Hemşirelik
Hemşirelik Yüksek Lisans Programı

Genel Bilgi

Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Lisans Eğitim programı, günümüzde hızlı bir gelişme gösteren ve branşlaşarak ‘Hemşirelik’in değişik alanlarında faaliyet gösteren, bilimsel düşünceyi kendine rehber edinmiş, etik değerlere bağlı, analitik ve eleştirel düşünceye sahip, araştırıcı, tartışan,  bilgi ve becerileriyle ulusal ve uluslararası düzeyde bilime katkıda bulunabilecek, alanındaki güncel gelişmeleri izleyebilen hemşireler mezun etmektir. Yüksek lisans programında elde edilen bilgiler ile nitelikli, araştırmacı, yaratıcı, konusunda uzman ve doktora yapabilecek elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir. 

Hemşirelik bilim dalında kazanılan uzmanlık, devlet ve özel sektörün gereksinimlerini karşılayacağından, amaçların ne ölçüde gerçekleştiği, yüksek lisans yapmış olan hemşirelere duyulan yoğun talepten anlaşılmaktadır. Yüksek lisans öğrenimlerini sürdürmekte olan öğrencilerimizin hepsinin özel sektörde veya kamu kuruluşlarında çalışması ve tercih edilmesi bunun bir göstergesidir. Akademik alanda da uzman hemşirelerin eksikliği, sürekli artmakta olan öğretim elemanı ihtiyacı ile görülebilmektedir.

Genel Bilgiler

Eğitim Dili:  Eğitim dili Türkçe’dir. 

Eğitimin Süresi:  Hemşirelik Yüksek Lisans Programını tamamlama süresi tez/dönem projesi dâhil azami iki yıldır.

Ders Gün ve Saatleri: Dersler haftanın günlerine yayılmış olarak 18.00–22.00 saatleri arasında hafta içi yapılmaktadır. Çalışanların ve sektörün çalışma koşulları dikkate alınarak ders saatlerinde ve günlerinde değişiklik yapılabilmektedir. 

Eğitim Yeri:  Eğitim Sütlüce Yerleşkesi’nde yapılmaktadır.

Başvuru Dönemleri: Kayıtlarımız Güz döneminde, dönem içinde bir kez yapılmaktadır. Başvurular Ağustos ayında yapılmakta, gerekli koşulları taşıdığı saptanan adaylar mülakata alınmakta ve genel değerlendirme sonrası kesin kayıt hakkını kazanan öğrencilerimizin kayıt işlemleri bu dönemleri izleyen ilk hafta sonuna kadar tamamlanmaktadır.

İnternet sitemizin duyurular bölümünde kesin tarihler belirtilmektedir.

Kayıt Koşulları

Kayıt Bilgileri:

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir.

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir.

Başvurular, enstitü bünyesinde, program düzeyinde, ilgili anabilim dalı başkanı ve en az iki öğretim üyesinden oluşan komisyonlar tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunanlar lisansüstü programlara kabul edilir. Değerlendirme sonuçları ilgili enstitü tarafından Rektörlüğe bildirilir ve onay sonrası duyurulur.

Puanı yeterli olmayan adaylar özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Ön Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

 • Diploma veya mezuniyet belgesi,
 • Transkript,
 • ALES sonuç belgesi (Tezsiz Programlar için gerekmemektedir.)
 • Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,
 • 2 adet fotoğraf,
 • Nüfus kağıdı fotokopisi,
 • Ön kayıt ücret makbuzu

Ön kayıt aşamasında ilgili belgelerin fotokopileri yeterlidir. 

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 

 • Diploma veya mezuniyet belgesi,
 • Transkript,
 • ALES sonuç belgesi (Tezsiz Programlar için gerekmemektedir.)
 • Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,
 • 10 adet fotoğraf,
 • Nüfus sureti,

Kesin kayıtta ön kayıttaki belgelerin asılları istenecektir. 

Özel Öğrenci Statüsünde Kabul İçin Gerekli Belgeler:

Özel öğrencilerden diploma, transkript, nüfus sureti, 2 adet fotoğraf ve kayıt ücretini gösteren makbuz istenir.

Ölçme Ve Değerlendirme

T.C. Haliç Üniversitesi yükseköğretim kurumu yönetmeliğine bağlı olarak derslerin değerlendirmesi bir adet vize ve bir adet final sınavları ile yapılmaktadır.

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim ve öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az 8 ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrencilerin bütün zorunlu dersleri alması ve başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. Mezuniyet aşamasına gelmiş öğrencilerin tezlerini 2 yıl içinde tamamlamaları ve tez savunmalarını başarıyla geçmeleri gerekmektedir

Üst Derece Programlara Geçiş

Hemşirelik bölümü yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler, Gerekli ön koşulları sağladıkları takdirde, Hemşirelik Anabilim Dallarına bağlı doktora programlarına devam edebilmektedirler.