sırasında ortaya çıkabilecek sorunların önceden saptanması hususunda ilkeler belirlenmesi.

MİM612 Proje Yönetimi ve Uygulaması 3 Kredi 7 AKTS 3+0+0 Seçmeli

Projelerin yer seçiminin, fonksiyon şemalarının tasarlanması amaca uygun hacimlerin tayin edilmesi Türk Standartlarına göre projelerin şekillendirilmesi ve uygulama projeleriyle uyum sağlanması.

MİM613 Yapı Üretim Sistemleri 3 Kredi 7 AKTS 3+0+0 Seçmeli

Tanım, model ve plan türleri; planlama, ekonomi ve teknoloji ilişkileri, planın ekonomi politikası ile bütünleşmesi; üretim kuramları, üretim ekonomisi, üretim yöntemleri ve üretim modelleri, üretimin genel ekonomi içindeki yeri; ekonomi-teknoloji ilişkisi içinde yapı endüstrisi dalları ve yapı yatırımlarının yeri, nitelik ve nicelik ölçümlemesi; yapım yönetimi, üretim ve üretkenlik kavramlarının gelişimi ve sorunları, üretkenliği etkileyen etkenler, iş etüdü ve ölçüm teknikleri, işletmede ekonomi ve verimlilik sağlanması için yöntem geliştirilmesi.

MİM614 Yapılarda Teknolojik Gelişmelerin Getirdiği Yeniliklerin İrdelenmesi 3 Kredi 7 AKTS 3+0+0 Seçmeli

Günümüzde giderek gelişen teknolojik koşulların getirmiş olduğu imkanların yapıların planlama ve inşa edilme süreçlerinde, yeni teknolojilerin takibi, değerlendirilmesi ve kullanılması hususlarının irdelenmesi.

MİM615 Kültür ve Doğa Varlıklarının Koruma ve Değerlendirilmesi 3 Kredi 7 AKTS 3+0+0 Seçmeli

Kültür ve doğa varlıklarının korunmasının düşünsel boyutu ve koruma konusundaki yaklaşımlar üzerine bilgi verilerek, bu çerçevede mimarlık alanında gerekli olan temel ilkelerin öğretilmesi, projelendirme ve uygulama süreçlerinde kullanımının değerlendirilmesi.

MİM616 Endüstrileşmiş Yapım ve Tasarım   3 Kredi   7 AKTS 3+0+0 Seçmeli

Yapımda endüstrileşme aşamaları ve sistem tanımları, tasarım ve sistemin oluşumuna etkileri; tasarım, üretim taşıma ve kurma evrelerinin incelenmesi, endüstrileşmiş yapımın ilke koşullarına göre olabilirlik ve yapılabilirlik ölçütlerinin saptanması.

MİM617 Kompozit Yapı Malzemeleri ve Kullanım Esasları   3 Kredi 7 AKTS 3+0+0 Seçmeli

Günümüzde birçok kullanım alanı olan kompozit malzemelerin yapı malzemesi olarak kullanımı hususunda proje tasarım ilkeleri ve uygulama esaslarının değerlendirilmesi ve kabuk sistemlerin projelerde dikkate alınması gereken hususlar ve model statik kavramların irdelenmesi.

MİM618 Mimaride Yapı Malzemeleri Kullanımında Verimliliğin Sağlanması 3 Kredi 7 AKTS 3+0+0 Seçmeli

Yapıların projelendirme ve yapım sürecinde hacimlerin maksimum verimliliğin sağlanması açısından en önemli faktörlerden biri olan yapı malzemelerinin tasarım ve uygulama süreçlerinde değerlendirilmesi ve kullanılması konularının irdelenmesi ve malzemelerin fiziksel incelenmeleri.

MİM619 Mimaride Tasarım Kuralları ve Yerleşim Teknikleri   3 Kredi 7 AKTS 3+0+0 Seçmeli

Mimari uygulama yapılacak arazinin özelliklerinin dikkate alınması ve buna göre yerleşme planının hazırlanması, bina tasarımının en verimli biçimde sağlanması hususunun irdelenmesi ve mimari tasarım sürecinin bu çerçevede değerlendirilmesi.

MİM620 Yapı Tesisatında Teknolojik Değişmeler 3 Kredi 7 AKTS 3+0+0 Seçmeli

Mimarlıkta tasarım teknoloji ilişkisini yapı tesisatı bağlamında irdelemek, teknolojik gelişmelere bağlı olarak yapılarda sıhhi-ısıtma-havalandırma ve aydınlatma tesisatlarının mimari tasarım ve uygulamalara etkilerini ortaya koymak. Araştırmaların sonuçlarını karşılaştırmalı olarak özümsetmek.

MİM621 Mimarlıkta Kompozisyon Denemeleri 3 Kredi 7 AKTS 3+0+0 Seçmeli

Mimari projelerin tasarım sürecinde, mimari konseptin oluşturulması sırasında gerekli olan eskiz ve kompozisyon denemelerinin irdelenmesi.

MİM622 Aydınlatma Tasarımında Teknolojinin Getirdiği Sorunlar   3 Kredi 7 AKTS 3+0+0 Seçmeli

Aydınlatma teknolojisindeki gelişmelerin olumlu, olumsuz getirileri, küresel aydınlanma bilinciyle bu bağlamda teknolojiden yararlanmanın mimariye etkileri.

MİM623 Evrensel Tasarım İlkeleri 3 Kredi 7 AKTS 3+0+0 Seçmeli

Bugünün toplumundaki önemli değişimler, ürünlerin ve çevrelerin evrensel olarak daha kullanılabilir olmasını sağlayan tasarım yaklaşımının gerekliliğini ortaya koymaktadır. İnsana sunulan hizmet konusunda ayrımcılık yapmadan imkanlardan eşit ölçüde yararlanılmasının irdelenmesini ve evrensel tasarım kavramının amacını, yapıların ürünlerin ve çevrenin kullanımında farklı ölçülere ve yeteneklere sahip engelli olan veya olmayan bütün kullanıcı gruplarının mümkün olduğu kadar aynı fiziksel çözümleri kullanmalarına imkan veren teori, prensipler ve çözümlerin gelişimini sağlamaktır.

MİM624 Restorasyonda Yeni Kurallar ve Uygulamalar 3 Kredi 7 AKTS 3+0+0 Seçmeli

Kültür varlıklarının koruma ve değerlendirilmesine yönelik projelendirmeler sürecinde gerek tek yapı, gerekse kentsel doku ölçeğinde olsun mimarlık mesleğinin gerektirdiği çalışma ve uygulamalar sırasında bilimsel nitelikte yeni kuralların irdelenmesi.

MİM625 2000’li Yılların Strüktürel Tasarım İlkeleri   3 Kredi 7 AKTS 3+0+0 Seçmeli

Bilgisayar programlarının sunduğu gelişmiş tasarım ve hesaplama imkanları sayesinde mimarlar 10 – 15 yıl öncesine kadar düşünülemeyecek strüktürel formları tasarımlarında kullanabilirken, yapı mühendisleri de bu karmaşık formlardaki strüktürlerin statik ve dinamik analizlerinin yapılarak boyutlandırma sistemlerinin araştırılması.

MİM626 Yaşlılar ve Engeliler İçin Konut Tasarım İlkeleri 3 Kredi 7 AKTS 3+0+0 Seçmeli

Yaşam ve sağlık standartları geliştikçe, insanlar daha uzun süre yaşayabiliyorlar ve çeşitli bedensel engellerin üstesinden gelebiliyorlar. Bunun sonucu olarak yapılan araştırmalar demografik yapıda değişimler meydana geldiğini ve nüfus içerisinde yaşlı ve engelli insanların sayısında artış olduğunu göstermektedir. Bütün kullanıcıları kendi kendilerine yetebilir ve yeteneklerini en iyi biçimde kullanılabilir kılan konutlar, ancak farklı yeteneklere sahip kullanıcıların yaşam tarzlarının ve ihtiyaçlarının anlaşılması ile sağlanabilir. En geniş anlamda ihtiyaçları karşılayan konutlar, yet

MİM627 Mimaride Işık ve Renk Uyumu 3 Kredi 7 AKTS 3+0+0 Seçmeli

Mimarlık alanında önemli faktörlerden biri olan ışık ve renk unsurlarının, mimari tasarımdaki ve mekanların verimli kullanılması konusundaki etkinliğiyle ilgili çalışma ve tasarımlar yapılmasıdır.

MİM628 Postmodern Süreçte Mimari Eğilimler ve Eleştiri  3 Kredi 7 AKTS 3+0+0 Seçmeli

Postmodern toplumsal söylem, postmodern mekan kurgusu, sembol ve algılama biçimleri, göstergesel değerler, semantik çalışmaları, Baudrillard ve yeni toplum arayışı, yeni biçim-mekan söylemi, felsefe ve yeni dönem mimarlık ilişkisi, mekan teorilerinde yeni arayışlar, yeni entegre mimarlık teorileri.

MİM629 Mimarlıkta Mekan Analizi İlkeleri 3 Kredi 7 AKTS 3+0+0 Seçmeli

Dersin amacı günümüzde çeşitli ölçeklerdeki mekanların incelenmesinde kullanılan, farklı mekan analizi yöntemlerinin örnekler üzerinde tartışılarak değerlendirilmesidir.

MİM630 Mimarlıkta Sayısal Tasarım Yaklaşımları 3 Kredi 7 AKTS 3+0+0 Seçmeli

Dersin amacı sayısal ortamın sağlamış olduğu imkanlar ve yeni yaklaşımlarla değişen tasarım sürecinin ve ortaya çıkan yeni tasarım modellerinin kavramsal ve teorik çerçeveler içerisinde incelenmesi ile sayısal ortamın sağladığı teknolojik gelişmeler ile alternatif mekan yaklaşımlarının değerlendirilmesidir.

MİM690 Seminer 0 Kredi   11 AKTS 2+0+0 Zorunlu

Doktora öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmedir.

DOK694 Doktora Yeterlik 0 Kredi   30 AKTS 0+0+0 Zorunlu

MİM695 Tez Önerisi 0 Kredi   30 AKTS 0+0+0 Zorunlu

Öğrencinin üzerinde çalışıp araştırma yapacağı tezin konusunun , yönteminin ve kapsamının belirlenmesi.

MİM696 Doktora Tez İzleme I 0 Kredi 30 AKTS 0+0+0 Zorunlu

Tez araştırması kapsamında çalışmalarının jüriye sunulması.

MİM697 Doktora Tez İzleme II 0 Kredi 30 AKTS 0+0+0 Zorunlu

Tez araştırması kapsamında çalışmalarının jüriye sunulması.

MİM698 Doktora Tez İzleme III 0 Kredi 30 AKTS 0+0+0 Zorunlu

Tez araştırması kapsamında çalışmalarının jüriye sunulması.

MİM699 Doktora Tezi 0 Kredi, 30 AKTS, 0+0+0 Zorunlu

Doktor adayının hazırlayıp tamamladığı doktora tezinin tez jürisine sunularak tez savunmasının yapılaması.